Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 520/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Piasecka

po rozpoznaniu w dniach: 12.04.2022r. i 12.05.2022 r. sprawy:

A. P. (1)

c. W. i I. z domu Z.

ur. (...) w G.

oskarżonej o to, że:

w nocy z 2 na 3 października 2021 r. w K., działając publicznie, umyślnie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego uderzyła jednokrotnie otwartą dłonią w twarz A. D.P., czym naruszyła jej nietykalność cielesną

tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

I.  Eliminując z opisu czynu art. 57a §1 kk gdyż czyn nie został popełniony w warunkach chuligańskich na podstawie art. 66 §1 kk, art. 67 §1 kk postępowanie przeciwko oskarżonej A. P. (1) warunkowo umarza na okres próby 1 (jednego) roku;

II.  na podstawie art. 67 §3 kk w zw. z art. 46 §1 kk zasądza od oskarżonej A. P. (1) na rzecz oskarżycielki prywatnej A. P. (2) kwotę 3000 (trzech tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

III.  na podstawie art. 626 §1 kpk i art. 628 pkt 1 kpk zasądza os oskarżonej na rzecz oskarżycielki prywatnej zwrot poniesionych przez nią kosztów procesu w postaci opłaty zryczałtowanej w kwocie 300 (trzystu) złotych i kwotę 100 (stu) złotych na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 520/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

A. P. (1)

Oskarżycielka prywatna zarzuciła oskarżonej, że:

w nocy z 2 na 3 października 2021 r. w K., działając publicznie, umyślnie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego uderzyła jednokrotnie otwartą dłonią w twarz A. D.P., czym naruszyła jej nietykalność cielesną

tj. o czyn z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Uderzenie ręką w twarz A. D.P. przez A. P. (1)

Nagranie video

5

Zeznania świadka A. P. (2)

44-44v

Zeznania świadka W. Ł.

44v-45

Zeznania świadka K. K. (1)

45

Zeznania świadka P. P. (2)

59-59v

Wyjaśnienia oskarżonej

43v-44

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

A. P. (1)

w nocy z 2 na 3 października 2021 r. w K., działając publicznie, umyślnie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego uderzyła jednokrotnie otwartą dłonią w twarz A. D.P., czym naruszyła jej nietykalność cielesną

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Prowokacja słowna pokrzywdzonej wobec oskarżonej

Zeznania świadków K. K. (1), P. P. (2), wyjaśnienia oskarżonej

43v-44, 44v, 59-59v

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Uderzenie w twarz

Nagranie video

Jest to dowód w pełni obiektywny, pokazuje sytuację , w której A. P. (1) uderza A. D.-P. prawą otwartą dłonią w twarz. Ukazuje też sytuację tuż przed uderzeniem, z której wynika, że pokrzywdzona wcale nie rozmawiała z oskarżoną przed uderzeniem; podeszła (9 minuta dwudziesta piąta sekunda nagrania i właściwie w tym samym momencie, 4 sekundy później otrzymała cios w twarz. Zatem nie może tu być mowy o żadnej prowokacji słownej ze strony pokrzywdzonej, niewiele można powiedzieć w ciągu 4 sekund poza tym, co przyznała pokrzywdzona, by niepożądany gość opuścił lokal i wskazać to gestem ręki. Materiał filmowy zaprzecza słowom oskarżonej, świadka K. K. (1), a zwłaszcza świadka P. P. (2), by A. P. (2) przez dłuższy czas miała kierować wulgarne słowa wobec A. P. (1) – na przykład około 2 minut. Taką linię obrony przybrała oskarżona, która nawet w związku z tym chciała wnieść pozornie wzajemne oskarżenie. Ponieważ materiał filmowy to wykluczył oskarżenie takie nie było zasadne, a jego przyjęcie działałoby wprost na prawo pokrzywdzonej do szybkiego osiągnięcia sprawiedliwości i zadośćuczynienia.

Zeznania świadków K. K. (1), P. P. (2), wyjaśnienia oskarżonej

Jeśli chodzi zeznania świadków, to w obliczu dysponowania obiektywnym dowodem w postaci nagrania za prawdziwe uznać należy te w pełni go odzwierciedlające, a zatem zeznania A. P. (2) i W. Ł., którzy wykluczają prowokację pokrzywdzonej i opisują fakt uderzenia. Podobnie zresztą z wyjaśnieniami oskarżonej i zeznaniami świadków K. K. (2) i P. P. (2) – są one wiarygodne w kontekście zgodności z materiałem filmowym natomiast nie zasługują na wiarę w części dotyczącej prowokacji słownej pokrzywdzonej wobec oskarżonej. Należy też podnieść analiza całości nagrania wskazuje w sposób niezbity, że to oskarżona, wyraźnie pobudzona, prezentowała postawę prowokacyjną wobec otoczenia, zarówno przed uderzeniem jak i po nim. Na przykład w 4’34” widoczne jest jej lekceważące zachowanie wobec ochroniarza i rzucenie w niego jakimiś papierkami, być może biletami, opaskami, itp. Po uderzeniu nie wyglądała na osobę zasmuconą swym nagannym zachowaniem, przeciwnie sprawiała wrażenie zadowolonej i usatysfakcjonowanej. A ponieważ materiał filmowy nie potwierdził zeznań świadków K. K. (1) i P. P. (2) odnośnie dłuższej ani w ogóle żadnej możliwości zaistnienia faktu obrażania oskarżonej przez pokrzywdzoną, należy im w tej części odmówić wiarygodności. P. P. (2), mąż oskarżonej, mówiąc o kilkuminutowej wulgarnej przemowie pokrzywdzonej do swej żony w sposób wyraźny prezentował nieudolną obronę A. P. (1); stąd jego zeznania w tej części musiały podlegać odrzuceniu.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia A. P. (1), zeznania świadków K. K. (2) i P. P. (2)

Zostały one nieuwzględnione z powodów wymienionych w punkcie wyżej; rozdzielanie ich omawiania w osobnych punktach nie byłoby w ocenie sądu właściwe.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

A. P. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Naruszenie nietykalności poprzez uderzenie w twarz otwartą ręką wyczerpało znamiona przestępstwa z art. 217§1 kk. Natomiast mimo naganności zachowania oskarżonej nie można przyjąć, by czyn miał charakter chuligański. Zachowanie było skierowane wobec konkretnej, nielubianej od dawna osoby, z którą oskarżona jest w zadawnionym konflikcie, działanie polegało na jednorazowym uderzeniu w twarz; nie można tu przyjąć znamienia chuligaństwa. Stąd zasadnie można było uznać, że stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny. Oskarżona jest osoba niekaraną, z jej wypowiedzi można wyciągnąć wniosek, że będzie ona przestrzegała porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

W konkretnym przypadku zasadnie można było uznać, że stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny. Oskarżona jest osoba niekaraną, z jej wypowiedzi można wyciągnąć wniosek, że będzie ona przestrzegała porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Okres próby wyznaczony został na 1 rok, co wobec oskarżonej jest okresem zupełnie wystarczającym.

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. P. (1)

II

I

Nie ma wątpliwości, że spoliczkowanie pokrzywdzonej w jej własnym lokalu, oprócz doznanego niewątpliwie bólu fizycznego, spowodowało tez z pewnością uczucie poniżenia i upokorzenia przez byłą pracownicę; stąd konieczne było zasądzenie zadośćuczynienia na jej rzecz w zażądanej kwocie 3000 zł, przy czym jest to kwota bez wątpienia wyważona i nienadmierna.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Wobec potwierdzenia oskarżenia prywatnego koszty postępowania w części zryczałtowanej poniesionej przez oskarżycielkę prywatą należało przenieść na oskarżoną i ponadto obciążyć ją opłata związaną z warunkowym umorzeniem postępowania w kwocie 100 zł.

6.  1Podpis