Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II. Ka 48/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Grażyna Zielińska

Protokolant:

Sekr. sądowy Katarzyna Cieślukowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Suwałkach Macieja Piskorskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2021r.

sprawy P. O. oskarżonego z art.178a§4 kk w zw. z art.178a§1 kk w zw. z art.64§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 21/12/2020 r.

sygn. akt II K 963/20

I.  Na podstawie art. 440kpk w zw. z art. 438 pkt. 4kpk zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że w pkt. II na podstawie art. 42§3 kk w zw. z art. 42§2kk w zw. z art. 43§1 kk orzeka wobec oskarżonego P. O. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 8 (ośmiu) lat.

II.  W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

I.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.