Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 374/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – sekr. Justyna Byller

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -----------

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2019 roku na rozprawie sprawy

J. D.

urodz. (...) w G.

syna G. i D. zd. C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 18 lipca 2020 roku w R. na ul. (...) kierował po drodze publicznej motorowerem marki P. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,35 mg/l i 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art.178a§1 kk

1.  Na podstawie art. 66§1 i 2 kk, art. 67§1 i 3 kk postępowanie karne wobec J. D. warunkowo umarza na okres próby 2 lat, zobowiązuje go do uiszczenia 2000 zł tytułem świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres roku.

2.  Zwalnia oskarżonego od opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 374/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. D.

W dniu 18 lipca 2020 roku w R. na ul. (...) kierował po drodze publicznej motorowerem marki P. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,35 mg/l i 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu - czyn z art. 178a§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym

- notatka urzędowa

- protokół badania stanu trzeźwości

-wyjaśnienia oskarżonego

-świadek M. S.

k. 2

k. 4

k. 54 – 54v

k.29

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

- notatka urzędowa

- protokół badania stanu trzeźwości

-wyjaśnienia oskarżonego

-świadek M. S.

Stan faktyczny ustalony w niniejszej sprawie jest bezsporny, wynika z dokumentów potwierdzających wykonanie badania stanu trzeźwości oskarżonego, których to dowodów oskarżony nie kwestionował. Dopełnieniem opisu zdarzenia są także miarodajne zeznania świadka.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

J. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa kwalifikowanego z art.178a§1kk podlega ten m. in., kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym. Z treści art. 115§16 pkt 1kk wynika, że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5‰. albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Z protokołu badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu wynika, że oskarżony miał zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu o godzinie 23.15 – 0,35 mg/l i godz. 23.17 – 0,36 mg/l.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.6.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.7.  Warunkowe umorzenie postępowania

1

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania, w myśl art. 66 § 1 k.k. możliwe jest, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. W świetle wyżej poczynionych spostrzeżeń, w ocenie Sądu w niniejszej sprawie występuje nieznaczny stopień winy i społecznej szkodliwości czynu. Zaznaczyć należy, iż oskarżony jest młodocianym, a zatem Sąd wymierzając mu karę powinien kierować się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować. J. D. na rozprawie przyznał się do zarzucanego mu czyny, wyraził skruchę i żal. Zawartość alkoholu w wydychanym przez oskarżonego powietrzu była przy dolnej granicy nietrzeźwości, a oskarżony jak przyznał wypił dwa drinki i czuł się dobrze, nie uświadamiając sobie możliwości tak wysokiego stężenie alkoholu. J. D. nie był nigdy karany i w ocenie Sądu istnieje wobec niego pozytywna prognoza na przyszłość. Co istotne, ze względu na fakt, iż oskarżony podczas popełnienia przestępstwa jechał motorowerem,w ocenie Sądu stanowił znikome niebezpieczeństwo dla otoczenia, a dobrem zagrożonym w najwyższym stopniu było jego własne zdrowie i życie. Sąd umarzając warunkowo postępowanie karne wobec J. D. na okres próby 2 lat, zobowiązał go jednocześnie do uiszczenia 2.000 zł tytułem świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres roku.

1.8.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.9.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Sąd zwolnił oskarżonego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, ponieważ nie osiąga on żadnych stałych dochodów –na zasadzie art. 624 par. 1 kpk. oraz art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

1Podpis