Pełny tekst orzeczenia

1.Sygn. akt II Ka 201/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SSO Wiesław Ruszała (spraw.)

Sędziowie: SO Arkadiusz Trojanowski

SO Artur Lipiński

Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Kalisz

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...) - M. B.

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2020 roku w Krośnie

sprawy T. G. s. W. i O. ur. (...) w B.

skazanego wyrokiem łącznym

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w (...) z dnia 23 kwietnia 2020 roku, sygn. akt II K 348/19

I.  utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy,

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. K. – Kancelaria Adwokacka w B. kwotę 147,60 zł /sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy/ obejmującą podatek VAT, tytułem nieopłaconych kosztów obrony z urzędu skazanego T. G. w postępowaniu odwoławczym ,

III.  zwalnia skazanego T. G. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Ka 201/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok łączny Sądu Rejonowego w (...) z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt II K 348/19

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

1.Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

Nie dotyczy

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

Nie dotyczy

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Nie dotyczy

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Nie dotyczy

1.STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia polegający na tym, iż nie uwzględniono, że w chwili wydania wyroku przez Sąd I instancji był prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie, który jednakże nie był wprowadzony do wykonania, o którym skazany wiedział i poinformował obrońcę z urzędu już po wydaniu wyroku Sądu I instancji, a który to wyrok nie został objęty wyrokiem łącznym

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Stosownie do art. 85 § 2 k.k., podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

Podstawą zatem kary łącznej mogą być kary podlegające wykonaniu.

Warunkiem objęcia wyrokiem łącznym kary orzeczonej wyrokiem sądu jest wprowadzenie tej kary do wykonania.

W realiach niniejszej sprawy warunek ten- odnośnie postulowanej przez obrońcę skazanego kary pozbawienia wolności mającej być orzeczoną niezidentyfikowanym wyrokiem Sądu Rejonowego w (...), nie jest spełniony.

Jak wynika bowiem z aktualnej kary karnej dotyczącej skazanego T. G., nie obejmuje ona swoją treścią żadnego wyroku Sądu Rejonowego w(...), co oznacza, iż wyrok ten nie został wprowadzony do wykonania.

Z chwila wprowadzenia do wykonania wyroku orzekającego wobec skazanego T. G. karę pozbawienia wolności, zostanie wydany nowy wyrok łączny, uwzględniający – w przypadku spełnienia przesłanek pozwalających na połączenie orzeczonej kary z innymi karami – karę orzeczona wyrokiem, który w chwili wydawania przez Sąd Rejonowy w (...) wyroku łącznego nie został wprowadzony do wykonania.,

Wniosek

Wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez objęcie wyrokiem łącznym wyroku Sądu Rejonowego w (...) i zastosowanie pełnej absorpcji, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez objęcie wyrokiem łącznym wyroku Sądu Rejonowego w(...)i zastosowanie pełnej absorpcji, nie jest zasadny.

Jak już wyżej wyjaśniono, wyrok Sadu Rejonowego w (...)nie został wprowadzony do wykonania, skoro nie obejmuje go karta karna skazanego T. G.. Tym samym objecie tego wyroku wyrokiem łącznym, do chwili wprowadzenia wyroku skazującego do wykonania, nie jest możliwe.

Nie jest również zasadny wniosek obrońcy skazanego o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Dotychczas przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie nie wymaga uzupełnienia, a przyjęta przez Sąd ocena dowodów i wymierzona skazanemu kara łączna jest prawidłowa i nie wymaga korekty.

1.OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy

1.ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zaskarżony wyrok utrzymany został w całości w mocy.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wyrok należało uznać za słuszny i prawidłowy, obejmujący wyroki, którymi T. G. został skazany i które wprowadzone zostały do wykonania. Ocena dowodów została dokonana przez Sąd pierwszej instancji zgodnie z zasadami wiedzy logiki i doświadczenia życiowego.

Wymierzając skazanemu karę łączną 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, Sąd oparł się na zasadzie asperacji, uwzględniając w szczególności bliski związek przedmiotowy miedzy popełnionymi czynami, za które orzeczono wobec skazanego karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, podlegające następnie połączeniu w karę łączną 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, jak również opinie dotyczącą jego zachowania w zakładzie karnym, wg której zachowuje się on poprawnie, nie stwarza trudności natury wychowawczej, nie był karany dyscyplinarnie, był 16 razy nagradzany regulaminowo i prezentuje krytyczny stosunek do swojego postępowania i popełnionych przestępstw, a z drugiej strony znaczny odstęp czasowy pomiędzy popełnionymi czynami.

Apelacja obrońcy oskarżonego nie daje podstaw do zmiany lub uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sadowi I instancji do ponownego rozpoznania.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach zmiany

Nie dotyczy

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

5.3.1.4.1.

Nie dotyczy

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Nie dotyczy

1.Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 18) Sąd Odwoławczy zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. K. kwotę 147,60 zł obejmującą podatek VAT, tytułem nieopłaconych kosztów obrony z urzędu skazanego T. G. w postępowaniu odwoławczym.

III

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k. Sąd Odwoławczy zwolnił skazanego T. G. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, uznając iż uiszczenie przez skazanego tych kosztów byłoby dla niego zbyt uciążliwe, albowiem odbywa on kare pozbawienia wolności, a stan jego zdrowia uniemożliwia mu podjęcie pracy w warunkach izolacji.

1.PODPIS

0.1.1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Rozstrzygnięcie co do winy

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana