Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 286/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia (del.) Tomasz Turbak

Protokolant: Edyta Bełczowska

w obecności prokuratora Bożeny Jargiło


po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2021r.

sprawy K. K. (s. Z. i B. zd. B., ur. (...) w T.)

oskarżonego z art. 190§1 kk, art. 216§1 kk, art. 217§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

z dnia 11 sierpnia 2021r. w sprawie sygn. akt II K 374/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  uchyla rozstrzygnięcia zawarte w punktach od I – VII zaskarżonego wyroku,

2.  uznaje oskarżonego za winnego popełnienia czynów opisanych w zarzutach 1-3 aktu oskarżenia, przy czym uznaje, że zachowania te stanowią jedno przestępstwo z art. 190§1 kk i art. 216§1 kk i art. 217§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i za to na mocy art. 190§1 kk w zw. z art. 11§3 kk skazuje oskarżonego K. K. na karę grzywny w wymiarze 200 (dwieście) stawek dziennych, ustalając na mocy art. 33§3 kk wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwadzieścia),

3.  na mocy art. 46§2 kk orzeka wobec oskarżonego K. K. za czyn opisany w punkcie I ppkt 2 niniejszego wyroku nawiązkę w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset),

4.  uznaje oskarżonego za winnego popełnienia czynów opisanych w zarzutach 4-5 aktu oskarżenia, przy czym uznaje, że zachowania te stanowią jedno przestępstwo z art. 217§1 kk i za to na mocy art. 217§1 kk skazuje oskarżonego K. K. na karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych, ustalając na mocy art. 33§3 kk wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwadzieścia),

5.  na mocy art. 46§2 kk orzeka wobec oskarżonego K. K. za czyn opisany w punkcie I ppkt 4 niniejszego wyroku nawiązkę w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc),

6.  na mocy art. 85§1 kk w zw. z art. 86§1 kk orzeczone wobec oskarżonego K. K. w punktach I ppkt 1 i 3 niniejszego wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu karę łączną grzywny w wymiarze 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając na mocy art. 33§3 kk w zw. z art. 86§2 kk wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł (dwadzieścia),

II.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części,

III.  koszty zastępstwa procesowego pomiędzy stronami w postępowaniu odwoławczym wzajemnie znosi,

IV.  zwalnia oskarżonego K. K. z ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, a wydatkami w tym zakresie obciąża Skarb Państwa,