Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 21/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia SA Jerzy Skorupka (spr.)

Sędziowie: SA Wiesław Pędziwiatr

SA Robert Zdych

SA Bogusław Tocicki

SO del. do SA Jarosław Mazurek

Protokolant: Wiktoria Dąbrowicz

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Waldemara Kawalca

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r.

sprawy oskarżonego M. Ś.

z art. 148 § 1 kk i art. 64 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu

z 4 listopada 2020 r. sygn. akt III K 35/20

I.  na podstawie art. 105 § 1 i 2 k.p.k. prostuje oczywistą omyłkę pisarską w opisie czynu przypisanego oskarżonemu M. Ś. w punkcie I części rozstrzygającej w ten sposób, że zamiast błędnej daty wydania wyroku Sądu Rejonowego w Prudniku z 17 kwietnia 2020 r. przyjmuje prawidłową datę 17 kwietnia 2019 r.;

II.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. B. 738 zł w tym należny podatek od towarów i usług, tytułem obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, poniesionymi wydatkami obciąża Skarb Państwa.

Wiesław Pędziwiatr

Jerzy Skorupka

Bogusław Tocicki

Robert Zdych

Jarosław Mazurek