Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt

VIII Gz 28/22

POSTANOWIENIE

Dnia 16 lutego 2022 r.

  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy,

  w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sylwia Durczak-Żochowska

Sędzia Elżbieta Kala

Sędzia Marcin Winczewski

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2022 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku dłużnika M. P. – osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

o ogłoszenie upadłości

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2021r., sygn. akt XV GU 773/21

p o s t a n a w i a:

odrzucić zażalenie.

Elżbieta Kala Sylwia Durczak-Żochowska Marcin Winczewski

UZASADNIENIE

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2021r., sygn. akt XV GU 773/21, m.in. ogłoszono upadłość dłużnika M. P., wezwano wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, określono podstawę jurysdykcji. Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2021r., zobowiązano syndyka do dokonania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia określonej treści, w którym m.in. pouczono, iż wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczące jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. Ogłoszenie powyższe ukazało się w dniu 1 lutego 2022r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w numerze (...), pod pozycją (...).

Zażalenie na postanowienie sądu I instancji złożył w dniu 2 lutego 2022r. wierzyciel J. K..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne.

Zgodnie z treścią art. 394 § 2 zd. 1 k.p.c., termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Rozwiązanie to nawiązuje do art. 398 ( 5) § 1 k.p.c. dotyczącego postępowania kasacyjnego i warunkuje dopuszczalność zażalenia uprzednim wystąpieniem przez stronę z wnioskiem o uzasadnienie postanowienia, które ma stanowić przedmiot zażalenia, chyba że sąd odstąpił od sporządzenia uzasadnienia. Zażalenie wniesione z pominięciem uprzedniego złożenia wniosku o uzasadnienie zaskarżonego postanowienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, podlega w rezultacie odrzuceniu jako niedopuszczalne z innych przyczyn (zob. szerzej uzasadnienie uchwały SN z 20.08.2021r., III CZP 59/20; postanowienie SN z 17.12.2020 r., II CZ 53/20, Legalis; postanowienie SO w Suwałkach z 9.12.2020 r., I Cz 315/20, Legalis; postanowienie SO w Gliwicach z 17.11.2020 r., III Cz 677/20, Legalis).

W niniejszej sprawie wierzyciel J. K., mimo pouczenia zawartego w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 1 lutego 2022r., nie złożył wniosku o uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2021r., sygn. akt XV GU 773/21, od razu zaś wniósł zażalenie na powyższe orzeczenie. Zdaniem Sądu Okręgowego, taka sekwencja zdarzeń skutkować musi odrzuceniem zażalenia jako niedopuszczalne.

Wobec powyższego na podstawie art. 397 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 373 § 1 k.p.c. w zw. art. 229 i art. 491 (2) ustawy - Prawo upadłościowe orzeczono jak w sentencji.

Elżbieta Kala Sylwia Durczak-Żochowska Marcin Winczewski