Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 195/19

(...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Zakopanem Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Janusz Kukla

Protokolant: sekr. sąd.E. M.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2020 r.

sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w Z.

przeciwko

K. M.

s. R. i G. z d. K.

ur. (...) w Ł.

obwinionemu o to, że:

w dniu 29 sierpnia 2018 roku około godziny 14:30 w Z. przy ulicy (...) na G., wspólnie i z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządził grę hazardową w tzw. „trzy kubki”

to jest o wykroczenie z art. 128 § 1 kw

I uznaje obwinionego K. M. za winnego popełnienia czynu zarzuconego we wniosku o ukaranie, stanowiącego wykroczenie z art. 128 § 1 kw i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę grzywny w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych,

II na zasadzie art. 118 § 1 kpw oraz art. 119 kpw w zw. z art. 627 kpk zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem zryczałtowanych wydatków, kwotę 605 (sześćset pięć) złotych zwrotu części kosztów związanych ze stawiennictwem świadka oraz kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIW 195/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. M.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku około godziny 14:30 w Z. przy ulicy (...) na G., wspólnie i z inna osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządził grę hazardową w tzw. „trzy kubki”

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 29 sierpnia 2018 roku około godziny 14:30 w Z. przy ulicy S. na G., obwiniony K. M. wspólnie z inną osobą urządził grę hazardową w tzw. „trzy kubki”. Gra polegała na odgadnięciu przez gracza, pod którym z trzech kubków znajduje się kostka.

1. zeznania świadka D. J.

9-10, 41-42

2. fotografie wraz z zawiadomieniem z dnia 29.08.2018

3, 6-8

3. notatki urzędowe

4-5

2. W tym samym miejscu i czasie przechodził D. J., który zauważył prowadzoną przez obwinionego grę w „trzy kubki”. Wówczas to usłyszał jak jeden z graczy, który przegrał grę, wszczął awanturę z obwinionym i drugim z mężczyzn, oskarżając ich o oszukańcze działania. Wówczas to obwiniony i drugi mężczyzna, z którym wspólnie urządzali grę, po zebraniu swoich rzeczy oddalili się z tego miejsca.

1. zeznania świadka D. J.

9-10, 41-42

2. fotografie wraz z zawiadomieniem z dnia 29.08.2018

3, 6-8

3. Obwiniony był uprzednio wielokrotnie ukarany sądownie za podobne wykroczenia.

4. informacja o karalności

18

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.1

1.1.1.2

1. zeznania świadka D. J.

W ocenie sądu zeznania świadka są w całości wiarygodne i zasługują na uwzględnienie. D. J. i z okolicznościami niniejszej sprawy zetknął się podczas pobytu na G. w Z. w dniu 29 sierpnia 2018 r. i bezpośrednio zaobserwował całość zdarzenia. W żadnej mierze nie można przyjąć, aby był zainteresowany wynikiem sprawy, a tym bardziej złożeniem fałszywych zeznań, poprzez nierzetelne wskazanie na obwinionego K. M. jako na sprawcę wykroczenia, którego popełnienie w trakcie pobytu na G. ujawnił. Zeznania świadka brzmią logicznie, są spójne, tworzą jednolitą całość. Zauważyć należy, że swoje relacje przedstawiał dwukrotnie, w tym na rozprawie. Na ich podstawie możliwe jest drobiazgowe wręcz odtworzenie przebiegu zdarzenia z udziałem obwinionego K. M.. Ponadto świadek swoim telefonem wykonał 3 fotografie załączone do akt niniejszej sprawy, na których to widoczny jest wizerunek obwinionego. Słuchany przed sądem, po okazaniu mu rzeczonych fotografii, świadek wskazał na obwinionego jako jedną z dwóch osób które w dniu 29 sierpnia 2018 r. na G. urządzały grę w tzw. trzy kubki. W toku bezpośredniego przesłuchania świadka, Sąd doszedł do przekonania, iż zeznaje on w całości w sposób wiarygodny odnośnie okoliczności, o których wiedzę posiadał. Sąd nie dopatrzył się przyczyn, dla których miałby świadkowi odmówić wiary.

2. fotografie wraz z zawiadomieniem z dnia 29.08.2018 r.

