Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 3031/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30 września 2021 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Maciej Jabłoński

po rozpoznaniu 30 września 2021 roku na rozprawie

sprawy

P. G., s. A. i R. z d. G., ur. (...) w W.

oraz

R. W., s. J. i A. z d. G., ur. (...)
we F. w Niemczech

oskarżonych o to, że:

w dniu 6 października 2018 roku w W. przy ul. (...) z zaparkowanego na terenie posesji pojazdu marki V. (...) o nr rej. (...) po wyjęciu
z bagażnika, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu przywłaszczenia dwóch plastikowych walizek i jednej plastikowej skrzynki z zawartością 6 sztuk wiertarek marek B., H., G. i jednej sztuki młotka elektrycznego, wkrętarki z ładowarką i akumulatora marki D., 3 sztuk 3 sztuk kątówek marek B. i D. oraz 3 sztuk nitownic oraz narzędzi podręcznych w postaci: młotek, wierteł i kluczy nasadowych, czterech opakowań kartonowych z zwartością metalowych śrub z elementami mocującymi marki H., powodując straty w łącznej kwocie 5.000,00 złotych na szkodę J. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...), przy czym R. W. czynu tego dopuścił się w okresie 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w stosunku do P. G., zaś w stosunku do R. W. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

o r z e k a

I.  oskarżonego P. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu
i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego R. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonych do naprawienia szkody
w całości poprzez zapłatę solidarnie 5000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonego J. T.;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet, orzeczonej wobec oskarżonego P. G. w pkt I wyroku, kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania
oskarżonego w sprawie od 06.10.2018 godz. 7:45 do 07.10.2018 godz. 14:40, zaokrąglając do pełnych 2 (dwóch) dni;

V.  podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego P. G. 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty oraz 557,61 złotych (pięćset pięćdziesiąt siedem
złotych i sześćdziesiąt jeden groszy), tytułem pozostałych kosztów sądowych;

VI.  podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego R. W. 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty oraz 173,95 złotych (sto siedemdziesiąt trzy złote
i dziewięćdziesiąt pięć groszy), tytułem pozostałych kosztów sądowych.