Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 29/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział IV Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Marek Kapała

Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Kamińska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej G.-W. w G. S. S.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20.04, 15.06.2021 r. sprawy

D. S. , syna J. i M. z domu S., urodzonego (...) w L.,

oskarżonego o to, że:

I.  w bliżej nieustalonym okresie czasu, nie wcześniej niż dnia 7 października 2016 roku i nie później niż dnia 25 czerwca 2018 roku, w nieustalonym miejscu działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przywłaszczył powierzone mu na podstawie umów leasingu pojazdy marki S. (...) (nr rej. (...), o wartości 78.000 zł, umowa nr (...)), F. (...) (nr rej. (...), o wartości 117.900 zł, umowa leasingu nr (...)) oraz V. (...) (nr rej. (...), o wartości 90.000, umowa nr (...)), które łącznie stanowiły mienie znacznej wartości, działając w ten sposób na szkodę leasingodawców (...) S.A. oraz (...) S.A.,

to jest o przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk

II.  w dniu 2 marca 2017 roku w G., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził spółkę (...) Sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zawarcie umowy pożyczki nr (...) i wypłacenie na jej podstawie kwoty 150.000 zł, poprzez wprowadzenie pożyczkodawcy w błąd co do zamiaru spłaty zobowiązania oraz przedkładając fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu dotyczące osoby poręczającej zobowiązanie,

to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

I.  oskarżonego D. S. w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia, uznaje za winnego tego, że:

- w nieustalonym dniu, nie wcześniej niż 31.10.2016 roku i nie później niż 25 czerwca 2018 roku, w nieustalonym miejscu, przywłaszczył sobie powierzone mu na podstawie umowy leasingu nr (...) z dnia 27.10.2016 r. mienie w postaci pojazdu marki S. (...) nr rej. (...), o wartości 78.000 zł, czym działał na szkodę (...) S.A.,

- w nieustalonym dniu, nie wcześniej niż 21.11.2016 r. i nie później niż 25 czerwca 2018 roku, w nieustalonym miejscu, przywłaszczył sobie powierzone mu na podstawie umowy leasingu nr (...) z dnia 15.11.2016 r. mienie w postaci pojazdu marki F. (...) nr rej. (...), o wartości 117.900 zł, czym działał na szkodę (...) S.A.,

- w nieustalonym dniu, nie wcześniej niż 12.10.2016 roku i nie później niż 23.08.2018 r., w nieustalonym miejscu, przywłaszczył powierzone mu na podstawie umowy leasingu nr (...) z dnia 07.10.2016 r. mienie w postaci pojazdu marki V. (...) nr rej. (...), o wartości 83.000 zł, czym działał na szkodę (...) S.A.,

czyny te kwalifikuje jako występki z art. 284 § 2 kk stanowiące ciąg przestępstw i za to przy zastosowaniu art. 91 § 1 kk na podstawie art. 284 § 2 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego D. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia, który kwalifikuje z art. 286 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk skazuje go na karę roku pozbawienia wolności;

III.  przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk, na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 kk, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24.06.2020 r., wymierzone oskarżonemu jednostkowe kary pozbawienia wolności łączy i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie I tiret trzeci poprzez zapłatę na rzecz (...) S.A. kwoty 58.794 (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) złotych;

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk, art. 626 § 1 kpk zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.