Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 566/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Olejarczyk

Protokolant: starszy sekr. sądowy Ewelina Kazberuk

Prokurator Prok. Rej. w Kętrzynie: Jarosław Duczmalewski

po rozpoznaniu w dniach: 12.04.2022r. i 26.05.2022r.

sprawy M. D.

s. J. i I. z domu K.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 listopada 2021 r. w R. znieważył funkcjonariusza Policji z Komisariatu Policji w R. mł. asp. P. Z. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 226 § 1 kk

I.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk postępowanie karne wobec oskarżonego M. D. umarza;

II.  na podstawie art. 632 pkt 2 kpk koszty procesu ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 566/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. D.

w dniu 20 listopada 2021 r. w R. znieważył funkcjonariusza Policji z Komisariatu Policji w R. mł. asp. P. Z. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 226 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Przebywanie M. D. w dniu 20 listopada 2021 r. w barze (...) kasztanem’’ w R.,

2.  Sprzeczka M. D. z A. S. w wyniku której A. S. oddał strzał w kierunku M. D. i ugodził go nożem w

3.  Udanie się M. D. na Komisariat Policji w R., gdzie przebywał A. S.

Częściowe wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania świadków :

-częściowe zeznania A. S.

- zeznania G. M.

- zeznania G. S.

- zeznania K. S.

- zeznania I. S.

- zeznania K. W.

k. 31, 115v-116,

k. 18, 118

k. 132-133

k. 133

k. 133v

k. 133v-134

k. 134

4.  Niepodanie funkcjonariuszowi policji P. Z. na jego żądanie danych personalnych i znieważenie go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych,

Zeznania świadków :

P. Z.

P. G.

M. P.

Protokół oględzin płyty z nagraniem monitoringu

Materiał poglądowy do protokołu oględzin płyty

k. 116v-118, 6, 32-34

k. 118, 19

k.22-23, 118v-119

k. 57-58

k. 59-63v

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony w toku procesu złożył odmienne wyjaśnienia. O ile podczas przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i wyraził skruchę, o tyle w postępowaniu sądowym starał się wykazać, że słowa obelżywe kierował nie do P. Z., a do A. S.. Swoje zachowanie tłumaczył wypitym alkoholem i adrenaliną. W związku z zajściem na komisariacie policji w R. został zawieszony w obowiązkach służbowych, wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne oraz stracił na uposażeniu. Wyjaśnienia oskarżonego złożone pierwotnie, Sąd podzielił w całości, późniejsze minimalizują jego zawinienie, wskazane motywy działania znajdują w ocenie Sądu zrozumienie.

zeznania G. M.

- zeznania G. S.

- zeznania K. S.

- zeznania I. S.

- zeznania K. W.

Świadkowie przebywali wspólnie z oskarżonym w Barze pod Kasztanem, zrelacjonowali przebieg zajścia z A. S. tak jak je postrzegali. Zeznania wzajemnie spójne i logiczne.

Zeznania

P. Z.

P. G.

M. P.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

W ocenie Sądu oskarżony M. D. swoim zachowaniem wypełnił normę art. 226 §1 kk. Niewątpliwie padły słowa znieważające wobec pokrzywdzonego, który pełnił tego dnia obowiązki służbowe. Jednakże w okolicznościach niniejszej sprawy, Sąd uznał, że społeczna szkodliwość czynu, którego dopuścił się oskarżony M. D. była znikoma, czyn oskarżonego nie jest zatem przestępstwem. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu karnego, przestępstwem jest czyn zabroniony, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Stopień społecznej szkodliwości czynu jest tą immanentną cechą czynu, która pozwala na odróżnienie czynów błahych od poważnych i uznanie za przestępstwo tylko takich, które faktycznie i realnie szkodzą określonym dobrom jednostki bądź dobru społecznemu.

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości Sąd bierze pod uwagę zarówno okoliczności o charakterze przedmiotowym jak rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu oraz o charakterze podmiotowym tj. wagę naruszonych obowiązków, postać zamiaru, motywację sprawcy – art. 115 § 2 kpk.

Oskarżony godził swoim czynem w godność i powagę funkcjonariusza, a pośrednio w powagę organu, który reprezentuje. Jednocześnie uwadze Sądu nie umknęło zachowanie samego funkcjonariusza policji P. Z., który tego dnia nie sprostał zadaniu jakie nakładają na niego przepisy kpk. Podnieść przede wszystkim należy, że oskarżony udał się na Komisariat Policji w poszukiwaniu pomocy. Jak wyjaśnił, co znajduje potwierdzenie w zeznaniach świadków, A. S. pod barem strzelał w jego kierunku i ugodził go nożem. Na dowód powyższego pokrzywdzony załączył zaświadczenie od lekarza laryngologa, potwierdzające doznanie urazu akustycznego na skutek wystrzału z broni i obrażenia …. ( akta sprawy 4016-0.Ds 708.2022.

Oskarżony był wzburzony, pobudzony i pod wpływem alkoholu, co nie pomogło mu w rozwiązaniu problemu z którym przyszedł. Nie mniej jednak to on czuł się osobą pokrzywdzoną, co dobitnie podkreślał. Funkcjonariusz policji nie zweryfikował informacji o posiadaniu broni przez A. S., nie zbadał okoliczności jej użycia, pomimo tego, iż M. D. podawał, że A. S. posługiwał się bronią, zaś inni uczestnicy zajścia słyszeli głośny huk wystrzału. P. Z. ograniczył się do zakucia oskarżonego, a następnie jego zatrzymania w związku ze znieważeniem jego osoby. Nic więc dziwnego, że oskarżony czuł się potraktowany niesprawiedliwie, co niewątpliwie było powodem jego niewłaściwego zachowania, jednakże nie na tyle poważnego, by można było je potraktować jako przestępstwo.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał zachowanie oskarżonego za noszące znikomy ładunek społecznej szkodliwości.

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Zgodnie z treścią art. 632 pkt 2 kpk koszty procesu ponosi Skarb Państwa.

6.  1Podpis