Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 1519/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marta Ładzińska

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 r. w Jeleniej Górze

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. B.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda T. B. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. w W. kwotę 1.165,24 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 270 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1519/18

UZASADNIENIE

Powód T. B. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwoty 510 zł ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13.07.2016 r. do dnia zapłaty, o zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kwotę 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu żądania powód wskazał, że w dniu 12.06.2016 r. w wyniku kolizji drogowej uległ uszkodzeniu samochód marki M. nr rej. (...), należący do Ł. P.. Posiadał on ubezpieczenie AC u strony pozwanej, w związku z czym wystąpił o wypłatę odszkodowania. Przyznano odszkodowanie w wysokości 16.740 zł, ustalając, ze szkoda jest szkodą całkowitą. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności powód nabył od właściciela pojazdu wierzytelność.

Dwoma nakazami zapłaty Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nakazał stronie pozwanej zapłatę na rzecz powoda kwoty po 510 zł.

W ocenie powoda łącznie wypłacona kwota 17.760 zł nie rekompensuje szkody w całości.

Strona pozwana reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika w odpowiedzi na pozew (k. 13) wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu strona pozwana potwierdziła okoliczności zdarzenia oraz przyznała swoją odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki wypadku, wskazując, że oparta jest o umowę ubezpieczenia AC zawartą z właścicielem pojazdu. Nie zakwestionowała faktu dokonania cesji oraz przyznała, że wypłaciła odszkodowanie w wysokości 17.760 zł.

Strona pozwana zakwestionowała zasadność roszczenia. Zarzuciła, że powód błędnie wyliczył wartość pojazdu i jego pozostałości. Przewidywany koszt naprawy przekroczył 70% wartości rynkowej pojazdu poszkodowanego w stanie nieuszkodzonym. Strona pozwana wypłaciła odszkodowanie zgodnie z treścią OWU jako różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed szkodą (38.000 zł) a wartością pojazdu po szkodzie (19.400 zł), po potrąceniu franszyzy redukcyjnej 1860 zł.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Strona pozwana, na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzi działalność ubezpieczeniową.

( dowód : bezsporne)

W dniu 12.06.2016 r. w wyniku kolizji drogowej uległ uszkodzeniu samochód marki M. nr rej. (...), należący do Ł. P.. Posiadał on ubezpieczenie AC u strony pozwanej, w związku z czym wystąpił o wypłatę odszkodowania. Przyznano odszkodowanie w wysokości 16.740 zł, ustalając, że szkoda jest szkodą całkowitą. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności powód nabył od właściciela pojazdu wierzytelność.

W pojeździe wystąpiła szkoda całkowita.

Dwoma nakazami zapłaty (w sprawie I Nc 1432/17 i I Nc 6910/17) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nakazał stronie pozwanej zapłatę na rzecz powoda kwot po 510 zł, łącznie 1020 zł.

( dowód : bezsporne)

Na mocy par. 2.8 OWU AC w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie oblicza się jako kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie bezpośrednio przed zaistnieniem szkody oraz wartością w stanie uszkodzonym. Przez wartość pojazdu w stanie uszkodzonym rozumieć należy wartość ustaloną na podstawie systemu (...) lub najwyższej oferty zakupu uzyskanej podczas aukcji internetowej.

( dowód : bezsporne)

Koszt naprawy pojazdu wynosi 46.138,43 zł. Wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym wynosi 34.800 zł. Wartość pojazdu uszkodzonego wynosi 18.200 zł. Różnica wartości pojazdu przed szkodą i po szkodzie wynosi 16.600 zł.

( dowód: opinia biegłego, k – 46-63, opinia uzupełniająca biegłego, k – 86 – 88)

Ustalając stan faktyczny, Sąd oparł się na opinii i opinii uzupełniającej biegłego z zakresu motoryzacji, które zostaną omówione w toku rozważań. Poza wysokością szkody stan faktyczny w niniejszej sprawie nie był sporny.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Podstawą żądania powoda był przepsi art. 805 k.c., zgodnie z którym przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (§ 1), przy czym świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, zaś przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej (§ 2).

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń uwarunkowana jest zatem – co do zasady – wystąpieniem dwóch przesłanek: opłaceniem ustalonej składki ubezpieczeniowej i zajściem przewidzianego w umowie wypadku. Nie ulega jednak wątpliwości, że obowiązek zakładu ubezpieczeń zapłaty ubezpieczającemu odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku aktualizuje się dopiero wówczas gdy ubezpieczający udowodni, że zaistniał wypadek przewidziany umową ubezpieczenia, powstała szkoda w wykazywanej przez niego wysokości oraz istnieje związek przyczynowy pomiędzy tymi zdarzeniami.

W rozpoznawanej sprawie bezsporna była odpowiedzialność strony pozwanej co do zasady oraz zdarzenie. Sporna była jedynie wysokość szkody.

Wysokość odszkodowania winna być ustalona według reguł określonych w przepisie art. 363 k.c.

Ustalając wysokość szkody Sąd oparł się na opinii biegłego oraz na opinii uzupełniającej, sporządzonej na skutek złożenia przez pełnomocnika powoda zarzutów. Sąd uznał opinie te za rzetelne i miarodajne. Opinia biegłego podlega - jak inne dowody - ocenie według art. 233 § 1 k.p.c., lecz odróżniają ją szczególne kryteria oceny, to jest zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Nie podlega ona zatem weryfikacji w takich kryteriach, jak dowód na stwierdzenie faktów. Z istoty i celu dowodu z opinii biegłego wynika przy tym, że jeśli rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych, dowód z opinii biegłych jest konieczny. W takim wypadku Sąd nie może poczynić ustaleń sprzecznych z opinią biegłego, jeżeli jest ona prawidłowa i jeżeli odmienne ustalenia nie mają oparcia w pozostałym materiale dowodowym. W niniejszej sprawie Sąd nie dopatrzył się przesłanek podważających prawidłowość wydanych opinii.

Do opinii uzupełniającej żadna ze stron nie składała zastrzeżeń, co pozwala na przyjęcie, że obie strony podzielały jej wnioski. Biegły ustalił wartość pojazdu w stanie uszkodzonym na kwotę 16.100 zł wg systemu eksperckiego (...) oraz na kwotę 18.200 zł jako wartość z aukcji internetowej - zgodnie z OWU AC.

Sąd uznał, że przyjąć należy wartość pojazdu obliczoną zgodnie z aukcją internetową. Na mocy bowiem par. 2.8 OWU AC w przypadku szkody całkowitej (która nie była sporna) odszkodowanie oblicza się jako kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie bezpośrednio przed zaistnieniem szkody oraz wartością w stanie uszkodzonym. Przez wartość pojazdu w stanie uszkodzonym rozumieć należy wartość ustaloną na podstawie systemu (...) lub najwyższej oferty zakupu uzyskanej podczas aukcji internetowej. Jeśli na aukcji internetowej możliwe było uzyskanie za pojazd w stanie uszkodzonym ceny wyższej niż wynikająca z wyliczeń systemu (...), to przyjąć należy, że taka jest właśnie wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Jest to bowiem cena, którą powód obiektywnie może uzyskać ze sprzedaży pojazdu.

Przy przyjęciu takiej wartości różnica pomiędzy wartością pojazdu w stanie bezpośrednio przed zaistnieniem szkody oraz wartością w stanie uszkodzonym wynosiła 16.600 zł. Strona pozwana wypłaciła z tytułu szkody kwotę 17.760 zł, co oznacza, że roszczenie zostało zaspokojone w całości.

Z tych względów Sąd oddalił powództwo jak w punkcie I wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.

Na koszty procesu poniesione przez stronę pozwaną, która wygrała proces w całości, złożyły się: 17 złotych tytułem opłaty kancelaryjnej od pełnomocnictwa oraz 270 złotych tytułem wynagrodzenia pełnomocnika zawodowego i 878,24 zł z tytułu wykorzystanych zaliczek na opinię biegłego. Wysokość kosztów zastępstwa prawnego wynikała z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. (Dz. U. 2016r. poz. 1800 z późn. zm).

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.