Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 422/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2021 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Krzysztof Gąsior (spr.)

Sędziowie Ireneusz Grodek

Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolant stażysta Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Jacka Ciupy

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2021 r.

sprawy B. G. córki J. i M. z domu P.

urodzonej (...) w O.

oskarżonej o czyn z art. 286 § 1 kk i art.298§1 kk w zw. z art.11§2 kk

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonej i prokuratora oraz z urzędu w trybie art. 435 k.p.k. wobec oskarżonych M. G. i H. S.

od wyroku Sądu Rejonowego w Opocznie

z dnia 17 maja 2018 r. sygn. akt II K 347/18

1) zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) oskarżoną B. G. uniewinnia od zarzucanych jej czynów, uchylając wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące jej osoby;

b) w opisie czynu zarzucanego oskarżonemu M. G. w pkt I aktu oskarżenia, a przypisanego mu w pkt 1 zaskarżonego wyroku eliminuje sformułowanie: ,,działając wspólnie i w porozumieniu z B. G.

c) w opisie czynu zarzucanego oskarżonemu H. S. w pkt V aktu oskarżenia, a przypisanego mu w pkt 12 zaskarżonego wyroku:

- w miejsce sformułowania: ,,pomógł M. i B. G.” przyjmuje: ,,pomógł M. G.”;

- w miejsce sformułowania: ,,przyjął od B. G.” przyjmuje: ,,przyjął od M. G.”;

- w miejsce sformułowania: ,,zgłoszenie M. i B. G.” przyjmuje: ,,zgłoszenie M. G.”;

d) w pkt 11 zaskarżonego wyroku w miejsce sformułowania: ,,oskarżonych M. G. i B. G. do solidarnego” przyjmuje: ,,oskarżonego M. G. do”;

2) kosztami procesu związanymi z udziałem sprawie oskarżonej B. G. obciąża Skarb Państwa