Pełny tekst orzeczenia

Sygn. Akt II Ca 2242/20

POSTANOWIENIE

Kraków, dnia 22 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Biernat - Jarek

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2020 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przeciwko J. G.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt I C 1138/19upr

postanawia: odrzucić apelację .

SSO Katarzyna Biernat-Jarek

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja podlegała odrzuceniu.

Stosownie do art. 373 § 1 k.p.c. badanie braków formalnych apelacji powierzono sądowi drugiej instancji , który odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

Pozwany z dnia 9.11.2020 zobowiązany został do usunięcia braków apelacji poprzez uiszczenie brakującej opłaty w kwocie 100 zł .

Wezwanie odebrane zostało przez pozwanego w dn. 30.11.2020 r. (dd. k. 81) , jednakże pozwany braków nie uzupełnił.

W związku z powyższym apelacja pozwanego jako nieopłacona podlegała odrzuceniu, o czym Sąd Okręgowy orzekł na podstawie przywołanych powyżej przepisów.

SSO Katarzyna Biernat-Jarek