Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Cz 85/22

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2022 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)wT.

przeciwko (...) w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od zarządzenia Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 2 lutego 2022 r.

sygn. akt X C 173/22

p o s t a n a w i a : odrzucić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 2 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Toruniu zwrócił pozew z uwagi na brak opłaty .

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył powód wskazując, że jest zwolniony od kosztów sądowych z mocy ustawy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Z dniem 7 listopada 2019 r., stosownie do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) warunkiem dopuszczalności zaskarżenia przez stronę postanowienia zażaleniem stało się zgłoszenie przez tę stronę skutecznego wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. Zgodnie bowiem z art. 357 § 2 1 k.p.c. postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu – od dnia doręczenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego (art. 398 k.p.c.).

Mając na uwadze powyższe, obecnie strona może złożyć zażalenie tylko w sytuacji, gdy wcześniej złożyła w terminie wniosek o uzasadnienie orzeczenia. Jeżeli takiego wniosku nie złożyła, traci prawo do jego zaskarżenia zażaleniem.

Zażalenie powoda nie zostało poprzedzone złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia i jego doręczenia, która to czynność otwiera dopiero drogę do zaskarżenia postanowienia (art. 394 § 2 k.p.c.)

Z tych powodów, Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie jako niedopuszczalne, na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.