Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XI GNc 2916/20

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 17 lutego 2022 r. w przedmiocie umorzenia postępowania

Prawomocnym postanowieniem z dnia 21 września 2021 roku tut. sąd zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 139 1 § 1 k.p.c., wskazując zasadnicze powody tego rozstrzygnięcia.

Zawieszone postępowanie podlegało umorzeniu.

Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania (art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Pomimo upływu trzymiesięcznego terminu od daty zawieszenia postępowania w dniu 21 września 2021 r. nie wpłynął w tym czasie w niniejszej sprawie wniosek o jego podjęcie. Nie ustała również przyczyna zawieszenia postępowania, która nakazywałaby podjąć postępowanie z urzędu (art. 180 § 1 k.p.c.). W szczególności nie doręczono w tym czasie pozwanemu korespondencji sądowej za pośrednictwem komornika sądowego, czy to pod adresem wskazanym w pozwie (gdzie pozwany, jak się okazało, nie mieszka), czy to pod ustalonym przez komornika sądowego, mimo jego wiedzy w tym przedmiocie, innym adresem zamieszkania pozwanego na terenie W., skąd przesyłka sądowa również powróciła jako niepodjęta w terminie.

Marginalnie wskazać należy, że Sąd nie ma pewności, czy znany komornikowi inny adres zamieszkania pozwanego, pod którym sąd zresztą ponowił bezskuteczną jednak próbę doręczenia przesyłki sądowej, istotnie jest aktualnym adresem pozwanego. Nic bowiem nie stało na przeszkodzie, aby komornik sądowy mając wiedzę o innym adresie pozwanego, na wniosek powoda, który jest gospodarzem postępowania nieegzekucyjnego, doręczył korespondencję pod tym drugim adresem pozwanego. Kwestia oceny skuteczności doręczeń pod adresami przedsiębiorców ujawnionymi w (...), czy znanymi urzędowo m.in. organom egzekucyjnym jest obecnie przedmiotem projektowanej tzw. noweli naprawczej k.p.c., która to, co oczywiste z uwagi na przebieg postępowania legislacyjnego, jeszcze nie weszła w życie.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

-

(...) M. F.;

3.  (...)