Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 828/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 marca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Kinga Grzywacz

w obecności oskarżyciela posiłkowego P. C.

Prokuratora Małgorzaty Horoszko – Chojnackiej

po rozpoznaniu dnia 08.03.2022 r.

sprawy K. M. , urodz. (...) w W.

syna D. i M. z d. K.

oskarżonego o to, że: w dniu 29 maja 2021 r. w L., woj. (...) w wyniku uderzenia pięścią w lewy policzek P. C., spowodował u wymienionego pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci złamania wieloodłamowego ściany przedniej, bocznej i górnej zatoki szczękowej lewej, złamania łuku jarzmowego lewego i obrzęku tkanek lewej połowy twarzy oraz krwiaka okularowego oczodołu lewego, które to obrażenia stanowią naruszenie czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni; -

tj. o czyn z art.157§1kk

orzeka:

1. oskarżonego K. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art.157§1kk skazuje oskarżonego, a na podstawie art.157§1kk w zw. z art.37a§1kk wymierza oskarżonemu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

2. na podstawie art.46§1kk zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego P. C. kwotę 2850,68 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt i 68/100) tytułem naprawienia szkody w całości oraz 8000 zł (osiem tysięcy) tytułem zadośćuczynienia; -

3. na podstawie art.627kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 370 zł (trzysta siedemdziesiąt) tytułem kosztów sądowych w tym 180 zł (sto osiemdziesiąt) tytułem opłaty.