Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 202/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA – Rafał Kaniok

Sędziowie: SA – Marzanna A. Piekarska - Drążek

SA – Dorota Tyrała (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Kamińska

przy udziale Prokuratora Stanisława Wieśniakowskiego

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2022 r.

sprawy:

R. P.

syna A. i E. z d. K.

urodz. (...) w W.

oskarżonego z art. 284§2 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

z dnia 2 lutego 2021 r., sygn. akt V K 64/19

I.  na podstawie art. 439 §1 pkt 9 k.p.k. uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 17§1 pkt 5 k.p.k. postępowanie umarza;

II.  koszty procesu ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 202/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

I

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 2 lutego 2021 r.,

sygn. akt V K 64/19

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

na korzyść

☐ na niekorzyść

w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

Zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Oskarżony R. P. zmarł w dniu 22 maja 2021 r. w W..

Odpis skróconego odpisu aktu zgonu

USC/OS/3 (...)

k. 397

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Odpis skróconego odpisu aktu zgonu

(...)

Akt zgonu oskarżonego uznano za wiarygodny, wobec braku przesłanek do podważenia wartości tego dokumentu.

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1. 

Obraza przepisów postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 7 k.p.k, art. 410 k.p.k. w zw. z art. 2§2 k.p.k. prawa procesowego

a w konsekwencji

błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku polegający na błędnym przyjęciu, że oskarżony popełnił zarzucany mu czyn mimo, że zebrany materiał dowodowy pozostawia uzasadnione wątpliwości co do sprawstwa i winy oskarżonego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Śmierć oskarżonego w toku postępowania odwoławczego – stanowiąca bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439§1 pkt 9 k.p.k. – powoduje, iż Sąd odwoławczy niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów był zobowiązany do uchylenia wyroku o umorzenia postępowania – art. 17§1 pkt 5 k.p.k. Powyższa okoliczność zwalnia Sąd odwoławczy z obowiązku rozpoznania zarzutów apelacyjnych, bowiem przedmiotem kontroli instancyjnej był wyrok skazujący od którego wniesiono apelację na korzyść oskarżonego (art. 439 § 2 k.p.k.).

Wniosek

1.  o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów

ewentualnie

2.  o uchylenie wyroku Sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny

częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec śmierci oskarżonego zasadny wniosek o uchylenie wyroku.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Śmierć oskarżonego w dniu 22 maja 2021 r. a zatem po wydaniu zaskarżonego wyroku, w toku postępowania apelacyjnego.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

W niniejszej sprawie w pierwszej instancji zapadł wyrok skazujący i wniesiona została apelacja na korzyść oskarżonego. Śmierć oskarżonego stanowi oczywistą przeszkodę procesową w prowadzeniu przeciwko niemu postępowania (art. 17§1 pkt 5 k.p.k.), a zatem także i bezwzględny powód uchylenia nieprawomocnego orzeczenia wydanego w stosunku do osoby nieżyjącej. W orzecznictwie jednoznacznie przyjęto, że skoro orzeczenie Sądu I instancji nie uprawomocniło się, a w dniu wyrokowania w sądzie odwoławczym oskarżony już nie żyje, to sąd powinien, w myśl art. 439 § 1 pkt 9, uchylić zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji i zgodnie z treścią art. 17 § 1 pkt 5 umorzyć postępowanie (por. wyroki SN: z 16.04.2008 r., IV KK 4/08, OSNKW 2008/1, poz. 892, oraz z 6.06.2013 r., III KK 147/13, Prok. i Pr.-wkł. 2013/9, poz. 6).

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Nie dotyczy

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Śmierć oskarżonego R. P.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Jak wynika z odpisu skróconego odpisu aktu zgonu (...) oskarżony R. P. zmarł w dniu 22 maja 2021 r. w W.. Powyższa okoliczność stanowi negatywną przesłankę z art. 17§1 pkt 5 k.p.k.

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Brak

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

koszty procesu ponosi Skarb Państwa – zgodnie z treścią art. 632 pkt 2 k.p.k.

7.  PODPIS

Rafał Kaniok Marzanna A. Piekarska – Drążek Dorota Tyrała

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

I

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 2 lutego 2021 r., sygn. akt V K 64/19

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☐ na niekorzyść

w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana