Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 2324/21

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lutego 2022r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

na posiedzeniu niejawnym w składzie:

Przewodniczący: SSA Antonina Grymel

po rozpoznaniu sprawy z odwołania W. N. (W. N.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C.

o wysokość emerytury

na skutek apelacji W. N.

od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie

z dnia 26 października 2021r. sygn. akt IV U 720/20

postanawia:

odrzucić apelację.

/-/SSA Antonina Grymel