Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1057/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński

Protokolant: Bożena Oblińska

w obecności oskarżyciela : Prokuratora Anny Krysińskiej

po rozpoznaniu dnia 21 grudnia 2020 r. na rozprawie w Legionowie sprawy :

1.  S. T., s. K. i H. z d. Ł. , urodzonego (...) w S.

2.  P. O. , s. J. i W. z d. Z. , urodzonego (...) w N.

oskarżonych o to, że :

w dniu 07.09.2020 roku w S., ul. (...), województwo (...) działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na osobie K. S. w ten sposób, że po wdarciu się do lokalu mieszkalnego i używając w stosunku do w/w pokrzywdzonej, po uprzednim przewróceniu na podłogę, przemocy poprzez bicie jej pięściami po głowie i uderzanie jej głową w podłogę, doprowadzili w/w do stanu bezbronności, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci pieniędzy w kwocie 25 złotych, złotego pierścionka, zegarka i kluczy do mieszkania o ogólnej wartości 325 złotych na szkodę w/w pokrzywdzonej , przy czym czynu tego P. O. dopuścił się w warunkach recydywy określonej w art. 64 § 2 k.k.

tj. czyn z art. 280 § 1 k.k. a w stosunku do P. O. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k.

1.  Oskarżonego S. T. w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego w dniu 07.09.2020 roku w S., ul. (...), województwo (...) działając wspólnie i w porozumieniu z P. O. w wykonaniu tego samego zamiaru dokonali rozboju na osobie K. S. w ten sposób, że po wdarciu się do lokalu mieszkalnego i używając w stosunku do w/w pokrzywdzonej, po uprzednim przewróceniu na podłogę, przemocy poprzez bicie jej pięściami po głowie i uderzanie jej głową w podłogę, doprowadzili w/w do stanu bezbronności, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci pieniędzy w kwocie 25 złotych, złotego pierścionka, zegarka i kluczy do mieszkania o ogólnej wartości 325 złotych na szkodę pokrzywdzonej K. S. to jest popełnienia czynu z art. 280 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 ( dwóch ) lat pozbawienia wolności ;

2.  Oskarżonego P. O. w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego w dniu 07.09.2020 roku w S., ul. (...), województwo (...) działając wspólnie i w porozumieniu ze S. T. w wykonaniu tego samego zamiaru dokonali rozboju na osobie K. S. w ten sposób, że po wdarciu się do lokalu mieszkalnego i używając w stosunku do w/w pokrzywdzonej, po uprzednim przewróceniu na podłogę, przemocy poprzez bicie jej pięściami po głowie i uderzanie jej głową w podłogę, doprowadzili w/w do stanu bezbronności, a następnie dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci pieniędzy w kwocie 25 złotych, złotego pierścionka, zegarka i kluczy do mieszkania o ogólnej wartości 325 złotych na szkodę pokrzywdzonej K. S. przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne to jest popełnienia czynu z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. skazuje , zaś na podstawie art. 280 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 ( dwóch ) lat i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności ;

3.  Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie 1 wyroku kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu S. T. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 08 września 2020 r. godz. 20.00 r. do dnia 21 grudnia 2020 r. ;

4.  Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie 2 wyroku kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu P. O. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 08 września 2020 r. godz. 20.30 r. do dnia 21 grudnia 2020 r.;

5.  Na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa- Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz radcy prawnego C. J. kwotę 885,60 zł ( osiemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy ) tytułem nie opłaconej przez oskarżonego S. T. pomocy prawnej za obronę udzieloną z urzędu;

6.  Na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa- Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz radcy prawnego M. D. kwotę 516,60 zł ( pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy ) tytułem nie opłaconej przez oskarżonego P. O. pomocy prawnej za obronę udzieloną z urzędu;

7.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych S. T. i P. O. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.