Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: XU 271/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W.

w składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Bonczar

Protokolant: Marzena Pietrzak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2014r. we W.

sprawy z odwołania P. S.

od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie (...)

z dnia 2 marca 2013 r. znak: (...). (...)

w sprawie P. S.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie (...)

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

oddala odwołanie.

Sygn. akt X U 271/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawca P. S. wniósł odwołanie od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie (...) z dnia 02 marca 2013r., który utrzymał w mocy orzeczenie (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 12 grudnia 2012r. (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012r. zaliczył wnioskodawcę do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim na okres do 31 grudnia 2015r., symbol przyczyny niepełnosprawności 10-N.

We wniesionym od tego orzeczenia odwołaniu wnioskodawca wnosił o zmianę orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu i ponowną ocenę stanu zdrowia dla celów ustalenia umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W uzasadnieniu odwołania podniósł, że umiarkowany stopień niepełnosprawności ułatwi mu podjęcie zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej.

Strona pozwana w udzielonej odpowiedzi na odwołanie wniosła o jego oddalenie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca P. S. ur. (...) w dniu 08 listopada 2012r. wystąpił do (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów odpowiedniego zatrudnienia. Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012r. (...) ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. wnioskodawca został zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim do 31 grudnia 2015r., symbol przyczyny niepełnosprawności 10-N, oraz w części wskazań dot. odpowiedniego zatrudnienia- praca lekka.

Z wydanym orzeczeniem wnioskodawca nie zgodził się i wniósł odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w woj. (...). Na skutek wniesionego odwołania Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) na posiedzeniu w dniu 02 marca 2013r. orzeczenie (...) ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. utrzymał w mocy.

Dowód: akta WZON. 9531/ 16/2013.

Postanowieniem z 07 maja 2013r. Sąd na zasadzie art.468 § 1 i § 2 pkt 4 i § 4 kpc podjął czynności wyjaśniające przez zasięgnięcie opinii biegłego sądowego chirurga ortopedy i neurologa na okoliczność ustalenia czy wnioskodawca P. S. może zostać zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu art. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz.721 oraz § 3 pkt 2 rozp. (...) z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – Dz.U.139, poz.1328.

W wydanej w dniu 05 sierpnia 2013r. opinii biegły sądowy chirurg ortopeda i neurolog rozpoznali u wnioskodawcy min. objawowy zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego, zmiany zwyrodnieniowe i dyskopatyczne kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego i wydali opinię, że wnioskodawca nie może zostać zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym.

Dowód: opinia biegłych sądowych z dnia 05.08.2013r. - k. 7 akt.

Postanowieniem z 10 września 2013r. Sąd na zasadzie art.468 § 1 i § 2 pkt 4 i § 4 kpc podjął czynności wyjaśniające przez zasięgnięcie opinii biegłego okulisty na okoliczność ustalenia czy wnioskodawca P. S. może zostać zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu art. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz.721 oraz § 3 pkt 2 rozp. (...) z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – Dz.U.139, poz.1328.

W wydanej w dniu 21 października 2013r. opinii biegły sądowy okulista rozpoznał u wnioskodawcy min. nadwzroczność obu oczu, starowzroczność, początkową zaćmę obu oczu i wydał opinię, że stan narządu wzroku u wnioskodawcy nie powoduje niepełnosprawności..

Dowód: opinia biegłego sądowego okulisty z dnia 21.10.2013r. – k. 20 as.

Z wydaną w sprawie opinią wnioskodawca nie zgodził się, gdyż jego zdaniem stan jego zdrowia pogarsza i w dalszym ciągu odczuwa dolegliwości związane z kręgosłupem. Wnioskodawca nie wniósł merytorycznych zastrzeżeń do wydanej w sprawie opinii biegłych sądowych.

Strona pozwana nie wniosła zastrzeżeń do wydanych opinii w sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie z następujących powodów:

Zgodnie z art.2 pkt.10 i art.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz.721, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. W art.4 cyt. ustawy ustawodawca zawarł definicję stopni niezdolności do pracy i tak min. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Dla oceny stanu zdrowia wnioskodawcy i ustalenia stopnia niepełnosprawności wydane zostały w sprawie opinie biegłego sądowego chirurga ortopedy, neurologa i okulisty. Zdaniem biegłych sądowych wnioskodawca nie jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Zdaniem biegłych sądowych aktualnie w stanie zdrowia wnioskodawcy nie występują ubytkowe objawy korzeniowe ani zaburzenia w zakresie narządu ruchu. Stan narządu wzroku wnioskodawcy nie powoduje niepełnosprawności. Sąd podzielił dokonane przez biegłych sądowych ustalenia i przyjął wydane w sprawie opinie za podstawę swego rozstrzygnięcia.

Biegli sądowi, którzy wydali opinię w niniejszej sprawie są specjalistami o dużej wiedzy merytorycznej i praktycznej, są lekarzami niezależnymi od stron.

Zgodnie z art.282 § 2 kpc w związku z art.283 § 2 kpc biegły wydający opinię w sprawie złożył przed objęciem funkcji przysięgę, którą jest związany i Sąd nie znalazł podstaw do zanegowania bezstronności biegłego jak i jego rzetelności przy wydaniu opinii. Opinia biegłego sądowego podlega ocenie przy zastosowaniu art.233 §1 kpc – na podstawie właściwych dla jej przymiotów kryteriów zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażanych w niej wniosków. Skoro wydane w sprawie opinie biegłych sądowych są jasne, logiczne w zasadzie nie podważane przez wnioskodawcę poprzez merytoryczne zastrzeżenia, Sąd przyjął je za podstawę swojego orzeczenia.

Wnioskodawca nie spełnia więc kryteriów niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym o jakim mowa w art.4 ust.2 cyt. ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Mając więc na uwadze treść opinii wydanych przez biegłych sądowych, oraz przeprowadzone wyżej rozważania Sąd uznał, że nie było podstaw do zaliczenia wnioskodawcy do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W związku z tym odwołanie wnioskodawcy nie może zostać uwzględnione i podlega oddaleniu

Z tych względów na zasadzie art. 477 14 § 1 kpc należało orzec jak w orzeczeniu.