Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 899/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 lutego 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Gąsior – Majchrowska

Protokolant: sekr. sąd. Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Jakuba Łaskiego

po rozpoznaniu w dniu 01 lutego 2022 roku

sprawy N. J.

oskarżonego o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 2 k.k.

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 11 października 2021 roku sygn. akt II K 119/21

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

  - ustala, że czyn przypisany oskarżonemu N. J. w punkcie 1 miał miejsce w okresie od dnia 08 stycznia 2020 roku do dnia 14 września 2020 roku,

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego N. J. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem opłaty za drugą instancję oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.