Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt

VIII Ga 87/22

POSTANOWIENIE

Dnia 4 maja 2022r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący

Sędzia Elżbieta Kala

po rozpoznaniu w dniu

4 maja 2022r.

w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w Z.

Przeciwko (...) w P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2022r. sygn. akt VIII GC 1200/21 upr

postanawia :

odrzucić apelację.

UZASADNIENIE

Pozwany, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika został wezwany przez Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym (sądzie II instancji) do uzupełnienia braków apelacji poprzez:

- wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia,

- podpisania apelacji,

- przedłożenia podpisanego odpisu apelacji

oraz uiszczenia kwoty 750 zł tytułem opłaty sądowej od apelacji – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia apelacji. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi pozwanego w dniu 7 kwietnia 20212 r. (k-189)

W odpowiedzi, pełnomocnik pozwanego w piśmie z dnia 13 kwietnia 2022 r. wskazał wartość przedmiotu zaskarżenia oraz złożył wniosek o zwolnienie pozwanego od kosztów sądowych. W piśmie tym pełnomocnik wskazał jednocześnie, że przedkłada podpisaną apelację wraz z podpisanym odpisem apelacji, jednakże do pisma nie została dołączona ani podpisana apelacja, ani jej odpis (k-190). W okolicznościach sprawy nie budzi więc wątpliwości, że braki apelacji w postaci podpisania apelacji i przedłożenia jej odpisu, o uzupełnienia których pozwany został wezwany, nie zostały uzupełnione w zakreślonym przez sąd terminie. W ocenie sądu nie budzi także wątpliwości, że wezwanie pozwanego o uzupełnienie braków zawierało dokładne określenie o jakie braki chodzi, tym bardziej, że z treści pisma pełnomocnika pozwanego z dnia 13 kwietnia 2022 r. wynika, iż również pozwany takich wątpliwości nie miał.

Stosownie do treści art. 373 § 1 k.p.c Sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, w której składający apelację pozwany, pomimo prawidłowego wezwania do usunięcia braków, nie uczynił tego w wyznaczonym przez sąd terminie.

Z uwagi na powyższe, na zasadzie art. 373 § 1 k.p.c odrzucono apelację pozwanego.