Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1528/12

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2012r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Krystian Nowocień

Protokolant :st. sekretarz sądowy Marta Kołodziejczyk

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012r. w Świdnicy

sprawy W. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o składki

na skutek odwołania W. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 08 października 2012r. Nr (...) (...)

odwołanie oddala.

Sygn. akt VII U 1528/12

UZASADNIENIE

Powód W. P. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 08.10.2012 r., którą organ rentowy określił wysokość zadłużenia W. P. z tytułu ubezpieczenia społecznego za okres od stycznia do lutego 2012 r. 253,72 zł oraz z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za okres od stycznia do lutego 2012 r. w kwocie 508,80 zł wraz z należnymi odsetkami.

W odwołaniu wnioskodawca nie kwestionuje powstałego zadłużenia wskazując że jest osobą bezrobotną i nie posiada żadnych środków na spłatę zadłużenia.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniósł o oddalenie odwołania wskazując, iż decyzję wydano z urzędu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które wykazało, ze nie zostały przekazane na rachunek ZUS wpłaty za miesiące, w których zgodnie z art. 47 ust 2 a-f ustawy systemowej powód był zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i jednocześnie na koncie w/w nie stwierdzono nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z art. 24 ust 6a ustawy systemowej mogły podlegać zaliczeniu przesz ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód W. P. w okresie od października 2011 r. do marca 2012 r. prowadził działalność gospodarczą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ś. przeprowadził postępowania wyjaśniającego w przedmiocie powstania zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Postępowanie wykazało, że nie zostały przekazane na rachunek ZUS wpłaty za miesiące, w których zgodnie z art. 47 ust 2a-f ustawy systemowej – płatnik był zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i jednocześnie na koncie płatnika nie stwierdzono nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z art. 24 ust 6a ustawy systemowej mogły podlegać zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek.

Strona pozwana pismem z dnia 22.05.2012 r. zawiadomiła o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, wzywając jednocześnie do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie przyczyn nieopłacenia składek pod rygorem wydania decyzji w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne na podstawie dotychczas zgromadzonych dowodów.

Powód w dniu 28.05.2012 r. złożył wniosek o umorzenie zaległości z tytułu składek. Organ rentowy decyzją z dnia 25.09.2012 r. odmówił umorzenia tych zaległości, w związku z czym powód odwołał się do Sądu Administracyjnego we W.

Zaskarżoną decyzją z dnia 08.10.2012 r., organ rentowy określił wysokość zadłużenia W. P. z tytułu ubezpieczenia społecznego za okres od stycznia do lutego 2012 r. 253,72 zł oraz z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za okres od stycznia do lutego 2012 r. w kwocie 508,80 zł wraz z należnymi odsetkami.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie W. P. nie jest zasadne.

Przedmiotem niniejszego postępowania zainicjowanego przez W. P. na skutek złożonego odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 08.10.2012 r. było ustalenie czy zachodzą przesłanki do nieobciążania powoda zaległościami z tytułu składek w wysokości 762, 52 zł. za okres od stycznia do lutego 2012 r.

Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 z późn. zm) płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Zgodnie z art. 32 ustawy do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 47 ust 1 ustawy płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż: 1) do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie; 2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 3) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

Mając na uwadze powyższe przepisy i okoliczności sprawy Sąd uznał, że skoro W. P. nie przekazał na rachunek ZUS wpłaty za miesiące, w których zgodnie z art. 47 ust 2a-f ustawy systemowej – płatnik był zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i jednocześnie na koncie płatnika nie stwierdzono nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z art. 24 ust 6a ustawy systemowej mogły podlegać zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, to organ rentowy prawidłowo, bo działając na podstawie art. 83 ust 1 ustawy systemowej wydał zaskarżona decyzją, w której określił wysokość należności z tytułu składek.

Nadto należy wskazać, że wnioskodawca nie kwestionuje faktu powstania zadłużenia, ani też jego wysokości. Wskazał jedynie, że obecnie jest w złej sytuacji finansowej i zdrowotnej w związku z czym nie jest w stanie spłacić powstałego zadłużenia. Natomiast zdaniem Sądu przejściowe kłopoty finansowe czy zdrowotne nie mogą stanowić okoliczności prowadzących do zmiany zaskarżonej decyzji.

Zatem, mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne i prawne, Sąd na podstawie art. 477 14 §1 k.p.c. oddalił odwołanie.