Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 10/22

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2022 roku sygn. akt X U 870/21, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z wniosku K. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o świadczenie rehabilitacyjne, oddalił odwołanie.

Wnioskodawca nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienie tego wyroku. W dniu 20 stycznia 2022 roku wpłynęła jego apelacja (apelacja k.17-18).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W ocenie Sądu Okręgowego apelację należy uznać za niedopuszczalną.

W myśl art. 369 § 1 kpc apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

§ 1 1 W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym mowa w § 1, wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

Na mocy art. 1 pkt 128 lit. b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) zmieniającej przepisy kodeksu postępowania cywilnego, z dniem 7 listopada 2019 r. uchylony został przepis art. 369 § 2 kpc zgodnie, z którym jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.

Jak zatem wynika z cytowanych przepisów od 7 listopada 2019 roku jedynym sposobem złożenia apelacji jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Dopiero ta czynność otwiera prawo do wniesienia apelacji.

Podkreślić w tym miejscu należy, że z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego wynika, iż złożenie wniosku o uzasadnienie stanowić ma konieczną przesłankę zaskarżenia (vide druk sejmowy VIII kadencji, Nr (...), s. 150). Należy więc przyjąć, że apelacja niepoprzedzona złożonym skutecznie wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna „z innych przyczyn", nawet jeśli zostanie złożone w terminie tygodniowym od daty doręczenia wyroku. (tak postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 19 lutego 2020 r., I CZ 56/20, opubl. LEX 2797464)

Przekładając powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać trzeba, że Sąd Rejonowy w dniu 13 stycznia 2022 roku wydał wyrok mocą, którego oddalił odwołanie wnioskodawcy. Strona odwołująca nie złożyła zaś wniosku o sporządzenie uzasadnienia tegoż orzeczenia i doręczenia jego odpisu z uzasadnieniem.

W tym stanie rzeczy nie składając wniosku o uzasadnienie wnioskodawca nie spełnił niezbędnej przesłanki zaskarżenia wyroku (nie nastąpiło otwarcie drogi do skutecznego wniesienia apelacji).

Zasadnym jest zatem odrzucenie środka zaskarżenia jako niedopuszczalnego.

Na mocy art. 373 § 1 kpc sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

W związku z powołanymi ustaleniami i rozważaniami Sąd Okręgowy, na podstawie art. 373 k.p.c. orzekł, jak w sentencji.