Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 354/20

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2019 roku wydanym w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. o zapłatę 3 217,68 zł oraz z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę 2.639,03 zł, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w punkcie 1. oddalił powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.; w punkcie 2. zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. kwotę 917 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; w punkcie 3. zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. kwoty: a) 2.639,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot: 209,83 zł od dnia 17 lutego 2018 roku do dnia zapłaty; 319,65 zł od dnia 8 lutego 2018 roku do dnia zapłaty; 130,95 zł od dnia 2 lutego 2018 roku do dnia zapłaty; 255,78 zł od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia zapłaty; 166,84 zł od dnia 8 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty; 196,09 zł od dnia 10 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty; 222,86 zł od dnia 4 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty; 179,47 zł od dnia 4 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty; 216,54 zł od dnia 4 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty; 193,80 zł od dnia 2 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty; 176,99 zł od dnia 7 listopada 2017 roku do dnia zapłaty; 126,44 zł od dnia 6 listopada 2017 roku do dnia zapłaty; 244,39 zł od dnia 30 października 2017 roku do dnia zapłaty; b) 132 zł oraz kwotę 917 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; w punkcie 4. wyrokowi w punkcie 3. nadał rygor natychmiastowej wykonalności; w punkcie 5. ustalił, że orzeczenie w punkcie 3. i 4. jest wyrokiem zaocznym.

(wyrok k. 120, postanowienie o uzupełnieniu wyroku k. 120-120v., uzasadnienie k. 108-108v.)

Apelację od powyższego wyroku złożył powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. zaskarżając go w całości, w zakresie w jakim oddalono powództwo wytoczone przez powoda przeciw pozwanemu co do kwoty 3.217,68 zł, zarzucając wyrokowi:

1.  naruszenie prawa procesowego, to jest art. 230 k.p.c. poprzez uznanie twierdzeń strony przeciwnej za przygnane, gdzie powód nie miał możliwości odniesienia się do nich ze względu na brak wiedzy o wniesionym sprzeciwie i podnoszonych twierdzeniach;

2.  naruszenie prawa procesowego, to jest art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów przeprowadzonych w sprawie dokonanej wybiórczo, polegającej na całkowitym pominięciu dla oceny dowodów przedstawionych przez powoda we wniesionym pozwie, a w konsekwencji błędnym przyjęciu na etapie wyrokowania, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie;

3.  naruszenie prawa procesowego, to jest art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie oceny materiału dowodowego z pominięciem twierdzeń powoda poprzez brak możliwości odniesienia się przez niego do sprawy i zarzutów strony pozwanej;

4.  naruszenie prawa procesowego, to jest art. 131 k.p.c. w zw. z art. 379 pkt 5 k.p.c. poprzez nieprawidłowe doręczenie powodowi sprzeciwu wniesionego przez stronę pozwaną uniemożliwiając odniesienie się do podniesionych zarzutów i obronę swoich praw;

5.  naruszenie prawa procesowego, to jest art. 327 1 k.p.c. poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem odpowiednich przepisów prawa;

6.  naruszenie prawa procesowego, to jest art. 327 1 k.p.c. poprzez niewskazanie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku przyczyn, dla których sąd odmówił wiarygodności dowodom przedstawionym przez powoda jako niewystarczającym do uznania dochodzonego roszczenia.

Podnosząc powyższe zarzuty powód wniósł o zmianę i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu kosztów postepowania apelacyjnego.

Ponadto powód powołał nowe fakty i dowody, wskazując że ich powołanie nie było możliwe przed Sądem I instancji z uwagi na naruszenie przepisów dotyczących postepowania przez sąd poprzez niedoręczenie odpisu sprzeciwu powodowi, uniemożliwiając obronę praw.

(apelacja k. 139-141)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja powoda zasługuje na uwzględnienie w zakresie, w jakim zmierza do uchylenia zaskarżonego w punktach 1. i 2. wyroku i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Apelacja jest uzasadniona, gdyż Sąd Rejonowy nie rozpoznał istoty sprawy (art. 386 § 4 k.p.c.) naruszając przy tym prawo materialne, a zgromadzone dowody nie dają wystarczających podstaw do zmiany wyroku przez Sąd drugiej instancji (art. 505 12 § 1 k.p.c.).

Nierozpoznanie istoty sprawy zachodzi, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy zaniechał on zbadania materialnej podstawy powództwa albo merytorycznych zarzutów pozwanego. Ta pierwsza sytuacja ma miejsce w niniejszym przypadku.

Na sytuację tę złożył się istotny procesowo fakt, że wydane w sprawie zarządzenie nakazujące doręczenie stronie powodowej odpisu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pomimo znajdującej się pod nim adnotacji (k. 74) - nie zostało skutecznie wykonane – skierowane do prezesa zarządu strony pozwanej (k. 130 i k. 67). W aktach sprawy brak jest dowodu doręczenia pełnomocnikowi powoda odpisu sprzeciwu od nakazu zapłaty przed wyznaczonym terminem rozprawy.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest istotna procesowo okoliczność, że strona powodowa nie mogła odnieść się do zarzutów sformułowanych w sprzeciwie strony pozwanej, przez co nie mogła bronić swoich praw, a Sąd Rejonowy siłą rzeczy przeprowadził szczątkowe postępowanie dowodowe, które doprowadziło do błędnej prawnej oceny bezzasadności wniesionego powództwa, a tym samym naruszenia prawa materialnego.

Dotychczas zgromadzone dowody nie dały wystarczających podstaw do merytorycznej zmiany wyroku przez Sąd drugiej instancji - byłoby to przedwczesne i dlatego też konieczne było uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (art. 505 12 § 1 k.p.c.).

W tej zaś sytuacji bezprzedmiotowe jest ustosunkowanie się do dotychczas przeprowadzonych przez Sąd I instancji dowodów, czy też dalszych zarzutów i wniosków dowodowych zawartych we wniesionej przez powoda apelacji.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd I instancji doręczy i umożliwi powodowi ustosunkowanie się do treści zarzutów, faktów i dowodów powołanych w sprzeciwie od nakazu zapłaty i rozważy możliwość uzupełnienia postępowania dowodowego, zwłaszcza co do tych twierdzeń i faktów, które pozostają sporne między stronami.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 505 12 § 1 k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu. Na podstawie art. 108 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy pozostawił Sądowi I instancji rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego.

Jolanta Jachowicz

ZARZĄDZENIE

- doręczenie wyroku z uzasadnieniem dla pełnomocników stron poprzez PI.

25.08.2021r.