Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 122/21

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 września 2021 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie II Wydział Karany w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Natalia Dąbrowska

Protokolant: st. sekr. sąd. Natalia Kempa

przy udziale oskarżyciela publicznego Komendanta Powiatowego Policji w W. reprezentowanego przez asp. szt. P. K.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2021 roku

sprawy o ukaranie z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w W.

przeciwko J. H., synowi B. i H., urodzonemu (...) w W.

obwinione mu o to, że:

w dniu 30 marca 2021 roku o godzinie 9.30 w miejscowości W. na ul. (...), w rejonie posesji nr (...) nie stosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa określonego w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

tj. o wykroczenia z art. 116 § 1a kw

orzeka :

1.  uznaje obwinionego J. H. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, to jest wykroczenia z art. 116 § 1a kw i za to na podstawie art. 116 § 1a kw w zw. z art. 24 § 1 i 3 kw wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) złotych;

2.  zwalnia obwinionego od opłaty a zryczałtowanymi wydatkami obciąża Skarb Państwa.

Sędzia

Natalia Dąbrowska

Pouczenie:

1.  Od wyroku przysługuje stronom apelacja (art. 103 § 2 kpw). Apelację wnosi się na piśmie w zawitym (nieprzekraczalnym) terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia wyroku do sądu, który wydał wyrok (art. 105 § 1 kpw).

2.  Uzasadnienie wyroku sporządza sąd i doręcza stronie jedynie na jej żądanie zgłoszone w zawitym terminie 7 dni od doręczenia wyroku (art. 35 § 1 i 2 kpw).

3.  Apelacja wniesiona przed upływem terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku podlega rozpoznaniu (art. 105 § 2 kpw). Uzasadnienie wyroku sporządzone zostanie wówczas i doręczone stronie z urzędu (art. 35 § 1 kpw). Można ją uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia wyroku.

4.  Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części (art. 103 § 4 kpw).

5.  Prezes sadu odmawia przyjęcia apelacji, jeżeli wniesiona zostanie po terminie lub przez osobę nieuprawnioną (art. 429 § 1 kpk w związku z art. 109 § 2 kpw).