Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 230/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Jolanta Dzitowska

Protokolant: p.o. sekr. sądowy Marta Sugier

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2022r .w Giżycku na rozprawie

sprawy z powództwa S. L.

przeciwko A. J.

o alimenty

1.  Zasądza od pozwanej A. J. tytułem alimentów na rzecz powoda S. L. ur. (...)
w G.
kwoty 500 złotych (pięćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności każdej z rat, poczynając od dnia
1 października 2021r.

2.  Nie obciąża pozwanej kosztem opłaty sądowej, od której powód był zwolniony z mocy ustawy, kosztem kuratora, pełnomocnika pozwanej.

3.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kuratora nieznanej z miejsca pobytu pozwanej adw. T. S. kwotę 1000zł (jeden tysiąc złotych) tytułem wynagrodzenia.

4.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika powoda ustanowionego z urzędu adw. W. B. kwotę 1476zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych), w tym podatek VAT w kwocie 276 zł, tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

5.  Wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 230/21

UZASADNIENIE

Powód S. L. wniósł ostatecznie o zasądzenie od A. J. alimentów w kwocie 500 zł miesięcznie, płatnych z góry d dnia 10–go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od października 2021 r. oraz o zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu swojego stanowiska S. L. podał, że pozwana A. J. jest jego matką, a z ojcem K. L. nie utrzymuje kontaktu od wielu lat. Powód wskazał, że ma 18 lat i jest uczniem III klasy szkoły średniej. Przedstawił, że od 8 roku życia mieszkał jedynie z mamą w mieszkaniu komunalnym w G., jednak pod koniec sierpnia/początek września pozwana wyprowadziła się na (...), najprawdopodobniej do partnera do B., z zamiarem znalezienia tam pracy. S. L. przedstawił, że obecnie mieszka sam. Powód podał, że matka obiecywała, że zapewni mu utrzymanie, jednak nie otrzymuje od niej żadnej pomocy finansowej i został bez środków do życia. Przedstawił, że do uzyskania pełnoletności utrzymywał się z matką ze świadczenia wychowawczego „500+”, alimentów z funduszu alimentacyjnego w kwocie 380 zł, świadczeń z pomocy społecznej, a nadto matka pracowała dorywczo. Z wiedzy posiadanej przez powoda wynika, że jego ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej i sądownie zasądzono od niego alimenty, które wypłacane są z funduszu. Powód miesięczne koszty swojego utrzymania określił na kwotę około 1.150 zł tj.: czynsz– 330,02 zł; prąd– 125 zł; gaz– 125 zł; Internet i TV– 80 zł; wyżywienie– 300 zł; obiady szkolne– 120 zł; odzież i obuwie– 100 zł; leki– 20 zł; środki chemiczne– 50 zł. Powód podał, że posiada konto bankowe w S. C. Bank, jednak nie ma do niego karty i faktycznie używa go matka. S. L. wskazał także, że ma niezapłacony czynsz za lokal komunalny za październik i prawdopodobnie za wrzesień 2021 r., a także za prąd i gaz za październik 2021 r. Przedstawił, że choruje na niedoczynność tarczycy tzn. chorobę H., na którą przyjmuje stałe, refundowane leki. Nadto posiada wrodzone uszkodzenie mięśni i ich obniżone napięcie, w związku z czym szybciej się męczy. Dodał, że raz w roku jeździ do O. na kontrole lekarskie. Powód przedstawił, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania swojej matki w związku z czym wnosi o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej.

Sąd zarządzeniem z dnia 14 stycznia 2022 r. ustanowił dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej A. J. kuratora procesowego – adw. T. S. (k. 31). W odpowiedzi kurator ustanowiony dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej wniósł o oddalenie powództwa w całości, rozstrzygnięcie o kosztach procesu według norm prawem przepisanych i zasądzenie na rzecz kuratora wynagrodzenia według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że brak kontaktu z pozwaną nie może być wprost utożsamiany z jej celowym, a wręcz zamierzonym działaniem zmierzającym do pokrzywdzenia powoda. Podał, że nie jest znana aktualna sytuacja życiowa pozwanej i nie sposób wykluczyć wystąpienia chociażby wypadku losowego, niezależnego od pozwanej, który uniemożliwia jej łożenie na utrzymanie powoda.

Sąd ustalił co następuje:

S. L. urodził się (...) i jest synem A. J. i K. L.. Powód z ojcem od wielu lat nie utrzymuje żadnych kontaktów. Ma od niego zasądzone alimenty w kwocie 380 zł miesięcznie, które do niedawna były wypłacane z funduszu alimentacyjnego. Do końca sierpnia/ początku września 2021 r. powód zamieszkiwał wraz z matką w mieszkaniu przy ulicy (...) w G., a następnie pozwana A. J. wyjechała na (...), oznajmiając powodowi, że wróci za 3 dni. Pozwana do chwili obecnej nie wróciła do syna i ma z nim jedynie sporadyczny, telefoniczny kontakt. Nie przekazuje synowi żadnych środków pieniężnych, a jej miejsce pobytu nie jest znane. Pozwana zanim wyjechała na południe Polski pracowała dorywczo przy sprzątaniu apartamentów (d: odpis zupełny aktu urodzenia k. 9; wyjaśnienia powoda k. 73v.).

Powód obecnie sam zamieszkuje w mieszkaniu przy ulicy (...) w G.. Na koszt utrzymania zajmowanego przez powoda mieszkania składają się: czynsz około 330 zł miesięcznie, prąd około 125 zł miesięcznie, gaz 125 zł miesięcznie. S. L. czasami odwiedza babcia, która wówczas przygotowuje mu posiłki. Powód jest uczniem klasy trzeciej Technikum nr 2 w Zespole Szkół (...) im. Komisji Edukacji Narodowej w G.. Programowo ukończy naukę w dniu 31 sierpnia 2023 r. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, w związku z czym w dniach od 19 czerwca 2022 r. do 02 lipca 2022 r będzie odbywał praktyki w Hiszpanii. Powód otrzymuje zasiłek z MOPS w G. w kwocie 400 zł miesięcznie, a także stypendium naukowe z Urzędu Miasta w kwocie 200 zł miesięcznie. S. L. cierpi na niedoczynność tarczycy, przyjmuje stałe leki. Raz w roku jeździ na kontrole do O. (d: zaświadczenie k. 10; pismo k. 11; faktury k. 13, 15; dokumentacja medyczna k. 16–22; pismo Dyrektora k.44; zaświadczenie k. 61; wyjaśnienia powoda k. 73v.).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych Sąd powinien kierować się z jednej strony usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego, z drugiej zaś zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego - art. 135 kro.

W ocenie Sądu wywiedzione przez S. L. powództwo wobec A. J. o alimenty zasługiwało na uwzględnienie w całości. Nie ulega wątpliwości, że pozwana jako matka powoda jest zobowiązana do alimentacji syna i w ocenie Sądu powinna partycypować w kosztach jego utrzymania na poziomie 500 zł miesięcznie. Sąd podziela stanowisko S. L., że miesięczne koszty jego utrzymania opiewają na kwotę około 1.150 zł. Sąd wziął pod uwagę, iż powód we wrześniu 2021 r. ukończył 18 lat, jest uczniem szkoły średniej, w związku z czym nie jest w stanie podjąć stałego zatrudnienia. Powód nie posiada także majątku, z którego mógłby się samodzielnie utrzymać. Obecnie utrzymuje się z zasiłku z MOPS-u oraz stypendium naukowego, co łącznie stanowi kwotę 600 z miesięcznie. Kwota ta ledwo wystarcza powodowi na opłacenie czynszu za mieszkanie i rachunków. Powód otrzymywał alimenty zasądzone od swojego ojca, które były mu wypłacane z funduszu alimentacyjnego, jednak obecnie wypłata została wstrzymana, a S. L. po opłaceniu opłat związanych z mieszkaniem pozostaje na utrzymanie 20 zł miesięcznie. Od końca sierpnia/początku września pozwana w żaden sposób nie pomaga finansowo powodowi. Wobec powyższego koniecznym stało się zobowiązanie A. J. do partycypowania w kosztach utrzymania syna. Co prawda nie jest znana sytuacja życiowa i zarobkowa pozwanej, niemniej jednak powód wskazywał, iż matka, gdy jeszcze z nim zamieszkiwała podejmowała dorywcze prace zarobkowe, ma zatem możliwość wykonywania pracy.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł o obowiązku alimentacyjnym A. J. wobec syna S. L. w kwocie 500 zł miesięcznie (pkt 1).

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 kpc i odstąpił od obciążania nimi pozwanej (pkt 2).

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 536) Sąd zasądził na rzecz kuratora ustanowionego dla pozwanej nieznanej z miejsca pobytu stosowne wynagrodzenie (pkt 3).

Sąd ponadto na podstawie § 8 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019r. poz. 18), zasądził na rzecz pełnomocnika powoda ustanowionego z urzędu stosowne wynagrodzenie (pkt 4).

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc nadano wyrokowi w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 5).

Sędzia Jolanta Dzitowska