Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 37/21

POSTANOWIENIE

Dnia 11 sierpnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Teresa Kalinka

po rozpoznaniu sprawy 11 sierpnia 2021 w G.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie A. W.

przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej

o odszkodowanie

po rozpoznaniu wniosku powódki o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 14 lipca 2021 roku wraz uzasadnieniem

p o s t a n a w i a:

odrzucić wniosek.

(-) sędzia Teresa Kalinka

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2021 roku został wydany wyrok na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 374 k.p.c. Został opublikowany w sądowym portalu informacyjnym . W tym samym dniu opublikowano zarządzenie o doręczeniu odpisu wyroku.

W oparciu o dane z portalu informacyjnego ustalono, że Pełnomocnik powódki w dniu 16 lipca 2021 roku o godzinie 6.55 zapoznała się z odpisem wyroku, a w dniu 4 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.32 z zarządzeniem o doręczeniu odpisu wyroku.

W dniu 4 sierpnia 2021 roku został nadany w urzędzie pocztowym wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem. We wniosku zawarto stwierdzenie, że jest on złożony w terminie, ponieważ zarządzenie o doręczeniu odpisu wyroku zostało uznane za doręczone z dniem 29 lipca 2021 roku ( na podstawie art. 15 zzs 9 ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 1842 z późn. zmianami) i 7- dniowy termin na złożenie wniosku upłynął w dniu 5 sierpnia 2021 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 328 § 2 k.p.c. w przypadkach gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin do złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem, o którym mowa w § 1 ( czyli 7 dni) , liczy się od dnia doręczenia wyroku. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym doręcza się z urzędu.

W dniu 3 lipca 2021 roku wszedł w życie między innymi przepis art.15 zzs 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 . 1090) , który reguluje zasady doręczania pism procesowych adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom patentowym i P. Generalnej Pisma sądowe doręcza się poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny).

Zgodnie z ust 3. datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym. Ust. 4 stanowi, że doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

Bezsporne jest, że z zarządzeniem o doręczeniu odpisu wyroku pełnomocnik powódki nie zapoznała się w terminie 14 dni, w związku z czym uznać należy, że zostało ono doręczone 29 lipca 2021 roku.

Z portalu informacyjnego wynika, że z wyrokiem pełnomocnik powódki zapoznała się w dniu 16 lipca 2021 roku i zgodnie z treścią art. .15 zzs 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku dzień ten jest datą doręczenia. W związku z tym tygodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia upłynął w dniu 23 lipca 2021 roku. Nigdy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia nie był uzależniony od daty doręczenia zarządzenia o doręczeniu wyroku. Stanowisko zawarte we wniosku nie ma podstawy w obowiązujących przepisach prawa.

Sąd na podstawie art. 391 §2 k.pc w związku z art. 328 § 4 k.p.c odrzucił wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku jako spóźniony. Postanowienie wydano na podstawie art. 387 zd. 1 k.p.c.

(-) sędzia Teresa Kalinka