Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1268/19


WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Kinga Grünberg - Bartkowska

Protokolant:

stażysta Dorota Siebert

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2022 roku w Grudziądzu

na rozprawie sprawy z powództwa B. D.

przeciwko (...) spółka akcyjna V. (...) w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) spółka akcyjna V. (...) w W. na rzecz powódki B. D. kwotę 4.950,41 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych czterdzieści jeden groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot:

- 4.632,51 zł (cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) od dnia 21.12.2018 do dnia zapłaty,

- 317,90 zł (trzysta siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy groszy) od dnia 10.07.2019 do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanego (...) spółka akcyjna V. (...) w W. na rzecz powódki B. D. kwotę 1.717,00 zł (tysiąc siedemset siedemnaście złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych zero groszy) tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

III.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Grudziądzu od pozwanego (...) spółka akcyjna V. (...) w W. kwotę 3.774,24 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze) tytułem nieuiszczonych wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa,

IV.  zwraca powódce B. D. kwotę 148,00 zł (sto czterdzieści osiem złotych zero groszy) tytułem nadpłacone opłaty od pozwu.

Sygn. akt I C 1268/19

UZASADNIENIE

Powódka B. D., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła pozew przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 4 950,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 4 632,51 od dnia 21 grudnia 2018 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 319,90 od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że jest właścicielką mieszkania położonego w P. przy ul. (...). W dniu 28 marca 2018 r. powódka zawarła z pozwanym umowę ubezpieczenia przedmiotowego mieszkania z okresem ochrony począwszy od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 28 marca 2019 roku. W dniu 5 sierpnia 2018 roku doszło do włamania do mieszkania powódki, sprawca odkręcił w kuchni i łazience krany z gorącą wodą, zapychając jednocześnie odpływ, w wyniku czego doprowadził do zalania całego mieszkania, uszkodzenia parkietu, ścian, sufitów i mebli. Pozwany w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego sporządził kosztorys naprawczy, który to następnie stanowił podstawę dla wypłaty na rzecz powódki tytułem odszkodowania kwoty 4 420,57 zł, po odwołaniu powódki przyznał dodatkowo kwotę 2 538,02 zł., która w ocenie powódki nie pozwoliła na naprawienie szkody w całości. Powódka wskazała, że suma poniesionych i udokumentowanych wydatków naprawy mieszkania wynosiła, zdaniem powódki 11 909 zł, a wartość dotychczas przyznanego i wypłaconego odszkodowania przez pozwanego wynosiła 6 958,59 zł. Powódka wskazała, że domaga się od pozwanego różnicy pomiędzy sumą poniesionych i udokumentowanych wydatków a wartością dotychczas przyznanego i wypłaconego odszkodowania, tj. kwotę 4 950, 41 zł (k. 7-19).

W odpowiedzi na pozew powód (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. (poprzednio G. (...)..A. z siedzibą w W.) wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W pierwszej kolejności pozwany potwierdził, że łączyła go z powódką umowa ubezpieczenia majątkowego z okresem ubezpieczenia od 29 marca 2018 roku do 28 marca 2019 roku dotycząca mieszkania położonego przy ul. (...). Pozwany potwierdził także, że zgłoszono mu zaistnienie zdarzenia z dnia 5 sierpnia 2018 roku oraz że wypłacił odszkodowanie w kwocie 6 958,59 zł ustalone na podstawie kosztorysu wykonanego na zlecenie pozwanego oraz weryfikacji faktur przedstawionych przez powódkę. Ponadto pozwany podniósł, że nie odpowiada za zdarzenie z dnia 5 sierpnia 2018 roku, gdyż powódka wiedząc, że opuszcza mieszkanie na dłuższy czas pozostawiła je bez dozoru oraz zostawiła uchylone okno w mieszkaniu. Pozwany podniósł też zarzut bezzasadnego zawyżenia wysokości szkody przez pozwaną (k. 116-120).

Sąd rozpoznał sprawę w postępowaniu zwykłym (k. 1).

Sąd ustalił, co następuje:

B. D. jest właścicielem mieszkania położonego w P. przy ul. (...), na pierwszym piętrze.

W dniu 28 marca 2018 r. powódka B. D. zawarła ze stroną pozwaną (...) S.A. w W. (obecnie (...) S.A. V. (...)) umowę ubezpieczenia, potwierdzoną polisą numer (...), z okresem ubezpieczeniowym od 29 marca 2018 roku do 28 marca 2019 roku, dotyczącą przedmiotowego lokalu. Umowa została zawarta w „wariancie dla właścicieli” przy jednoczesnym uwzględnieniu klauzul 1-3 i 5-6, przy czym zgodnie z klauzulą 1. mieszkanie zostało ubezpieczone wraz ze stałymi elementami wnętrz oraz zgodnie z klauzulą 3. wraz z ruchomościami domowymi, w zakresie pełnym, ruchomości domowe i stałe elementy wnętrz od kradzieży z włamaniem, dewastacji, rozboju w wartości ubezpieczenia odtworzonej. Integralną częścią zawartej umowy były zaś ogólne warunków ubezpieczenia (...) zatwierdzone uchwałą zarządu pozwanego numer (...) z dnia 5 września 2017 roku.

Okoliczność bezsporna,

Dowód: polisa z załącznikami dnia 28.03.2018 – k. 23 - 62

Powódka wynajęła przedmiotowe mieszkanie B. J., który jednak nie wywiązywał się z obowiązku płacenia czynszu. W lipcu 2018 roku powódka dwukrotnie jeździła do P. i chciała wejść do mieszkania. Była zaniepokojona pootwieranymi w mieszkaniu oknami. W dniu 4 sierpnia powódka weszła do mieszkania. Było ono mocno zaniedbane, w mieszkaniu panował nieporządek, było pełno butelek od alkoholu. Powódka posprzątała mieszkanie i wymieniła zamki w drzwiach. Zamknęła też wszystkie okna, gdyż bała się, że dotychczasowy najemca może przez nie wejść do mieszkania.

W dniu 5 sierpnia 2018 roku doszło do włamania, w mieszkaniu zostały odkręcone krany, a odpływy zablokowane, co spowodowało zalanie mieszkania. Powódka dowiedziała się o tym od gospodarza domu, który w tym samym dniu zadzwonił do niej z informacją, że w piwnicy pod mieszkaniem jest woda.

W wyniku zdarzenia, uszkodzeniu ulegly: parkiet, ściany, sufity w dwóch pokojach oraz znajdujące się w mieszkaniu meble. Aby doprowadzić mieszkanie do stanu sprzed zdarzenia konieczne było osuszenie mieszkania, przeprowadzenia remontu mieszkania z wymianą niektórych mebli oraz stałych elementów wyposażenia.

Zalane zostało całe mieszkanie. Pomiar przed rozpoczęciem osuszania wykazywał zawilgocenie (120-180 D.) na posadzce i ścianach do ok. 80 cm od posadzki, mieszkanie wymagało osuszenia. W okresie od 28 sierpnia 208 r. do 4 września 2018 r., tj. siedem pełnych dób dokonano osuszenia mieszkania, przy którym wykorzystano trzy sztuki osuszaczy T. T.. Za osuszanie mieszkania powódka poniosła koszt 680,40 zł, w całości zapłacony przelewem.

Podczas zalania zniszczeniu uległy niektóre meble, m. in. łóżko, meblościanki, które zostały wywiezione na wysypisko. Przewóz mebli wyniósł 504,30 zł, powódka w całości zapłaciła przelewem.

Częściowemu zniszczeniu i częściowemu uszkodzeniu uległ też parkiet. Naprawy i wymiany posadzki po zalaniu dokonał zakład posadzkarski M. S.. Koszt, który poniosła powódka wyniósł 4 406.40 zł. Powódka w całości zapłaciła przelewem.

Kolejną czynnością było usunięcie tapet typu R. i kasetonów, wygładzenie i malowanie ścian oraz sufitów w dwóch pokojach, których koszt wyniósł 6 000 zł i ten koszt także powódka w całości zapłaciła przelewem.

Uszkodzeniu uległy też drzwi łazienkowe, które na skutek zalania spuchły i nie mieściły się w framugę, koszt nowych drzwi wyniósł 317, 90 zł.

Łączny koszt poniesionych strat powódka oszacowała na kwotę 11.909 zł, na co składały się wymienione wyżej koszty.

Dowód :

przesłuchanie powódki – k. 146-148,

zeznania świadka U. K. akta V Cps 112/19

zeznania świadka K. H. – akta V Cps 112/19

zeznania świadka W. M. – akta V Cps 112/19

zeznania świadka K. M. – akta I Cps 7/20/7

protokół z osuszania – k. 86

faktura za osuszanie mieszkania nr (...) wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu – k. 87 – 88,

faktura za utylizację mebli wraz z potwierdzeniem transakcji – k. 89 -90,

faktura za prace posadzkarskie nr (...) z potwierdzeniem wykonania transakcji – k. 91 – 92,

faktura nr (...) z potwierdzeniem wykonania transakcji – k. 93 – 94,

kserokopia paragonu fiskalnego - k. 99

W dniu 7 sierpnia 2018 roku powódka dokonała zgłoszenia szkody, podając że w wyniku włamania doszło do zalania całego mieszkania.

Decyzją z dnia 4 września 2018 roku powódce przyznano odszkodowanie w kwocie 4 420,57 zł w związku ze zgłoszoną szkodą. Pismem z dnia 16 listopada 2018 roku powódka wniosła odwołanie od stanowiska z dnia 4 września 2018 roku i wniosła o dopłatę kwoty 7 170,53 zł, wskazując na rzeczywistą szkodę oraz faktyczne koszty przywrócenia stanu poprzedniego mieszkania. Decyzją z dnia 21 grudnia 2018 roku, po ponownej analizie sprawy, pozwany dokonał dopłaty odszkodowania w wysokości 2 538,02 zł.

Łącznie pozwany wypłacił powódce odszkodowanie w kwocie 6 958,59 zł.

Dowody: zgłoszenie szkody k. 63 -65,

protokół oględzin k. 66 -68,

decyzja z dnia 4.09.2018 r. – k. 82,

odwołanie z dnia 16.11.2018 r. z załącznikami – k. 83 -98,

decyzja z dnia 21.12.2018 r. – k. 99

Zgodnie z opinią biegłego rzeczoznawcy majątkowego i budowlanego dr inż. B. H. na podstawie akt sprawy biegły sądowy z zakresu budownictwa stwierdził, że w dniu 5 sierpnia 2018 r. zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy częściowo okładzina posadzek wykonanych z parkietu klejowego, powierzchnia ścian (tapeta typu R. nasiąknięta wodą i sufitów (kasetony), skrzydło drzwiowe łazienkowe.

W toku oględzin przez biegłego stwierdził on, że zostały wykonane następujące roboty budowlane i poniesione następujące koszty: osuszania zawilgoconych powierzchni posadzek i ścian - koszt wykonania robót wyniósł 680 40 zł i został potwierdzony (...) (...), roboty posadzkarskie - koszt wykonania robót wyniósł 4.406,40 zł i został potwierdzony (...) (...),

roboty malarskie - koszt wykonania robót wyniósł 6.000,00 zł i został potwierdzony (...) (...); zakup drzwi łazienkowych - koszt zakupu wyniósł 298,00 zł i został potwierdzony paragonem fiskalnym nr (...). Ostatecznie, na podstawie sporządzonego przez biegłego kosztorysu, wartość kosztów przywrócenia lokalu do stanu sprzed przedmiotowego zdarzenia według cen 5 sierpnia 2018 roku przy uwzględnieniu wyposażenia mieszkania, uszkodzonego i zniszczonego wyposażenia, w sposób zgodny z wariantem zawartej umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą numer (...) oraz wykonanych prac i poniesionych kosztów wynosi 11 384,80zł.

Dowód: opinia pisemna biegłego sądowego - k. 198-228,

opinia uzupełniająca – k 254-261 .

Sąd zważył, co następuje:

Przedstawiony powyżej stan faktyczny sąd ustalił na podstawie dokumentów wymienionych w poprzedniej części uzasadnienia, w oparciu o przesłuchanie powódki oraz w znacznej części o pisemną opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego i budowlanego dr inż. B. H..

Wiarygodność i moc dowodowa dokumentów, co do zasady nie była kwestionowane przez strony, w związku z czym stanowiły one niebudzącą wątpliwości podstawę ustaleń faktycznych.

Na walor wiarygodności zasługiwały również osobowe źródła dowodowe, tj. zeznania świadków K. M., U. K., K. H., W. M. jako spójne, logiczne i znajdujące potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. U. K. była gospodarzem budynku, w którym znajduje się mieszkanie powódki. Świadek była w lokalu kilka dni po włamaniu i w swoich zeznaniach wskazała jakie były uszkodzenia. Sąd nie dał jednak wiary twierdzeniom świadka, iż lokal po zdarzeniu nie był osuszany. Twierdzenie to pozostaje w sprzeczności z zeznaniami świadka K. H.. Świadek zeznał, iż dokonał osuszenia mieszkania powódki, ale inną metodą. W sąsiednim mieszkaniu zostało przeprowadzone kompleksowe osuszanie, a u powódki ususzanie było przeprowadzone urządzeniami wybranymi przez właścicielkę. Świadek potwierdził, iż za tę usługę wystawił fakturę na kwotę 680 zł, która została w całości opłacona przez powódkę. Świadek K. M. również przeprowadził u powódki prace związane z usunięciem szkód po włamaniu. Remont polegał na usunięciu tapet, wygładzeniu ścian i ich pomalowaniu. Sąd w całości dał wiarę zeznaniom świadka, gdyż znalazły one potwierdzenie w innych dowodach, w szczególności fakturze załączonej do pozwu. Sąd nie znalazł również podstaw do kwestionowania zeznań świadka W. M.. Świadek jest synem powódki i razem z nią był w mieszkaniu po włamaniu. Świadek w szczegółowy sposób opisał jakie były uszkodzenia i w jaki sposób mieszkanie zostało przywrócone do stanu sprzed włamania. Zeznania świadka w całości korespondują z zeznaniami innych świadków oraz dokumentami zgromadzonymi w sprawie.

Sąd dał w całości wiarę przesłuchaniu powódki B. D., gdyż były one spójne i logiczne oraz znajdowały potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Powódka jednoznacznie wskazała, iż wychodząc z mieszkania w dniu 4 sierpnia zamknęła wszystkie okna, gdyż bała się, że dotychczasowy najemca może przez nie wejść do mieszkania. Sąd ustalając stan faktyczny oparł się na tych twierdzeniach, jako wiarygodnych, tym bardziej, iż strona pozwana poza ich kwestionowaniem nie przedstawiła żadnego dowodu przeciwnego.

Sąd co do zasady podzielił opinię oraz opinię uzupełniającą biegłego B. H. gdyż jest ona rzetelna, jasna, kategoryczna oraz niesprzeczna. Opinia została wydana po wnikliwej analizie akt sprawy i przeprowadzeniu oględzin mieszkania powódki, a swoje wnioski biegły logicznie i przekonująco uzasadnił. Opinia sporządzona została przy tym przez biegłego będącego osobą obcą dla stron, a ponadto posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

Biegły stwierdził, że w mieszkaniu powódki zostały wykonane następujące roboty budowlane i poniesione następujące koszty: osuszania zawilgoconych powierzchni posadzek i ścian - koszt wykonania robót wyniósł 680 40 zł i został potwierdzony (...) (...), roboty posadzkarskie - koszt wykonania robót wyniósł 4.406,40 zł i został potwierdzony (...) (...),

roboty malarskie - koszt wykonania robót wyniósł 6.000,00 zł i został potwierdzony (...) (...); zakup drzwi łazienkowych - koszt zakupu wyniósł 298,00 zł i został potwierdzony paragonem fiskalnym nr (...). Ostatecznie biegły wycenił wartość kosztów przywrócenia lokalu do stanu sprzed przedmiotowego zdarzenia według cen 5 sierpnia 2018 roku przy uwzględnieniu wyposażenia mieszkania, uszkodzonego i zniszczonego, w sposób zgodny z wariantem zawartej umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą numer (...) oraz wykonanych prac i poniesionych kosztów na łączną kwotę 11 384,80zł.

Sąd uznał jednak, iż biegły błędnie nie zaliczył do tych kosztów kwoty wywozu zniszczonych przedmiotów domowych tj. kwoty 504,30 zł. Z zeznań świadków W. M. i U. K., a także twierdzeń powódki jednoznacznie wynika, iż na skutek zalania mieszkania wodą część mebli nie nadawała się do dalszego użytku i powódka musiała je wyrzucić. Koszt wywozu zniszczonych mebli wyniósł 504,30 zł, na co powódka przedłożyła fakturę. Biegły również uwzględnił błędną kwotę za zakup drzwi łazienkowych. Z paragonu załączonego do pozwu jednoznacznie wynikała kwota 317,90 zł , a nie kota 298,00 zł, którą przyjął biegły.

W konsekwencji Sąd przyjął, iż koszt przywrócenia mieszkania powódki do stanu sprzed zdarzenia z dnia 5 sierpnia 2018 roku wyniósł 11 909 zł, a nie jak błędnie przyjął biegły 11 384,80zł.

Przechodząc do rozważań prawnych w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż zgodnie z art. 805 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie (przy ubezpieczeniu majątkowym) określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku. Zgodnie zaś z art. 361 § 2 k.c. odszkodowanie winno zrekompensować w całości poniesioną przez poszkodowanego szkodę. Na szkodę poniesioną przez powódkę natomiast złożyły się koszty przywrócenia mieszkania do stanu przed powstaniem szkody.

Jak już zostało wskazane Sąd ustalił, w oparciu o zeznania świadków, przesłuchanie powódki, a także częściowo o opinię biegłego, iż koszt przywrócenia mieszkania do stanu sprzed zdarzenia z dnia 5 sierpnia 2018 roku wyniósł 11 909 zł. Na kwotę tę złożyły się następujące koszty: za osuszanie mieszkania – 680,40 zł, za malowanie i wygładzenie ścian i sufitów, usuwanie zniszczonych kasetonów, tapet – 6 000 zł, za wywóz zniszczonych przedmiotów domowych – 504,30 zł, za naprawienie i wymianę parkietu – 4 406,40 zł, za wymianę drzwi łazienkowych – 317,90 zł.

Pozwany wypłacił powódce kwotę 6.958,59 zł, zatem do zapłaty pozostała jeszcze kwota 4.950,41 zł.

Z powyższych względów, na podstawie wskazanych przepisów, Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku.

O odsetkach ustawowych za opóźnienie od kwoty 4.632,51 zł orzeczono w myśl art. 481 § 1 i 2 k.c. Zdaniem Sądu, pozwany wydając decyzję z dnia 21 grudnia 2018 roku o przyznaniu części należnego powódce odszkodowania znał już rozmiar szkody, a zatem w tej dacie pozwany pozostawał już w opóźnieniu. Natomiast od kwoty 317,90 zł Sąd zasądził odsetki od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu zgodnie z roszczeniem zawartym w pozwie.

O kosztach procesu orzeczono w pkt II. wyroku na podstawie art. 98 k.p.c. zasądzając je od pozwanego na rzecz powódki w całości. Poniesione przez powódkę koszty procesu wyniosły 1 717 zł. Składały się na nie: koszty zastępstwa procesowego (900,00 zł), opłata sądowa od pozwu (100,00 zł), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17,00 zł), a także zaliczka na wynagrodzenie biegłego (700,00 zł).

W pkt III. wyroku Sąd, na podstawie art. 100 kpc w zw. z art. 113 ust. 1 u.o.k.s. nakazał pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Grudziądzu od pozwanego kwotę 3 774,24 zł - tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

W pkt IV. wyroku Sąd zwrócił powódce kwotę 148,00 zł tytułem nadpłaconej opłaty od pozwu.