Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 16/21

Ds. 766.2020

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Dnia 09 czerwca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Bartoszycach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Mirosław Skowyra

Protokolant: st. sekr. sąd Diana Mazurek

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach - Anny Arasimowicz

  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26-05-2021 roku sprawy:

  A. S., syna A. i D. z domu C., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 15 kwietnia 2020 r. do dnia 04 sierpnia 2020 roku w B., w woj. (...), uporczywie nękał K. S. w ten sposób, że wielokrotnie wykonywał połączenia na jej telefon komórkowy, wysyłał wiadomości tekstowe (sms), zgłaszał niezasadne interwencje Policji dotyczące niewłaściwie sprawowanej opieki nad dzieckiem przez wymienioną, tym samym wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotne naruszenie jej prywatności, a nadto w w/w czasie z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu nie stosował się do zakazu kontaktowania się z K. S. z wyłączeniem kontaktowania się telefonicznego z wymienioną w zakresie spraw związanych z wychowaniem małoletniej córki R. orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach II Wydziału Karnego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie II K 510/19 w ten sposób, że wysyłał wiadomości tekstowe sms i połączenia telefoniczne na telefon K. S. w sprawach nie związanych z wychowaniem małoletniej R., tj. o czyn z art. 190a § 1 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II.  w dniu 08 czerwca 2020 r. w B., w woj. (...), za pośrednictwem wiadomości tekstowej (sms) wysłanej na telefon K. S., groził co najmniej uszkodzeniem ciała w postaci utraty wzroku i słuchu D. K., a groźba ta wzbudziła u wymienionego uzasadniona obawę, że zostanie spełniona, tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.

III.  w dniu 23 kwietnia 2020 r. w B., w woj. (...), pomówił D. K. o pedofilię za pośrednictwem wiadomościach tekstowych (sms), wysłanych do K. S., co mogło poniżyć go w opinii publicznej, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 k.k.

orzeka:

I.  oskarżonego A. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 190a § 1 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. z tym jedynie ustaleniem, że miał on miejsce w okresie od 15.04.2020 r. do dnia 06.05.2020 r. oraz od 08.06.2020 r. do dnia 04.08.2020 r. i za to skazuje go, a nadto:

a.  na podstawie art. 190a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., przy zastosowaniu art. 37a § 1 k.k. w zw. z art. 34 §1a pkt 4 k.k. i art. 35 § 2 k.k., wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na potrącaniu 15% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny w postaci (...) w B.;

b.  na podstawie art. 41a § 1 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej K. S. na odległość mniejszą niż 20 (dwadzieścia) metrów na okres 3 (trzech) lat oraz zakaz kontaktowania się z wymienioną z wyłączeniem kontaktu telefonicznego dotyczącego jedynie spraw związanych z wychowaniem małoletniej córki R. na okres 3 (trzech) lat;

II.  oskarżonego A. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. i za to skazuje go, a nadto:

a.  na podstawie art. 190 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 34 §1a pkt 4 k.k. i art. 35 § 2 k.k., wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na potrącaniu 15% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny w postaci (...) w B.;

b.  na podstawie art. 41a § 1 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego D. K. na odległość mniejszą niż 20 (dwadzieścia) metrów na okres 3 (trzech) lat oraz zakaz kontaktowania się z wymienionym na okres 3 (trzech) lat;

III.  oskarżonego A. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt III aktu oskarżenia, wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 212 § 1 k.k. i za to skazuje go, zaś na podstawie art. 212 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 34 §1a pkt 4 k.k. i art. 35 § 2 k.k., wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na potrącaniu 15% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny w postaci (...) w B.;

IV.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 i 3 k.k. jednostkowe kary ograniczenia wolności łączy i wymierza oskarżonemu A. S. karę łączną 1 (jednego) roku ograniczenia wolności polegającą na potrącaniu 15% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny w postaci (...) w B.;

V.  zasądza od oskarżonego A. S. na rzecz oskarżycielki posiłkowej K. S. kwotę 3000 (trzech tysięcy) złotych tytułem poniesionych przez nią wydatków w związku z ustanowieniem pełnomocnika procesowego;

VI.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 1086,96 złotych, w tym opłatę w kwocie 180 złotych.

sędzia Mirosław Skowyra

ZARZĄDZENIE

1. odnotować,

2. z wnioskiem o uzasadnienie lub za 7 dni.

B., dnia 09.06.2021 r.