Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXIV Ns 55/22

POSTANOWIENIE

Dnia 25 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Dorota Stokowska-Komorowska

Protokolant:

Sekretarz sądowy Aleksandra Kędzierska

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2022 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku Prezydenta (...) W.

z udziałem Wojewody (...), Stowarzyszenia (...)

w przedmiocie odwołania od decyzji Wojewody (...) z dnia 19/07/2022 r. (...)

postanawia:

1.  uchylić zaskarżoną decyzję;

2.  zasądzić od Wojewody (...) na rzecz Prezydenta (...) W. kwotę 100 zł. (sto złotych ) tytułem zwrotu kosztów postepowania zażaleniowego.

Sygn. akt XXIV Ns 55/22

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2022 r. Prezydent (...) W. wniósł odwołanie od decyzji Wojewody (...) z dnia 19.07.2022 r. (...)wyrażającej zgodę Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w P. na cykliczne organizowanie zgromadzenia w dniu 1 sierpnia od 2022 r. do 2024 r.

W dniu 21 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy odrzucił skargę wnioskodawcy, uznając że brak jest delegacji ustawowej do zaskarżenia decyzji wyrażających zgodę na odbycie zgromadzeń cyklicznych. Zażalenie od tego orzeczenia złożył wnioskodawca. Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując na utrwalone orzecznictwo przyznające uprawnienie do zaskarżania uchwał zawierających zgodę na odbywanie zgromadzeń cyklicznych.

Sąd Okręgowy, ponownie rozpoznając sprawę zbadał prawidłowość wydanej przez Wojewodę decyzji i dokonał następujących ustaleń.

Stosownie do treści art. 26 b ustawy z dnia 24.07.2015 Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) Wojewoda wydaję zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzenia. Przesłanki wydania takiej zgody określone są w art. 26 a powołanej ustawy i są następujące : ten sam organizator, to samo miejsce lub trasa, ilość zgromadzeń odbytych w ciągu roku - 4–według terminarza lub raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych w ciągu ostatnich trzech lat. W aktach sprawy brak jest dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych przesłanek przez Stowarzyszenie (...). Sąd natomiast zapoznał się z dokumentami wskazującymi na odbyte w tym miejscu i czasie inne zgromadzenia, nie o charakterze cyklicznym. Wprawdzie dwa z nich w latach 2020 i 2019 zgłosił jako organizator R. B. ale zgłoszenia tego dokonał jako osoba fizyczna. W 2021 roku zgromadzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie (...). Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest ustalenie, czy twierdzenie, że zgłaszający zgromadzenie w tamtym czasie działali w imieniu stowarzyszenia, jest prawdziwe. Jest to twierdzenie post factum, a nawet gdyby przyjąć, że zgłaszający zgromadzenie tkwili w tym przekonaniu, nie była to informacja dostępna w czasie zgłoszeń zgromadzeń ani dla organu gminy ani dla Wojewody, nie można też przyjąć, że była to informacja znana uczestnikom tamtych zgromadzeń. Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia, podawana we wniosku jest pochodną wiedzy zainteresowanych marszem, kto jest jego organizatorem, jest to wiedza istotna dla organów wydających decyzję i samych zainteresowanych zgromadzeniem. Nie zawsze osoby chcące wziąć udział w zgromadzeniu chcą uczestniczyć w nim pod egidą konkretnego stowarzyszenia. Z tego też powodu istotne jest, z punktu widzenia regulacji zawartych w ustawie Prawo o zgromadzeniach, aby organizator zgromadzenia był tożsamy. Zainteresowanie organizacją zgromadzenia w dniu 1 sierpnia celem uczczenia pamięci Powstania W.w miejscu wskazanym przez uczestnika niniejszego postępowania jest zatem duże, a zgoda na odbywanie zgromadzenia cyklicznego będzie miała bezpośredni wpływ na innych organizatorów zgromadzeń nie będących zgromadzeniami cyklicznymi. Warunki wydania zgody na odbywanie zgromadzeń cyklicznych zawarte w art. 26 a ustawy Prawo o zgromadzeniach mają wymiar zarówno praktyczny jak i prawny. W sferze praktycznej pozwalają organowi gminy, w tym przypadku Prezydentowi (...) W. na skorzystanie z doświadczeń wynikających z odbytych już zgromadzeń organizowanych przez tego organizatora i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia cyklicznego, mieszkańcom i pozostałym osobom, które w tym czasie przebywają w miejscu przemarszu. Wymiar prawny zaś przejawia się w konieczności wydania przez organ gminy decyzji odmownej na odbycie zgromadzenia zwykłego w tym samym miejscu i czasie, a w braku takiej decyzji zastosowanie delegacji ustawowej nakazującej wojewodzie wydania zarządzenia zastępczego w tym zakresie.

Wobec niespełnienia koniecznych przesłanek z art. 26 a ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, decyzję Wojewody należało uchylić.

O kosztach Sąd orzekł stosownie do wyniku postępowania, w całości poniesie je Wojewoda (...).

(...)