Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 431/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Dorota Radlińska (spr.)

Sędziowie: SA – Dorota Tyrała

SA – Przemysław Filipkowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Kamińska

przy udziale Prokuratora Szymona Liszewskiego

oraz oskarżyciela posiłkowego B. B.

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2021 r.

sprawy:

1. A. U. ur. (...) w L., c. A. i Z.

oskarżonej z art.286§1 kk i in.

na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 3 września 2019r. sygn. akt V K 120/18

I.  Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. G.

kwotę 720 / siedemset dwadzieścia/ złotych powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej oskarżonej z urzędu;

III.  zasądza od oskarżonej na rzecz oskarżyciela posiłkowego B. B. kwotę 2160 /dwa tysiące sto sześćdziesiąt / złotych tytułem zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika;

IV.  zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 431/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 3 września 2019 roku, sygn. akt V K 120/18 .

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy – Sąd II instancji nie przeprowadzał postępowania dowodowego

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1. 

1. bezwzględnej przyczyny odwoławczej określonej w art. 439§1 pkt 9 k.p.k. ;

2. obrazy art. 366 k.p.k. w zw. z art. 167 k.p.k. w zw. z art.. 193 k.p.k. poprzez nie przesłuchanie w charakterze świadka J. S.;

3. rażącej niewspółmierności kary poprzez wymierzenie oskarżonej obok kary pozbawienia wolności także karę grzywny w sytuacji kiedy art. 233, art.286 i art. 294 k.k. nie przewidują kary grzywny;

4. obrazy art. art. 233, art.286 i art.294 k.k. poprzez wymierzenie oskarżonej obok kary pozbawienia wolności także kary grzywny w sytuacji kiedy przepisy te nie przewidują kary grzywny;

5. obrazę art. 46 k.k. poprzez nałożenie obowiązku naprawienia szkody i stworzenie sytuacji, w której spółka (...) uzyskawszy kwotę z punktu 5 orzeczenia nadal byłaby właścicielką lokalu mieszkalnego;

6. naruszenie art. 627 k.p.k. w zw. z §11 ust.2 pkt5,§16,17 pkt1 rozp. M.S. w sprawie opłat za czynności adwokackie poprzez nieprawidłowe obliczenie kosztów wynagrodzenia za działania pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej.

☐ zasadny

☐częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Podniesione w apelacji zarzuty były oczywiście bezzasadne. Odnosząc się kolejno do wskazanych powyżej zarzutów zauważyć należy, iż :

- nie doszło do naruszenia art. 439 §1 pkt 9 k.p.k. – gdyż w przedmiotowej sprawie wniosek spółki (...) o ukaranie oskarżonej nie był konieczny, gdyż przypisane oskarżonej przestępstwa podlegają ściganiu z urzędu;

- nie doszło także do uchybienia wskazanego powyżej w punkcie 2, gdyż w sprawie występowała obiektywna przeszkoda, która uniemożliwiała przesłuchania J. S.. Nadto skarżący nie wykazał aby sugerowane przez niego uchybienie mogło mieć wpływ na treść zapadłego rozstrzygnięcia;

- formułując zarzuty wskazane w punktach 3 i 4 powyżej, skarżący najwyraźniej nie zauważył, że Sąd I instancji wymierzył wobec oskarżonej grzywnę / pkt 1 i 2 wyroku/ na podstawie art. 33§2 k.k., czyli obok kary pozbawienia wolności;

- podnosząc zarzut obrazy art. 46 k.k. /punkt 5 powyżej/ skarżący zupełnie nie zauważył, że obowiązek naprawienia szkody w punkcie 5 wyroku orzeczony został na rzecz pokrzywdzonego B. B. a nie na rzecz spółki (...), zatem zarówno zarzut, jak też argumentację uznać należało za oczywiście chybione;

- nie sposób było także podzielić zarzutu wskazanego powyżej w punkcie 6. W tym bowiem zakresie skarżący nie przedstawił żadnej argumentacji, ograniczając się jedynie do postawienia zarzutu.

Wnioski

o uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec uznania w całości zarzutów apelacyjnych za niezasadne- także wniosek uznać należało w całości za niezasadny .

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Nie wystąpiły.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok w całości

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wobec nie uwzględnienia apelacji.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Brak

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.  2.

1.  Zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. G. kwotę 720 / siedemset dwadzieścia/ złotych powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej oskarżonej z urzędu;

2.  zasądzono od oskarżonej na rzecz oskarżyciela posiłkowego B. B. kwotę 2160 /dwa tysiące sto sześćdziesiąt / złotych tytułem zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika;

3.  zwolniono oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

7.  PODPIS

Dorota Radlińska

Dorota Tyrała Przemysław Filipkowski

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonej

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Orzeczenie Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 3 września 2019 r., sygn. akt V K 120/18

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒w całości

☐w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana