Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 397/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział II Karny w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Waldemar Cytrowski

Protokolant: st. sekr. sąd Dorota Sobieraj

przy udziale prokuratora Adama Webera

po rozpoznaniu 25.03.2022 r.

sprawy M. D.

oskarżonego o przestępstwo z art. 278§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Turku z 28.09.2021 r. sygn. akt II K 234/21

1.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że przyjmuje w opisie czynu, że oskarżony usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia na szkodę (...) Sp.z o.o wymienionych w opisie czynu na łączną kwotę 511,31zł towarów, który jednak nie nastąpił na skutek zatrzymania go przez pracownika ochrony oraz że czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, tj. przestępstwo z art. 13§1 kk w zw. z art. 278§3 kk i za to na podst. art. 14§1 kk w zw. z art. 278§3 kk skazuje go na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności .

2.  Utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy w pozostałej części.

3.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata B. F. 516,60 zł z tytułu nieopłaconej obrony w postępowaniu odwoławczym.

4.  Zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Waldemar Cytrowski

B UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Ka 397/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Turku z 28.09.2021 r., sygn. akt II K 234/21

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

- naruszenie art. 438 pkt 4 kpk

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

- przyjęcie, że oskarżony usiłował dokonać kradzieży (zaraz po minięciu linii kas zatrzymany z całym towarem przez pracownika ochrony),

- tylko o 11,31 zł została przekroczona granica odpowiedzialności za wykroczenie z art. 119§1 kw, co przesądziło o zakwalifikowaniu zachowania oskarżonego jako wypadku mniejszej wagi z art. 278§3 kk,

- uprzednia wielokrotna karalność za przestępstwa przeciwko mieniu i orzekanie kar wolnościowych, które nie spełniły celów kary,

- z art. 58 kk wynika, że sąd orzeka karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy inna kara nie może spełnić celów kary,

- te okoliczności oraz wskazane w art. 53§1 kk dyrektywy sądowego wymiaru kary przesądziły, że orzeczona kara 2 miesięcy pozbawienia wolności jest karą sprawiedliwą.

Wniosek

- o zmianę wyroku

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Zarzut częściowo został uwzględniony.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

art. 455 kpk

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

- przestępcze zachowanie oskarżonego zakończyło się w formie usiłowania,

- nieznaczne przekroczenie progu odpowiedzialności za wykroczenie z art. 119§1 kw spowodowało przyjęcie wypadku mniejszej wagi z art.278§3 kk.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Opis przypisanego przestępstwa i wina.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Forma popełnienia przestępstwa, łagodniejsza kwalifikacja prawna przypisanego przestępstwa i kara

Zwięźle o powodach zmiany.

- wobec zatrzymania oskarżonego jeszcze w sklepie przestępstwo nie zostało dokonane,

- nieznaczne przekroczenie progu odpowiedzialności za wykroczenie z art. 119§1 kw,

- uprzednia wielokrotna karalność za przestępstwa przeciwko mieniu na kary wolnościowe.

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.1.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

- art. 624§1 kpk

7.  PODPIS

Waldemar Cytrowski