Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I Ns 637/17

POSTANOWIENIE

Dnia 5 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Bętkowska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2019 r. w Zawierciu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Spółdzielnia Mieszkaniowa (...), (...) Spółka z o.o. z siedzibą w S.

z udziałem I. K., A. K. (1), S. K., D. D., A. K. (2), G. K., E. D., K. K. (1), C. K., M. K., K. K. (2), K. K. (3), W. K., J. K., O. K.

o stwierdzenie nabycia spadku

w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej

postanawia:

sprostować omyłkę pisarską w części wstępnej i w pkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 16 kwietnia 2019r. wydanego w sprawie sygn. akt I Ns 637/17 w ten sposób, że w miejsce błędnie oznaczonej nazwy wnioskodawcy (...) Spółka z o.o. z siedzibą we W.” wpisać (...) Spółka z o.o. z siedzibą w S. ”.

UZASADNIENIE

W postanowieniu Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 16 kwietnia 2019r. wydanym w sprawie sygn. akt I Ns 637/17 na skutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie oznaczono nazwę wnioskodawcy tj. (...) Spółka z o.o. z siedzibą we W.” zamiast (...) Spółka z o.o. z siedzibą w S.”.

Zgodnie bowiem z art. 350 § 1 k.p.c. Sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym na mocy powołanych przepisów należało orzec jak w sentencji.

Sygn. akt I Ns 637/17

ZARZĄDZENIE

1. odnotować w Repertorium Ns i prawidłowo wpisać wnioskodawcę – (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. w systemie S.,

2.odpis postanowienia doręczyć:

-pełn. wnioskodawców;

- uczestnikom z pouczeniem o zażaleniu

3. kal. 14 dni lub z wpływem;

4. po uprawomocnieniu się postanowienia umieścić wzmiankę o sprostowaniu na oryginale orzeczenia i dalsze odpisy postanowienia wydawać z uwzględnieniem sprostowania.

05/06/2019r. SSR Katarzyna Bętkowska