Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 135/21

Rsow 98/21 KPP (...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wągrowiec, dnia 12 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Filipiak

Protokolant: st.sekr. sąd. Paulina Ciesielska

przy udziale oskarżyciela z ramienia (...)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.05.2021 r. sprawy

A. G.

s. A. i M.

ur. (...) w W.

PESEL (...)

obwinionego o to, że:

w dniu 12 lutego 2021 roku o godz. 20:55 w miejscowości W. na ul. (...) przy skrzyżowaniu z ul (...) kierując pojazdem marki O. (...) o nr rej. (...) nie zastosował się do znaku pionowego B-20 (...) w związku z linią P12- linia bezwzględnego zatrzymania (ciągła);

tj. o wykroczenie z art. 92 § 1 k.w. w zw. z § 21 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych

1.  obwinionego A. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego powyżej, z tym uzupełnieniem, że nie zastosował się do znaku poziomego i pionowego, tj. znaku P-12 ,,linia bezwzględnego zatrzymania - stop'' wskazującego miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem pionowym B-20 - tj. wykroczenia z art. 92 § 1 k.w. i za to na podstawie powołanego przepisu oraz art. 24 § 1 i §3 k.w. wymierza mu karę 100 (stu) złotych grzywny;

2.  na podstawie art. 118 § 1-§4 k.p.s.w. w zw. z § 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia i art. 119 § 1 k.p.s.w. i art. 1, art. 3 ust. 1 oraz art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa zwrot wydatków w kwocie 100 zł oraz opłatę w kwocie 30 złotych.

sędzia Anna Filipiak