Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Kow 16/21

POSTANOWIENIE

11 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Chojnowska

Protokolant: -------------

w obecności Okręgowego Prokuratora ---------------------- po rozpoznaniu w sprawie J. K. syna S., na skutek skargi skazanego na zarządzenie sędziego penitencjarnego z 28.12.2020 roku o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w dozorze elektronicznym, na podstawie art. 7 § 5 kkw.

P o s t a n a w i a

Utrzymać w mocy zarządzenie Sędziego Penitencjarnego z 28.12.2020 r. o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku skazanego J. K. syna S. o udzielenie mu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym .

UZASADNIENIE

28.12.2020 roku Sędzia Penitencjarny pozostawił wniosek skazanego J. K. syna S. o udzielenie mu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego bez rozpoznania, z uwagi na to, że Upoważniony podmiot Dozorujący stwierdził w miejscu wskazanym przez skazanego brak warunków technicznych do odbywania kary w tym systemie. Nie można było nawiązać kontaktu za pośrednictwem telefonu, pod wskazanym przez skazanego numerem. Bez odzewu pozostał list wysłany pod wskazany przez skazanego adres. Skazany w ustawowym terminie złożył ponowny wniosek o rozpatrzenie jego wniosku, potraktowany jako skarga na wydane zarządzenie, pisząc w nim, że klucze od domu ma jego ojciec, podał przy tym ten sam numer telefonu kontaktowego, co w pierwotnym wniosku.

Sąd zważył:

Zarządzenie Sędziego z 28.12.2020 roku zapadło w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i po prawidłowej analizie informacji o braku warunków technicznych do odbywania przez skazanego kary w dozorze elektronicznym pod wskazanym przez niego adresem, a tylko to bada Sąd przy rozpoznaniu skargi. Skarga skazanego jest jedynie polemiką z poprawnie wyciągniętym przez sędziego wnioskiem, że warunków technicznych do odbywania kary w miejscowości C. ul. (...) nie ma. Skazany nie podał żadnych nowych okoliczności, które nie byłyby znane sądowi przy wydawaniu zaskarżonej decyzji. Sędzia:

Pouczenie

postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu

ZARZĄDZENIE

odpis postanowienia doręczyć

1. skazanemu

2. Prokuratorowi Okręgowemu w Sieradzu

11.01.2021 r.

Sędzia: SSO M. C.