Dowody wiarygodne, sporządzone przez świadka D. J., który o dopuszczeniu się wykroczenia przez osoby ujawnione na fotografiach poinformował w zawiadomieniu z dnia 29.08.2018 r. organy ścigania. Fotografie obrazują wizerunek obwinionego, który zgodnie z zawiadomieniem i z zeznaniami świadka D. J. był organizatorem gry w tzw. „trzy kubki” na G. w dniu 29 sierpnia 2018 r.

3. notatki urzędowe

Dowody w postaci wymienionych dokumentów są wiarygodne i nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Nadto zostały one sporządzone przez uprawnione do tego osoby i nie budzą wątpliwości co do swojej autentyczności, co sprawia, iż zasługują one na pełne uwzględnienie. Obrazują okoliczności, na jakie zostały sporządzone.

1.1.1.3

4. informacja o karalności

Powyższy dowód ma jedynie znaczenie dla wymiaru kary, ale oczywiście nie dla ustalenia sprawstwa obwinionego. Obrazuje okoliczności, o których w nim mowa, sporządzony został przez uprawnione osoby, a żadna ze stron nie kwestionowała uwidocznionych w nim treści.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1.1

1.1.1.2

5. wyjaśnienia obwinionego K. M.

W ocenie sądu, wyjaśnienia obwinionego, są niewiarygodne i nie zasługują na uwzględnienie. Poza zanegowaniem swojego sprawstwa, obwiniony nie przedstawił żadnych wyjaśnień. Dowód w postaci nie przyznania się do winy obwinionego w żadnej mierze nie może obalić rzetelności pozostałych dowodów osobowych w postaci zeznań świadka D. J. w korelacji z zalegającymi w aktach fotografiami obrazującymi wizerunek obwinionego. Postawa procesowa zajęta przez obwinionego nie budzi zdziwienia, bo przecież występując w sprawie w określonej roli, zainteresowany jest treścią rozstrzygnięcia i w konsekwencji uniknięciem odpowiedzialności karnej za popełnione wykroczenie. Wniosek taki jest tym bardziej uprawniony, bo będąc wielokrotnie uprzednio ukaranym za popełnienie identycznych wykroczeń, obwiniony K. M. świadomy jest konsekwencji wynikających z dyspozycji art. 128 § 1 kw. Zatem, jego nieprzyznanie się do winy należy traktować jako realizację obranej przez siebie linii obrony.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

K. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

K. M. w dniu 29 sierpnia 2018 roku około godziny 14:30 w Z. przy ulicy S. na G., wspólnie z inna osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowe urządził grę hazardową w tzw. „trzy kubki”.

Obwiniony zrealizował w ten sposób znamiona wykroczenia z art. 128§ 1 kw.

Co prawda obwiniony K. M. w toku całego postępowania zredukował swoje wyjaśnienia jedynie do nie przyznania się do winy to jednak, dowody zgromadzone w sprawie w postaci zawiadomienia i zeznań świadka D. J. w korelacji z zalegającymi w aktach fotografiami obrazującymi wizerunek obwinionego oraz sporządzonymi notatkami urzędowymi, wskazują jednoznacznie na sprawstwo i winę K. M.. Celem gry, którą organizował obwiniony było uzyskanie wygranej pieniężnej po wskazaniu właściwego kubka, które poprzedzało postawienie odpowiedniej sumy pieniędzy. Obstawienie niewłaściwego kubka oznaczało zatrzymanie postawionych pieniędzy, przez obwinionego. Zatem nie budzi wątpliwości, że obwiniony zorganizował i prowadził grę której celem była wygrana pieniężna, uzależniona od właściwego obstawienia przez gracza. Obwiniony działał umyślnie i z zamiarem bezpośrednim. Zasady i sposób gry nie pozostawiają wątpliwości, że obwiniony zamierzał odnieść w ten sposób korzyść majątkową polegającą na uzyskaniu pieniędzy obstawionych przez graczy.

Wina obwinionego nie budzi wątpliwości. Obwiniony miał świadomość, iż urządzanie gry hazardowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jest zabronione gdyż uprzednio był wielokrotnie ukarany za identyczne wykroczenia.

