Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 933/21

POSTANOWIENIE

Dnia 21 września 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

:

SSA Grażyna Wołosowicz

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2021 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. A. (1) i A. A. (2)

przeciwko (...) Bankowi (...) S.A.
w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku

z dnia 22 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 1987/20

p o s t a n a w i a :

odrzucić apelację.

G. W.

Sygn. akt: I A Ca 933/21

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie I C 1987/20, Sąd Okręgowy w Białymstoku ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego (...) hipotecznego nr (...) z dnia 10 marca 2006 r. zawarta pomiędzy A. A. (2) i A. A. (1) a (...) Bankiem (...) S.A. w W. jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 1000 zł tytułem zwrotu opłaty sądowej oraz kwoty po 10 814 zł na rzecz każdego z powodów tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W dniu 30 lipca 2021 r. pełnomocnik pozwanego nadał wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia. Jak wynika z koperty, wniosek ten został przyjęty w Biurze Administracji pozwanego w B. w dniu 30 czerwca 2021 r., w tym samym dniu został nadany w placówce pocztowej, co ustalono na podstawie internetowego systemu śledzenia przesyłek.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego podlega odrzuceniu.

W świetle art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Z tego przepisu wynika jednoznacznie, że drogę do zaskarżenia wyroku otwiera złożenie prawnie skutecznego wniosku o sporządzenie i doręczenie jego uzasadnienia.

Z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego wynika ponadto, że złożenie wniosku o uzasadnienie stanowić ma konieczną przesłankę zaskarżenia ( (...) sejmowy VIII kadencji, Nr (...), s. 150). To zaś oznacza, że tylko wtedy, gdy strona w terminie tygodniowym od ogłoszenia zażądała doręczenia jej orzeczenia z uzasadnieniem, można mówić, że spełnione zostało wstępne wymaganie dla powstania możliwości wniesienia apelacji. Natomiast, gdy z takim żądaniem nie wystąpiła, lub też, występując z nim, przekroczyła termin z art. 328 § 1 k.p.c., termin do wniesienia apelacji w ogóle nie może rozpocząć swojego biegu, a tym samym niedopuszczalne jest wniesienie apelacji.

Zgodnie bowiem z art. 167 k.p.c. czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Oznacza to, że czynność dokonana z naruszeniem terminu nie wywoła skutku, jaki ustawa wiązałaby z dokonaniem danej czynności w określonym terminie. Bezskuteczność ta następuje automatycznie z chwilą upływu danego terminu, a Sąd z urzędu bierze pod uwagę taką bezskuteczność.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że o przekroczeniu terminu do wniesienia apelacji można mówić także wówczas, gdy wprawdzie orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostało stronie doręczone, lecz żądanie doręczenia wniesione zostało po upływie tego terminu (np. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2000 r., IV CZ 18/00, z 19 kwietnia 1999 r., II CZ 23/99, z 30 stycznia 1998 r., III CKU 106/97, z 11 grudnia 1996 r., I PKN 45/96 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1997 r., II CKN 31/97, OSNC 1997, nr 8, poz. 116).

Termin na skuteczne złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 22 czerwca 2021 r. upływał z dniem 29 czerwca 2021 r. ( wtorek). Tymczasem wniosek nadano 30 czerwca 2021 r., czyli już po terminie.

Z tych też względów apelacja pozwanego, jako niepoprzedzona złożonym skutecznie wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku, podlegała odrzuceniu z uwagi na jej niedopuszczalność „z innych przyczyn" - art. 373 § 1 k.p.c.

G. W.