Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ca 387/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Arkadiusz Kuta ( spr. )

Sędziowie : SO Krzysztof Nowaczyński

SO Dorota Twardowska

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2021 roku w Elblągu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. Z., H. K., I. R., J. Z. (1), K. M., S. Z., P. Z., K. Z., B. O., B. S., J. Z. (2), H. W., E. D., J. Z. (3), M. W., B. B., P. B. i G. S.

przeciwko Skarbowi Państwa - Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwu M.

o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego w Braniewie

z dnia 13 sierpnia 2020 roku, sygnatura akt I C 577/19

1.  prostuje zaskarżony wyrok w zakresie nazwiska powódki – (...) oraz przedmiotu postępowania - „o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym”;

2.  oddala obie apelacje;

3.  zasądza na rzecz pozwanego Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa M., tytułem zwrotu kosztów procesu za drugą instancję, od A. Z. i H. K. kwoty po 621 zł (sześćset dwadzieścia jeden złotych), od I. R. i J. Z. (1) kwoty po 270 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych), od M. W., B. B., P. B. i G. S. kwoty po 162 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote) oraz od K. M., S. Z., P. Z., K. Z., B. O., B. S., J. Z. (2), H. W., E. D. i J. Z. (3) kwoty po 27 zł (dwadzieścia siedem złotych).