Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 348/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Ireneusz Grodek

Protokolant sekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Pawła Gintera

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2022 r.

sprawy T. G.

oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 7 kwietnia 2022 r. sygn. akt II K 51/22

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że wysokości orzeczonego w punkcie 2 świadczenia podwyższa do kwoty 10.000 ( dziesięciu tysięcy) złotych;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków za postępowanie odwoławcze oraz kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty za drugą instancję.