Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 139/13

POSTANOWIENIE

O., dnia 07 lutego 2013 r.

Sąd Rejonowy w Oławie II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Sławomir Pałka

Protokolant: Barbara Stańczyk

w sprawie przeciwko J. S.

obwinionej z art. 92a kw

z urzędu

w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 59 § 2 kpw w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 kpw odmówić wszczęcia postępowania w sprawie.

UZASADNIENIE

Straż Miejska w S. wystąpiła z wnioskiem o ukaranie J. S., zarzucając jej popełnienie w dniu 26 stycznia 2012 r. czynu z art. 92a kw.

Sąd zważył, co następuje:

Karalność czynu zarzucanego J. S. uległa przedawnieniu.

Według art. 45 § 1 kw karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

Z wniosku o ukaranie i materiałów czynności wyjaśniających wynika, iż do popełnienia wykroczenia z art. 92a kw mogło dojść w dniu 26 stycznia 2012 r., natomiast oskarżyciel publiczny wniosek o ukaranie J. S. skierował do tutejszego Sądu w dniu 04 lutego 2013 r., a więc po upływie terminu określonego w art. 45 § 1 kw.

Wobec powyższego Sąd postanowił jak w części dyspozytywnej.