K. M. działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystując niskie pobudki i naiwność graczy. Obwiniony działał publicznie. Przeciw obwinionemu przemawia to, że już wielokrotnie był ukarany za takie same wykroczenia, nie respektuje nakładanych na niego kolejnych kar. Wielokrotna, uprzednia karalność obwinionego za wykroczenia z art. 128 § 1 kw świadczy o braku wyprowadzenia jakichkolwiek pozytywnych wniosków przez obwinionego i dużej determinacji w bezprawnym działaniu. Uprawiony jest wniosek, że obwiniony jest człowiekiem nieskłonnym do przestrzegania porządku prawnego, którego nie szanuje. Ponieważ był kilkunastokrotnie ukarany za urządzanie w sposób nielegalny hazardowych gier, można powiedzieć, że w pewnym stopniu jest już zdemoralizowany. Niewątpliwie świadczy to na jego niekorzyść i przy wymiarze kary stanowi okoliczność wydatnie go obciążającą.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. B.

1

1

Sąd mając na uwadze powyższe argumenty wymierzył obwinionemu karę 5.000 złotych grzywny uznając ją za adekwatną do czynu i sytuacji materialnej sprawcy.

Wymierzając obwinionemu karę, uwzględniono dyrektywy jej wymiaru opisane w przepisie art. 33 § 1 i 2 kw. Wzięto bowiem pod uwagę zarówno stopień społecznej szkodliwości czynu, cele kary w zakresie jej społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Co do wysokości wymierzonej grzywny sąd uwzględnił wymogi o jakich stanowi art. 24 § 3 kw. Można przypuszczać, że wymierzona obwinionemu kara grzywny w wymiarze 5.000 złotych, jakkolwiek zawiera w sobie element niezbędnej represji, to jednak niewątpliwie mieści się w realnych możliwościach płatniczych obwinionego. W przekonaniu sądu wymierzona obwinionemu i kara grzywny spełni swoją rolę i sprawi, że zrozumie on naganność swojego postępowania i w przyszłości będzie unikał podobnych sytuacji, które narażałyby go na konflikt z istniejącym porządkiem prawnym. Zdaniem Sądu wymierzona obwinionemu kara odpowiada stopniowi jego winy i społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu. K. M. w relatywnie krótkim czasie, bo niewiele przekraczającym okres jednego roku był wielokrotnie ukarany za identyczne wykroczenia, za które sukcesywnie wymierzano mu kary grzywny. Identyczny kolejny czyn, będący przedmiotem sprawy prowadzi do wniosku, że kary orzeczone dotychczas nie odniosły odpowiedniego skutku i nie wdrożyły do przestrzegania porządku prawnego. Nie można wykluczyć, że przez obwinionego potraktowane zostały wręcz, jako swoiste koszty bezprawnej działalności związanej z urządzaniem gier hazardowych. Wielość orzeczonych uprzednio kar przekonuje, że notoryczne i bezprawne urządzanie gier hazardowych jest dla obwinionego sposobem pozyskiwania środków na codzienne, niezbędne wydatki bądź inne niekoniecznie podstawowe. Mając na uwadze cele zapobiegawcze kary sąd uznał, że wymierzenie obwinionemu kary grzywny w wymiarze górnej granicy tj. w wysokości 5.000 złotych jest niezbędne. Tylko bowiem tego rodzaju kara, niosąca w sobie odpowiedni element dolegliwości może odnieść właściwy skutek i sprawi, że obwiniony zrozumie wreszcie naganność swojego postępowania. Można przypuszczać, że orzeczona kara spowoduje, że obwiniony nie podejmie się urządzenia kolejnej gry hazardowej, bo będzie to dla niego nieopłacalne - odpowiednio dolegliwe. W ocenie sądu kara ta spełnia cele w zakresie społecznego oddziaływania. W przekonaniu sądu, żadna łagodniejsza kara grzywny nie spełniłaby swojej roli wobec obwinionego i byłaby bezskuteczna.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Na zasadzie art. 118 § 1 kpw oraz art. 119 kpw w zw. z art. 627 kpk Sąd zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 złotych tytułem zryczałtowanych wydatków, kwotę 605 złotych zwrotu części kosztów związanych ze stawiennictwem świadka, także kwotę 500 złotych tytułem opłaty. Zdaniem sądu, nie ma podstaw do zwolnienia obwinionego od ponoszenia kosztów sądowych. Przesłanki dla których obwiniony nie powinien, bądź nie może, uiścić wskazanych należności na rzecz Skarbu Państwa nie zachodzą.

1.Podpis