Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 678/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca SSR Marta Przybylska

Protokolant stażysta Patrycja Kokot

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 18.01.2021 r., 25.02.2021 r.

sprawy M. U.

syna J. i H. zd. Bocian

ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że

w dniu 05 lutego 2020r. na terenie prywatnej posesji w miejscowości K. (...), gm. Ż., będąc właścicielem bydła oraz psów, znęcał się nad zwierzętami w ten sposób, że nie dostarczał bydłu odpowiedniej i stałej ilości racji żywnościowych w postaci dostępu do bieżącej wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku, a nadto nie wykonał zabiegów pielęgnacyjnych w postaci korekcji racic u bydła powodując u nich ból oraz zaburzenia w aparacie ruchowym, utrzymując je w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa oraz wystawiał zwierzęta domowe psy na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez trzymanie ich w budach bez odpowiedniego podłoża w postaci wyściółki, a nadto jednego z nich przetrzymywał w prowizorycznej, nieszczelnej budzie skontrowanej z lodówki bez odpowiedniego podłoża, która posiadała ostre krawędzie przez co naraził go na urazy i uszkodzenia ciała szkodliwe dla jego zdrowia jednocześnie nie zapewnił psom dostępu do bieżącej wody, a które to działania zagrażają ich zdrowiu i życiu

tj. o czyn z art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 pkt 10, 17, 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

1.  uznając, iż oskarżony M. U. swym zachowaniem opisanym wyżej z tą zmianą, iż jako czas popełnienia czynu przyjmuje okres od listopada 2019 r. do 5 lutego 2020 r., wyczerpał ustawowe dyspozycje art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt i na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego na okres próby 1 (jednego) roku,

2.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i opłaty.

SSR Marta Przybylska