Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 2328/21

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Buła

Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2021 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w Z., S.

przeciwko K. W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 21 lipca 2021 roku, sygnatura akt I C 454/21/P

postanawia:

odrzucić apelację.

SSO Grzegorz Buła

UZASADNIENIE

Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 4 października 2021 roku pozwany został wezwany o uzupełnienie braków formalnych apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 21 lipca 2021 roku poprzez podpisanie apelacji (ewentualnie przesłanie podpisanego egzemplarza apelacji) oraz uiszczenie opłaty sądowej od apelacji w kwocie 100 zł, w terminie tygodniowym pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi pozwanego w dniu 14 października 2021 roku. Dodać w tym miejscu należy, iż zarządzeniem z dnia 4 października 2021 roku na podstawie art. 15zzs 9 ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.) odstąpiono w niniejszej sprawie od doręczania przesyłek sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego pism sądowych.

Zgodnie z art. 373 §1 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie. W tej sprawie termin wyznaczony pozwanemu do usunięcia braków formalnych apelacji upłynął bezskutecznie z dniem 21 października 2021 roku.

Ponieważ wskazany brak formalny apelacji nie został usunięty przez pozwanego w wyznaczonym terminie Sąd Okręgowy na podstawie powołanych przepisów orzekł jak w sentencji.

SSO Grzegorz Buła