Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 176/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Anna Kalbarczyk

Sędziowie: SA – Dorota Tyrała

SO /del./ – Dorota Radlińska (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Joanna Zdanowska

przy udziale Prokuratora Szymona Liszewskiego po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2021 r.

sprawy:

D. K. – s. R. i D., ur. (...) w W.

oskarżonego z art. 258§1 kk i in.

na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 17.02.2020r. sygn. akt V K 167/19

uchyla zaskarżony wyrok w całości i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu Warszawa - Praga w Warszawie do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 176/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie Sygn. akt VK 167/19

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

- obrazy art. 7 k.p.k., art. 410 k.p.k. 92 k.p.k., art. 167 k.p.k. i art. 170§1 pkt 5 k.p.k.

- błędu w ustaleniach faktycznych, będącego następstwem obrazy przepisów postępowania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

- obrazy art.439 pkt 10 k.p.k.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzuty wskazane w apelacji nie zostały przez obrońcę prawidłowo uzasadnione. Skarżący nie wskazał argumentacji, która mogłaby doprowadzić do zmiany zaskarżonego wyroku w zakresie wskazywanym przez obrońcę. W tych okolicznościach zarzuty podniesione w złożonej na piśmie apelacji nie zasługiwały na uwzględnienie.

Podczas rozprawy apelacyjnej obrońca podnosił, że Sąd I instancji uchybił instytucji z art. 349 k.p.k. Następnie obrońca wskazał, iż jego zdaniem w przedmiotowej sprawie doszło do uchybienia art. 439 pkt 10 k.p.k. Skarżący podnosił, że wobec wielu wyznaczonych terminów w krótkich odstępach czasu nie był on w stanie właściwie przygotować się do obrony oskarżonego. Z wywodu obrońcy wynikało wprost, że jego obecność na rozprawie sprowadzała się do fizycznej obecności. Jednakże analizując treść normy prawnej z art. 439 pkt 10 k.p.k. nie sposób uznać, że w przedmiotowej sprawie doszło do uchybienia tej normie.

Niezależnie jednak od powyższego, zarówno treść pisemnie złożonej przez obrońcę apelacji, jak też złożone przez niego na rozprawie apelacyjnej oświadczenie w sposób dobitny świadczą, że w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia prawa oskarżonego do obrony. W tych okolicznościach mając na uwadze treść art. 440 k.p.k., zaskarżony wyrok należało uchylić w całości i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Wniosek

O częściowe uniewinnienie oskarżonego, bądź uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek o uchylenie wyroku do ponownego rozpoznania co do zasady uznać należało za zasadny, wobec stwierdzenia rażącego naruszenia podstawowego prawa oskarżonego, jakim jest prawo do obrony.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Stwierdzenie naruszenia prawa do obrony oskarżonego. W tych okolicznościach należało wyznaczyć oskarżonemu nowego obrońcę z urzędu, który będzie profesjonalnie reprezentował D. K. przed sądem.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji powinien mieć na uwadze treść art. 349 k.p.k. Zauważyć należy, iż w razie przypuszczenia, że w sprawie należało będzie wyznaczyć co najmniej pięć terminów rozprawy – wyznaczenie posiedzenia tzw. organizacyjnego ma charakter obligatoryjny.

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.  PODPIS

Anna Kalbarczyk

Dorota Radlińska Dorota Tyrała

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 17.02. 20r. sygn. akt V K 167/19

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒w całości

☐w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana