Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 62/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2022r.

Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Bożena Makowczenko

Protokolant st. sekr.sąd. Barbara Małecka

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2022r. w Giżycku

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko W. P. i A. P. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Hotel (...) s.c. W. P. A. P.

o odszkodowanie

1.  Zasądza od pozwanych solidarnie W. P. i A. P. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Hotel (...) s.c. W. P. A. P. na rzecz powoda K. S. kwotę 9530,13 zł (dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 13/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 września 2020r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o prace w trybie dyscyplinarnym.

2.  Zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 1350,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

3.  Nakazuje pobrać od pozwanych solidarnie na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500,00 zł (pięćset złotych ) tytułem opłaty sądowej, od uiszczenia której powód był zwolniony.

4.  Wyrokowi w pkt 1 do kwoty 5768,24 zł brutto nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Bożena Makowczenko

Sygn. akt IV P 62/ 20

UZASADNIENIE

Powód K. S. domagał się w pozwie z dnia 30 lipca 2020r. uznania za bezskuteczne rozwiązania z nim umowy o pracę dokonanego przez pozwanych pismem z dnia 1 lipca 2020r. i zasądzenia na jego rzecz odszkodowania w wysokości 9531,00 zł.

Wnosił też o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych lub przedłożonego spisu kosztów wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie zgodnie z art. 98 §1 1 i §1 2 kpc.

W uzasadnieniu podnosił, że umowę o pracę zawarł z pozwanymi w dniu 31 stycznia 2015r. i była to umowa na czas nieokreślony. Zatrudniony został na stanowisku dyrektora hotelu. W dniu 13 maja 2020r. powód rozwiązał z pozwanymi umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który miał upłynąć w dniu 31 sierpnia 2020r. Od momentu złożenia tego wypowiedzenia zaczął być powód odsuwany od spraw związanych z hotelem a obowiązki powoda przejęła córka pozwanych. Pracodawca zabronił wówczas pracownikom zwracania się do powoda z jakimikolwiek sprawami, z drugiej zaś strony powodowi zabraniano wydawania decyzji podległym mu pracownikom. Od dnia 3 czerwca 2020r. powód przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Na mocy oświadczenia z dnia 1 lipca 2020r. pozwani rozwiązali z powodem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W uzasadnieniu pisma pracodawca wskazał, że przyczyną rozwiązania umowy było dopuszczenie się przez powoda ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na:

- doprowadzeniu do rażących zaniedbań w budynku hotelu przy ul. (...) w G. poprzez nieprzygotowanie obiektu do sezonu 2020/2021, w szczególności w wyniku braku nadzoru niegospodarności mieniem pracodawcy

- niegospodarności mieniem pracodawcy, niewłaściwym prowadzeniem remontów, inwestycji

- braku kontroli i nadzoru nad majątkiem pracodawcy – hotelu

- braku wprowadzenia w hotelu procedur wymaganych prawem

- niewywiązywania się z podstawowych obowiązków zarządzania hotelem

- przeprowadzeniu nietrafionych, nieadekwatnych do potrzeb hotelu inwestycji.

W ocenie powoda złożone przez pracodawcę oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę opiera się na nieprawdziwych okolicznościach faktycznych, które są sprzeczne ze stanem rzeczywistym. Powód stanowczo zaprzecza aby dopuścił się zaniedbań w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, o których wspominają pozwani w piśmie z dnia 1 lipca 2020r.

Zdaniem powoda przyczyny rozwiązania z powodem umowy o pracę zostały oznaczone w sposób ogólny. Taki stan rzeczy uniemożliwia powodowi właściwe zweryfikowanie zasadności zarzucanych mu naruszeń. Powód przywołał stanowisko literatury i judykatury, zgodnie z którym obowiązek udowodnienia przyczyn rozwiązania umowy o pracę spoczywa na pracodawcy. Przywołane przez pracodawcę okoliczności są całkowicie nieprawdziwe co winno rzutować na uznanie kwestionowanej czynności prawnej za niezgodną z prawem oraz przyznanie powodowi odszkodowania na podstawie art. 60 kp.

Pozwani – W. P. i A. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hotel (...) s.c. W. P. A. P. – w odpowiedzi na pozew powództwa nie uznali i wnieśli o jego oddalenie w całości oraz o zasądzenie od powoda na ich rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z odsetkami za opóźnienie oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zakwestionowali nadto pozwani wartość przedmiotu sporu i wnieśli o jej sprawdzenie.

W uzasadnieniu podali, że darzyli powoda dużym zaufaniem ale razem z powodem brali czynny udział w prowadzeniu hotelu nadzorując najważniejsze działania.

Sytuacja zmieniła się w 2019 roku gdy pozwana W. P. poważnie zachorowała na chorobę immunologiczną. Wówczas większość czasu pozwani poświecili na walkę z chorobą pozwanej pozostawiając prowadzenie hotelu powodowi. W szczególności powód miał nadzorować inwestycję polegającą na termomodernizacji hotelu z wymianą źródeł energii i innych remontów. Inwestycja rozpoczęła się w 2018 roku i pozwani otrzymali wsparcie ze środków unijnych. Pozwani zlecili powodowi dopełnienie wszelkich formalności związanych z pozyskaniem dofinasowania w ramach programu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014 – 2020 pod nazwą Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Hotel (...) w G. wraz z wymianą źródła energii, podpisywania stosownych umów, ugód, porozumień z tym związanych, reprezentowanie przed firmami budowlanymi i remontowymi, wynajęcie ekipy remontowej i budowlanej, podpisywanie związanych z tym umów itd.

Przed rozpoczęciem sezonu letniego w 2020 roku pozwany zaniepokojony postępem prac budowlanych a raczej ich brakiem, postanowił skontrolować przebieg inwestycji, w szczególności działanie dyrektora w tym zakresie. Okazało się, że:

- roboty budowlane w zakresie modernizacji energetycznej budynku Hotel (...) w G. wraz z wymianą źródła energii powinny być zakończone do 31 stycznia 2019r., w maju 2020r. wykonane były może w ok. 40 %

- roboty budowlane w zakresie wymiany poszycia dachu budynku A wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi powinny być wykonane do 10 listopada 2019r. i do maja 2020r. nie zostały wykonane

- w/w roboty budowlane zarówno w zakresie termomodernizacji i wymiany pokrycia dachu były powierzone do wykonania spółce (...) Sp. z o.o. w G., wyboru dokonał powód a wykonawca nie wykonał zleconych robót budowlanych w znacznej części

- wykonawca otrzymał wynagrodzenie znacznie wyższe niż wartość wykonanych prac

- powód nie sprawował żadnego nadzoru i kontroli nad terminowością i jakością wykonanych robót budowlanych raz za dokonane płatności na rzecz wykonawcy pomimo braku dokonywania odbiorów częściowych.

Pozwani zwrócili się do powoda o wyjaśnienie sytuacji i o dokonanie wszystkich czynności związanych z realizacją umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014 – 2020 dotyczącej modernizacji energetycznej budynku Hotel (...) w G. wraz z wymianą źródła energii. Powód, zamiast udzielenia wszelkiej pomocy, wyjaśnień, udziału w spotkaniach itd. złożył wypowiedzenie umowy o pracę oraz przedłożył zwolnienie lekarskie. Odmawiał jakiejkolwiek współpracy z pozwanymi.

Wobec powzięcia wątpliwości co do uczciwości działań powoda pozwani zlecili A. L. przeprowadzenie audytu z działalności dyrektora. W dniu 26 czerwca 2020r. audyt ten został przedstawiony. Lista zaniedbań i uchybień w pracy dyrektora przeszła oczekiwania pozwanych. Pomimo złożenia wypowiedzenia umowy o pracę przez powoda pozwani zdecydowali się na rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pozwani przypuszczają, że działania dyrektora stanowiły planowe działania mające na celu upadek hotelu. (...) został przeprowadzony na podstawie analizy dokumentów znajdujących się w biurze hotelu oraz na podstawie rozmów z pracownikami.

W dniu 1 lipca 2020r. pozwani wysłali powodowi oświadczenie o rozwiązaniu z nim umowy pracę wskazując, że przyczyną rozwiązania umowy są ciężkie naruszenia obowiązków pracowniczych szczegółowo przedstawione w tym oświadczeniu.

Odnosząc się natomiast do twierdzeń powoda zawartych w pozwie pozwani wskazali, że istota przedmiotowego sporu sprowadza się do oceny prawdziwości i konkretności przyczyn rozwiązania umowy o pracę przedstawionych w pisemnym oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę. W ocenie pozwanych bezsprzecznie wskazane przyczyny są prawdziwe i konkretne.

W oświadczeniu z dnia 1 lipca 2020r. pozwani precyzyjnie określili czyny pracownika, z których wywodzą skutki prawne. Zdaniem pozwanych są one na tyle konkretne i zrozumiałe, że nie stwarzają żadnych wątpliwości interpretacyjnych, przy czym interpretacja ta nie polega na wykładni oświadczenia woli lecz na ustaleniu jak pracownik powinien był i mógł ją zrozumieć w kontekście znanych mu okoliczności złożenia tego oświadczenia.

W ocenie pozwanych ponad wszelką miarę zachodzą w sprawie przesłanki do zastosowania art. 52 kp.

Pozwani nadto podnieśli, że zasadne jest również pociągnięcie powoda do odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej za jego działania na szkodę hotelu. Działania powoda doprowadziły bowiem do szkody w majątku pozwanych. Przede wszystkim najbardziej rażące są nieprawidłowości w prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Powód poprzez fałszywe oświadczenia doprowadził do wypłaty na rzecz (...) Sp. z o.o. wynagrodzenia za roboty, które nigdy nie zostały wykonane. Nadto powód, wiedząc o tym, że wykonawca jest dłużnikiem Urzędu Skarbowego i ma zajęcia egzekucyjne, zlecał wypłacenie wykonawcy wynagrodzenia za roboty, które nigdy nie ostały wykonane. Istnieją poważne wątpliwości czy takie działanie było jedynie działaniem rażąco niedbałym czy tez zorganizowanym. Pozwani dowiedzieli się o tym fakcie dopiero po przeprowadzeniu audytu przez A. L..

Pozwani podnieśli także, że powód naraził pozwanych na szkodę płacąc należności na rzecz podwykonawców - J. Z. - ani nie nakazując i nie egzekwując zapłaty podwykonawcom przez generalnego wykonawcę. Pozwani dowiedzieli się dopiero w czerwcu 2020r. o nieuregulowanej fakturze za wykonanie kotłowni gazowej. Powód nie poinformował o tym pozwanych a raczej ukrył ten fakt przed pozwanymi.

Podkreślili w podsumowaniu pozwani, że rozwiązanie z powodem umowy o pracę z jego winy oparte jest przede wszystkim na naruszeniu podstawowych obowiązków pracownika, w szczególności zobowiązanego szczególnie do dbania o mienie pracodawcy. W ocenie pozwanych powód wielokrotnie dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika. Wskazali, że w pojęciu „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” mieszczą się trzy elementy. Są to: bezprawność zachowania pracownika, naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy a także zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną jak i rażące niedbalstwo. Rażący charakter przewinienia przejawia się zaś w wyjątkowo lekceważącym stosunku pracownika do jego obowiązków. Rażące niedbalstwo jako element ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika jest postacią winy nieumyślnej, której nasilenie wyraża się w całkowitym ignorowaniu przez pracownika następstw jego działania, jeżeli rodzaj wykonywanych obowiązków lub zajmowane stanowisko nakazują szczególną przezorność i ostrożność w działaniu. Natomiast wina umyślna wyraża się w tym, że pracownik chce przez swoje zachowanie wyrządzić szkodę pracodawcy lub co najmniej podświadomie się na to godzi. Podali też, że rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 51§1 pkt 1 kp jest dopuszczalne jeżeli pracownik nie tylko obiektywnie naruszy podstawowe obwiązki pracownicze ale nadto gdy naruszenie to jest subiektywnie zawinione w stopniu ciężkim.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 stycznia 2015r. strony zawarły umowę o pracę na czas niekreślony, a na jej podstawie powód K. S. zatrudniony został u pozwanych na stanowisku dyrektora Hotelu (...) w G..

/dowód: kopia umowy pracę k. 41/

Powód nie otrzymał pisemnego zakresu czynności, ale z ustnych ustaleń między stronami jakie były czynione wynikało, że jego zadaniem jest po prostu prowadzenie hotelu. Pozwany A. P. znał wcześniej powoda i wiedział, że pracował on w branży hotelarskiej więc uznał, że powód wie jakie obowiązki ma wykonywać. Powód miał dużą samodzielność w zarządzaniu hotelem jednak co do istotnych kwestii strony konsultowały się ze sobą. Z ich ustaleń wynikało, że hotel ma się rozwijać.

Pozwani na stałe zamieszkują w W. a do G. przyjeżdżali raz w miesiącu na kilka dni.

Hotel stanowią łącznie cztery budynki i strony doszły do wniosku, że niezbędny jest ich remont.

W 2016 roku powód, mając zgodę pozwanych, wystąpił z wnioskiem o środki finansowe do Regionalnego Programu Operacyjnego (...), które miały być przeznaczone na termomodernizację budynku głównego (ocieplenie budynku, wymiana okien, budowa nowej kotłowni). Początkowo wniosek ten był dwukrotnie odrzucony i ostatecznie pozytywna decyzja co do niego zapadła w 2018 roku.

W dniu 30 stycznia 2018r. pozwani podpisali z Wojewodą (...) umowę na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Hotel (...) w G. wraz z wymianą źródła energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pełnomocnikiem pozwanych w ramach tej umowy był powód. Całkowita wartość projektu wynosiła kwotę 1069435,80 zł, wartość zaś dofinansowania – 706044,81 zł. Wkład własny pozwanych wynosił 18,62 % kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.

/dowód: kopia części umowy k. 51- 52/

Po podpisaniu umowy pojawiły się trudności w wyłonieniu wykonawcy inwestycji. Powód poszukiwał takich lecz nikt się nie zgłaszał. Na przełomie maja/ czerwca 2018 roku do powoda zadzwonił pozwany twierdząc, iż być może znalazł wykonawcę. Wskazał na osobę D. K., który to następnie został poproszony na spotkanie. Uczestniczył w tym spotkaniu, oprócz ewentualnego wykonawcy, powód i pozwany A. P.. Po rozmowie powód wspólnie z pozwanym uznali, iż nawiążą współpracę właśnie z tym wykonawcą i w dniu 10 lipca 2018r. zawarta została przez pozwanych, reprezentowanych w niej przez powoda, umowa z D. K. działającym jako prezes zarządu (...) Sp. z o.o. w G., umowa na podstawie której wykonawca ten zobowiązał się do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Hotel (...) w G. wraz z wymianą źródła energii”. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zadania określone zostały w opisie zapytania ofertowego i dokumentacji technicznej stanowiącej integralną część umowy. W umowie tej nadto wykonawca zobowiązał się do kompleksowego nadzoru robót budowlanych będących przedmiotem umowy zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i właściwymi przepisami prawa. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy określono na kwotę 1047548,43 zł.

Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31 stycznia 2019r.

Zapłata za wykonanie robót nastąpić miała po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego wraz z podpisanym przez tego ostatniego protokołem odbioru końcowego. Wskazano nadto w umowie, że zamawiający przewiduje możliwość płatności zaliczkowych na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej lub faktury częściowej za wykonane prace. Termin odbioru prac przewidziano na dzień 25 stycznia 2019r.

Zamawiający zobowiązał się nadto w umowie do wyznaczenia inżyniera nadzoru a wykonawca do ustalenia kierownika robót. Inspektor nadzoru uprawniony został do wydawania wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zobowiązany został do sprawdzania wykonywanych robót.

Strony umowy ustaliły nadto, że odbiory robót będą dwojakiego rodzaju: końcowy i pogwarancyjny.

/dowód: kopia umowy z dnia 10.07.2018r. k. 53- 55v/

W ramach tego projektu realizowane miały być dwie inwestycje – termomodernizacja obiektu oraz budowa nowej kotłowni. Została ona oddana do użytku 1 maja 2019r.

Na podstawie umowy z dnia 19 marca 2018r. powód działający jako reprezentujący pozwanych zawarł umowę z Fundacją Ochrony (...) z siedzibą w G., na podstawie której powierzył tej fundacji realizację zadania Inżyniera Kontraktu przy inwestycji o nazwie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Hotel (...) w G. wraz z wymianą źródła energii”. Wykonawca tego zadania zobowiązany został do wykonania nadzoru robót budowlanych będących przedmiotem umowy i do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania wykonawcy robót o wykrytych wadach. Umowa zawarta została do dnia 3 grudnia 2018r.

/dowód: kopia umowy k. 141- 142/

W dniu 1 kwietnia 2019r. pozwani zawarli kolejną umowę, tym razem z (...) S.A. w O., na podstawie której otrzymali pożyczkę w wysokości 500.000,00 zł, która to miała być wykorzystana na modernizację hotelu, w tym wymianę pokrycia dachowego oraz zakup wyposażenia. Również jeśli chodzi o te środki aplikował o nie powód i to on starał się by je pozyskać. Pożyczka ta udzielona została na okres 96 miesięcy licząc od daty jej uruchomienia. Wypłata pożyczki uzależniona została od złożenia przez pozwanych w terminie do dnia 29 lipca 2019r. dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z celem na jaki zostały przyznane. Termin na złożenie tych dokumentów został następnie wydłużony do dnia 28 sierpnia 2019r. na podstawie aneksu do umowy z dnia 30 lipca 2019r. i następnie do dnia 30 sierpnia 2019r. w drodze aneksu z dnia 28 sierpnia 2019r.

/dowód: kopia umowy i aneksów k. 161- 190/

Taki warunek zawarty w tej umowie spowodował, że w dniu 26 sierpnia 2019r. pozwani zawarli z wykonawcą projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Hotel (...) w G. wraz z wymianą źródła energii” D. K. kolejną umowę, na podstawie której powierzyli mu do realizacji zadanie inwestycyjne o nazwie „Wymiana pokrycia dachu budynku A wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi”. Wysokość wynagrodzenia dla wykonawcy ustalono w niej na kwotę 135 000 zł. Umowa zawarta została do dnia 10 listopada 2019r. i wtedy to miały być zakończone wszystkie prace wynikające z tej umowy. Rozpoczęcie zaś robót miało nastąpić w dniu 16 września 2019r.

Decyzja aby to właśnie temu wykonawcy zadanie to powierzyć była decyzją wspólną powoda i pozwanego.

Już wtedy zarówno powód jak i A. P. widzieli, że prace wykonywane przez firmę (...) a które dotyczą termomodernizacji, nie postępują zgodnie z planem i są tu opóźnienia. Mimo to, już w dniu zawarcia umowy z dnia 26 sierpnia 2019r. na rzecz wykonawcy przelane zostały środki z tytułu należności za wykonanie tej umowy. Decyzję o tym podjął pozwany A. P. a wynikała ona z warunków umowy o pożyczkę zawartej z Agencją w dniu 1 kwietnia 2019r. Mimo wyznaczonego terminu do przystąpienia do prac na dzień 10 września 2019r. wykonawca tego nie zrobił. Trwały wówczas jedynie drobne prace z pierwszej inwestycji a na uwagi powoda kierowane do wykonawcy ten odpowiadał, że ma problemy z pracownikami i jest to sytuacja przejściowa. O trudnościach z wykonawcą pozwany informowany był przez powoda na bieżąco. Pozwany także rozmawiał wówczas z wykonawcą. W styczniu 2020r. wykonawca zaprzestał wykonywania jakichkolwiek prac.

/dowód: kopia umowy k. 191- 193, zeznania stron/

W takiej to sytuacji w lutym 2020r. w hotelu w G. pojawił się K. P., syn pozwanego. Pozwany zwrócił się do niego o pomoc w dokończeniu rozpoczętych inwestycji i prac w hotelu. Córka z kolei pozwanego A. L. przyjechała do hotelu w połowie kwietnia 2020r.

K. P. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na budowach domów jednorodzinnych. Córka zaś pozwanych jest z zawodu politologiem.

Po przyjeździe do hotelu i spotkaniu z wykonawcą i powodem postanowiono, że od tego czasu syn pozwanego będzie pomagał powodowi przy realizacji tych prac. Powód miał wówczas udać się na zaplanowany wcześniej trzytygodniowy urlop wypoczynkowy a po jego zakończeniu był dwa tygodnie na kwarantannie.

K. P. na stałe także mieszka w W. a w hotelu pojawiał się wówczas co tydzień na 1 dzień. W tym czasie prace w zakresie termomodernizacji nie były wykonywane w ogóle. Wykonawca nie pojawiał się na spotkaniach i unikał kontaktu. Na początku kwietnia 2020r. K. P. doszedł do wniosku, iż wykonawca nie dokończy rozpoczętych prac. Zaczął więc na własną rękę organizować remont budynku przy pomocy pracowników hotelu. Powód był już wtedy w pracy, ale K. P. uznał, że prace nie posuwają się do przodu, odnosił wrażenie, że powód bombarduje jego decyzje. Uznał nadto, iż w hotelu nie ma prawidłowego podziału zadań między pracownikami, że jest organizacyjny chaos, nie ma procedur. Pod koniec kwietnia pozwani wraz z obojgiem dzieci ustalili, że od tej pory to oni będą w hotelu przez cały czas. Do G. przyjechali zatem K. P. wraz ze swoją partnerką i jego siostra A. L.. Przyjechał też pozwany A. P.. Ustalili, że A. L. zajmie się audytem by ustalić jaki jest stan hotelu a K. P. miał zająć się pracami pozostałymi do wykonania. W kolejnych dniach oboje dostrzegali szereg nieprawidłowości w hotelu. Uznali w szczególności, że niektóre prace remontowe w hotelu były źle prowadzone i spowodowały zniszczenia a ponadto, że wykonawca otrzymał należność za prace, które nie zostały wykonane.

Powód powrócił do pracy w pierwszych dniach kwietnia 2020r. Po jakimś czasie zorientował się, że jest pomijany w decyzjach co do hotelu a jego decyzje są zmieniane. Od pozwanego usłyszał, że powoli jego hotel przekazywany jest dzieciom.

W tej sytuacji w dniu 13 maja 2020r. powód złożył pracodawcom wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2020r. Od dnia 4 czerwca 2020r. przebywał powód na zwolnieniu lekarskim.

/dowód: kopia wypowiedzenia k. 43/

Przez około 2 miesiące analizowany i sprawdzany był przez K. P. i A. L. stan hotelu. Spostrzeżenia i wnioski zawarte zostały w sporządzonym przez A. L. dokumencie o nazwie A. (...). Był on gotowy w czerwcu 2020r.

Uchybienia w nim wskazane, zdaniem pozwanych i ich dzieci, obciążały pozwanego. Powód odsunięty został wówczas od obowiązków a oświadczeniem z dnia 1 lipca 2020r. pozwani rozwiązali z powodem umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę pozwani podali ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika i podali w czym upatrują owego ciężkiego naruszenia obowiązków.

Otóż, zarzucili powodowi doprowadzenie do rażących zaniedbań w budynku hotelu przy ul. (...) w G. poprzez nie przygotowanie obiektu do sezonu 2020/2021, w szczególności w wyniku braku nadzoru, niegospodarności mieniem pracodawcy. Przykładem tych zaniedbań było:

- nieskończony remont budynku A (nieobsadzone lub źle obsadzone drzwi, źle położona elektryka przy drzwiach, ściany do malowania, niewykończone balkony, okna, zapylone wszystkie piętra)

- nieposprzątany budynek B i C (pozostałości śmieci w pokojach, uszkodzone lustra w budynku B)

- brudne ściany w budynkach

- brudne tapicerki krzeseł i foteli

- nieczyszczone po sezonie wylewki betonowe, kostki, lastryko i elementy elewacji, wiaty drewniane

- grzyb na ścianach w budynku B i C.

Kolejnym zarzutem była niegospodarność mieniem pracodawcy wyrażająca się w niewłaściwie prowadzonym remoncie i inwestycji. Przykładem tych zaniedbań było:

- położenie nowych wykładzin a następnie wykonywanie kucia ścian i obrabianie drzwi w związku z czym nowe wykładziny są w wielu miejscach zniszczone, ubrudzone pianką montażową, która jest nie do usunięcia (oznacza to konieczność wymiany nowej wykładziny)

- niezabezpieczanie w trakcie remontów wykładzin, mebli, dachu (co spowodowało trwałe uszkodzenia dachu na całej długości I piętra pod balkonami, zniszczenie i odrapanie okien tuż po ich zamontowaniu, podrapanie nowych mebli)

- nieweryfikowanie prac po remoncie w (...) (nowe tapety ubrudzone klejem nadają się do wymiany, niedbałe malowanie apartamentu)

- brak rzetelnego przygotowania do inwestycji (nie sprawdzenie projektów i wycen np. 3- krotnie zaniżona cena okien dachowych w projekcie w stosunku do realnych cen) .

Kolejnym zarzutem był zarzut braku kontroli i nadzoru nad majątkiem pracodawcy wyrażający się w:

- nie wykonywaniu remanentów miesięcznych i ich weryfikacji dotyczących stanu żywności w kuchni, narzędzi u konserwatora, środków czystości i pościeli/ ręczników u pokojowych, napojów i alkoholi w barze , brak przekazania remanentem narzędzi od jednego do drugiego konserwatora (zgłoszone braki w narzędziach – 2 kompresorów, spawarki, walizki z zestawami kluczy, kosy H. spalinowej, kosiarki H., diaksa B. i wkrętarki B.)

- pozostawianie bez żadnej reakcji zgłoszonych przez pracowników uszkodzeń czy problemów (nie wymienione lustra w budynku B, podrapane i nieuregulowane podczas montażu nowe okna w budynku A)

- utracie wyposażenia łódki hotelowej po jej serwisowaniu w zewnętrznym serwisie (cumy, bosak, wiosło, boje)

- braku przeglądów samochodu służbowego marki P. (...) (brak uzupełnionego oleju w silniku, zaniedbanie pojazdu, używanie go niezgodnie z przeznaczeniem, brak ewidencji kilometrów i zużycia paliwa),

- stwierdzeniu porozrzucanych po pokojach dokumentów w postaci gwarancji na nowe drzwi

- niezgodnym z umowami prowadzeniem przez powoda inwestycji, które naraziły pracodawcę na znaczne straty finansowe (w szczególności: brak dozoru nad jakością i etapami wykonania inwestycji termomodernizacji, brak dziennika inwestycji, brakiem kontaktu powoda z inspektorem nadzoru w celu uzyskania fachowego potwierdzenia wykonania etapu modernizacji a zamiast tego sam podejmował decyzje o wystąpieniu o przekazanie kolejnych transz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz wykonawcy wiedząc, że etap nie jest zakończony lub nawet nie jest rozpoczęty)

- potwierdzeniu nieprawdy i działaniu w sposób umyślny na szkodę pracodawcy poprzez poświadczenie wykonania etapu robót budowlanych przez wykonawcę pomimo wiedzy i świadomości, że roboty budowlane nie zostały wykonane a następnie zlecenie wypłaty wynagrodzenia wykonawcy pomimo braku podstaw do wypłaty

- braku reakcji na niewykonanie umowy na wymianę pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi

- braku nadzoru nad realizacją umowy o roboty budowlane, w szczególności za brak nadzoru i kontroli nad terminowością i jakością robót budowlanych oraz dokonaniem płatności na rzecz wykonawcy mimo, że brak było odbiorów częściowych, brak było nadzoru i kontroli nad realizacją umów o dofinansowanie w ramach (...)

Kolejnym sformułowanym w oświadczeniu zarzutem pod adresem powoda był zarzut braku wprowadzenia procedur w hotelu wymaganych prawem. Podano w tym miejscu, że od 2016r. nie wprowadzono procedury (...) w obiekcie na żadnej płaszczyźnie a od 2020r. nie wprowadzono procedury (...) (dotyczącej zużycia tłuszczy na kuchni).

W kolejnym punkcie pisma podano zarzut niewywiązywania się z podstawowych obowiązków zarzadzania hotelem wyrażający się w:

- braku wprowadzenia procedur na poszczególnych stanowiskach pracy dotyczących zachowań pracowników, sposobu załatwienia spraw trudnych (np. kroków podejmowanych wobec gości awanturujących się, niepłacących za pobyt, niszczących mienie itp.)

- nie przekazaniu do księgowości faktur i ich nieopłacanie co spowodowało szkodę w mieniu pracodawcy (np. D.)

- braku odzewu na prośbę o zatwierdzenie dokumentu koniecznego do sporządzenia faktury do odebrania zaległej płatności przez partnerów biznesowych (pan Z.)

- braku planu czyszczenia i konserwacji istniejących i powstających na terenie obiektu drewnianych wiat, balkonów

- braku grafiku wykorzystania sprzętu w sezonie i pomimo posiadania na stanie myjki ciśnieniowej, odkurzacza piorącego braku czyszczenia tapicerki krzeseł i foteli, betonów, lastryka, kostki i elementów elewacji

- braku planu prac remontowo – sprzątających na i po sezonie

- zlecaniu obowiązków pracownikom i braku odbioru stanu wykonania prac

- braku konsekwencji w zarządzaniu ludźmi (brak rozliczeń nadgodzin i zaległych urlopów, kłopoty z dodzwonieniem się dyrektora po pracy)

- braku statystyk (pracodawca nie miał informacji jakie oferty promowane przez marketing przynoszą lepsze wyniki a które nie są trafione)

- braku statystyk opłacalności ofert, dań, drinków (brak opracowanych receptur z gramaturami)

- nie zgłaszaniu właścicielom przychodzących istotnych z punktu widzenia interesu spółki pism (np. pism z Urzędu Skarbowego, wezwanie do zapłaty na kwotę 43705,59 zł).

Pozwani zarzucili nadto powodowi dokonanie nietrafionych/nieadekwatnych do potrzeb hotelu inwestycji.

Przykładem takich były:

- zakup w 2017r. kapsuły za kwotę 18428,88 zł, która przez 3 lata była wykorzystywana w stopniu znikomym

- zakup zewnętrznej siłowni za kwotę 12300 zł, która stoi niewykorzystywana

- niewprowadzenie do użytkowania programu G. kupionego za ok. 30000 zł, niewielkie wykorzystywanie jego możliwości

- zakup zestawu do przedłużania rzęs w 2017 roku za ok. 3000 zł, który to nigdy nie był wykorzystywany i nadaje się do utylizacji.

/dowód; kopia oświadczenia z dnia 1 lipca 2020r. k. 11- 15/

Sąd zważył, co następuje:

W przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Aby taka decyzja pracodawcy mogła być uznana za skuteczną i prawidłową owe przyczyny, które pracodawca wskazał w swoim oświadczeniu woli, muszą być rzeczywiście przyczynami wykazującymi na ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych a jednocześnie po stronie pracownika musi istnieć dodatkowa przesłanka czyli wina umyślna lub rażące niedbalstwo.

Mając powyższe wskazania na uwadze Sąd w niniejszej sprawie doszedł do wniosku, iż decyzja pozwanego pracodawcy nie może być uznana za prawidłową.

Sąd nie dostrzegł by z jednej strony można było zarzucić powodowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych a z drugiej – by uznać, że po stronie powoda była wina umyślna czy rażące niedbalstwo.

W przywołanym wyżej oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pozwani wskazali szereg przyczyn swojej decyzji. Podali jakie zarzuty kierują pod adresem powoda, wskazywali dużo przykładów mających je popierać. W ocenie sądu owe zarzuty można zdefiniować jako zarzuty dotyczące niewywiązywania się przez powoda z obowiązków dyrektora hotelu, jego złym zarządzaniem, niegospodarnością oraz niewłaściwego prowadzenia inwestycji i remontów.

Sąd oceniał te zarzuty mając na uwadze wymóg aby wszystkie przesłanki uprawniające pracodawcę do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika analizować na tle konkretnej sytuacji. Sąd oceniał zatem czy doszło do naruszenia obowiązków, a jeśli tak to jaki lub jakie obowiązki zostały naruszone , czy w sposób ciężki oraz z jakich powodów.

Na wstępie przypomnieć należy, że powód nie otrzymał od pozwanych pisemnego zakresu czynności. Jak wyraził się pozwany „powód wiedział co ma robić”. Utrwaliła się tym samym praktyka, że powód zarządza hotelem, podejmuje szereg decyzji z tym związanych przy czym te ważniejsze uzgadniane były z pozwanymi. Przykładem takich decyzji były poczynione w 2017 roku zakupy - kapsuły za kwotę 18428,88 zł i zewnętrznej siłowni za kwotę 12300 zł.

Powód miał w swej pracy dużą samodzielność. Pozwani nie ingerowali co do zasady w szczegóły funkcjonowania hotelu zdając się w tym na powoda. Powód zarządzał zatem hotelem dysponując 13- osobową załogą. Pozyskiwał nadto na rzecz pozwanych środki finansowe czego przykładem były środki na termomodernizację i na remont dachu i zakup wyposażenia.

Obecność pozwanych w hotelu nie była stała, pojawiali się co jakiś czas przy czym, mniej więcej w połowie 2019 roku zachorowała pozwana i z tego powodu obecność pozwanych w hotelu stała się jeszcze rzadsza.

W jaki zatem sposób w takiej sytuacji ustalić jaki konkretny obowiązek powód naruszył? Treść zarzutów stawianych powodowi wydaje się wskazywać, że w 2020r. pozwani uznali, że doszło do naruszenia przez powoda ogólnej reguły opisanej w art. 100§1kp, mianowicie mówiącej o tym, że pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Zadaniem zatem Sądu było ustalenie czy w istocie można mówić w niniejszej sprawie o tym aby powód w sposób ciężki naruszył obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy dyrektora hotelu.

Pierwszym zarzutem stawianym przez pozwanych było doprowadzenie do rażących zaniedbań w budynku hotelu przy ul. (...) w G. poprzez nie przygotowanie obiektu do sezonu 2020/2021, w szczególności w wyniku braku nadzoru, niegospodarności mieniem pracodawcy.

W ocenie Sądu zarzut ten jest chybiony.

Jak podano już wyżej, powód od lat kierował hotelem samodzielnie. W taki sam sposób decydował o tym kiedy przygotowywać pokoje do sezonu, kiedy je sprzątać, kiedy i czy w ogóle malować ściany czy odnawiać meble. Wskazywał powód w szczególności, że utartą praktyką było, że dokładne sprzątanie odbywa się przed sezonem. Mogło się zatem zdarzyć, że w styczniu czy lutym w jakimś pokoju znajdą się zbędne rzeczy czy śmieci.

Ponadto, powód wykonywał swoje zadania dyrektora w sposób przez siebie ustalony i zapewne podobny od lat. To powód decydował kiedy i czy w ogóle odnowi chodniki czy drewniane wiaty. Przez te lata żadnych uwag negujących jego decyzje w tym zakresie od pozwanych nie otrzymywał. Jak wskazywał A. P. miał on do powoda duże zaufanie i pozostawiał mu swobodę w pracy dyrektora.

Od lat zatem nie odbywały się miesięczne remanenty dotyczące stanu żywności i sprzętu, nie odbywało się nadto przekazywanie mienia od jednego konserwatora do drugiego. Powód uznał, że nie ma takiej potrzeby i tak nie robiono. To sam powód uznał, że wystarczającym jest, że pracownicy na bieżąco mają mu zgłaszać problemy, także po pracy więc nie opracowywano jakichś szczególnych procedur w tym zakresie. To także sam powód ustalał ceny usług czy serwowanych dań i alkoholi, nie prowadził statystyk opłacalności ofert. Nikt wcześniej nie wymagał tego od powoda.

Przesłuchiwani na te okoliczności świadkowie – pracownicy hotelu - swoimi zeznaniami do sprawy nic, zdaniem Sądu, nie wnieśli. Ich zeznania to w dużej mierze ich własne oceny sytuacji. Potwierdzili, że prace remontowe nie przebiegały dobrze, że pracownicy pozostawiali po sobie bałagan, że były opóźnienia w tych pracach. Nie mieli oni jednak oni wiedzy o działaniach powoda w tym zakresie.

/dowód: zeznanie św. S. N. k. 97v- 98v, N. O. k. 98v – 99R. Z. k. 108v- 110, A. Z. k. 110 – 111/

Najwięcej zarzutów pod adresem powoda stawiali świadkowie K. P. i A. J. (1). Szczegółowo opisywali oni jakie spostrzegli uchybienia i niedociągnięcia w hotelu. K. P. skupiał się na kwestiach technicznych a jego siostra na kwestii zarządzania hotelem, nad załogą.

A. J. (1) przedstawiała bardzo dużo spraw, które powód, jej zdaniem, winien był inaczej załatwiać niż to czynił. Wskazywała na brak procedur (...). Podawała, że pracownicy nie są rozliczeni z nadgodzin czy urlopów, nie ma kalkulacji ofert czy wyliczania gramatur dań.

Analizując te zarzuty, dojść można do wniosku, że stanowią one raczej wyraz innej wizji prowadzenia hotelu niż ta, którą wybrał powód. Świadek wskazywała na szereg kwestii, które nigdy wcześniej nie były omawiane z powodem a przynajmniej nie wynika to z relacji samego pozwanego i powoda.

Poza tym, Sąd jest przekonany, że skoro pozwani pozostawiali powodowi pełną swobodę w zarządzaniu hotelem, to takie sprawy jak np. to kiedy i w jaki sposób hotel jest sprzątany, czy dany pokój czy ściana jest odmalowana, także nie było przedmiotem ich zainteresowania wcześniej i podobne sytuacje miały już miejsce. Żadnych reguł w tym temacie nie narzucili powodowi. Trudno zatem czynić powodowi skuteczny zarzut w tym zakresie już z pewnością nie można przyjąć, iż sytuacje takie mówią o ciężkim naruszeniu obowiązków przez powoda.

Co więcej, pozwani w żaden sposób nie wykazali ani też nie usiłowali wykazać, że na skutek działań czy zaniechań powoda w mieniu pozwanych, a dokładnie w majątku hotelu, powstała wymierna szkoda.

Można tę uwagę odnieść do głównego, jak się wydaje, zarzutu stawianego powodowi tj. zarzutu dotyczącego, ogólnie mówiąc, braku nadzoru nad inwestycjami i remontami – nad termomodernizacją i pracami remontowymi.

Niewątpliwie wykonawca obu tych zadań nie wypełnił swoich zobowiązań. Umowa zawarta z nim została za wiedzą i zgodą pozwanego, który to zresztą właśnie tego wykonawcę zaproponował. To także za jego wiedzą i zgodą zawarto z tym wykonawcą drugą umowę – na wymianę dachu i wyposażenia. Pozwany na bieżąco miał wiedzę o postępach prac a raczej ich braku. Podobnie jak powód ponaglał wykonawcę, rozmawiał z nim i uzyskiwał zapewnienia o poprawie tempa robót. Ostatecznie wykonawca zaprzestał jakichkolwiek prac w styczniu 2020r. Ani powód ani pozwani nie mogli temu zapobiec. Żadnego zarzutu w tym zakresie, zdaniem Sądu, czynić powodowi nie można.

Sąd nadto doszedł do wniosku, że nie można było przyjąć argumentacji pozwanych na poparcie stawianego powodowi zarzutu o potwierdzaniu przez powoda nieprawdy i składaniu fałszywych oświadczeń o wykonaniu przez wykonawcę prac, które to były podstawą do wypłacenia wykonawcy należności zaliczkowej. W ocenie Sądu stwierdzenie zarówno pozwanego jak i jego dzieci o tym, że doszło tu do poświadczenia nieprawdy jest tu niewystarczające. Powód stanowczo temu przeczył twierdząc, iż w najlepszej wierze oceniał wykonanie wskazanych prac i nie składał fałszywych oświadczeń. Rzeczą zatem pozwanych było aby stawiany zarzut udowodnić a tak się nie stało. Pozostał on tym samym gołosłowny.

Z pewnością bowiem nie można było przyjąć za dowód i to dowód wiarygodny sporządzonego przez świadka A. J. prywatnego dokumentu nazwanego Audytem. Świadek nie jest uprawnionym audytorem, nie ma też specjalistycznej wiedzy w zakresie w jakim dokonywane były w owym dokumencie analizy i oceny. Poza tym, wskazywane w nim fakty nie zostały wykazane innymi dowodami. Nie można więc przyjąć aby postawione w tym dokumencie zarzuty zostały zweryfikowane i ustalone.

Podsumowując wypada stwierdzić, iż mimo, że pozwani postawili pozwanemu wiele zarzutów to jednak nie pozwalają one uznać by po pierwsze były zasadne, po drugie – by uzasadniały rozwiązanie z powodem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nie wykazali pozwani aby po stronie powoda można było mówić o winie umyślnej ani o rażącym niedbalstwie.

W tej sytuacji uznać należało za zasadne złożone żądanie i stąd orzeczono o odszkodowaniu po myśli art. 58kp.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, o rygorze natychmiastowej wykonalności zaś zgodnie z art. 477 2 §1kpc.

Bożena Makowczenko