Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1555/13

POSTANOWIENIE

Dnia 11 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Klesyk

Sędziowie: SSO Magdalena Bajor-Nadolska (spr.)

SSO Rafał Adamczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 marca 2014 r. sprawy

z wniosku B. P.

z udziałem A. P., A. F. (1) i Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu J. K.

o wykreślenie wzmianki o wszczęciu egzekucji w księdze wieczystej nr(...)

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 21 października 2013 r. sygn. akt Dz.Kw 1909/13

postanawia: oddalić apelację.

II Ca 1555/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 21 października 2013 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim oddalił wniosek B. P.o wykreślenie z księgi wieczystej (...)ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji, czego wnioskodawczyni domagała się z uwagi na zakończenie postepowania egzekucyjnego.

Sąd Rejonowy ustalił stan faktyczny, z którego wynika, że w księdze wieczystej (...) prowadzonej dla nieruchomości w J., ujawnieni są jako współwłaściciele B.i A. P.na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej.
W dziale III. wpisane jest ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w sprawie IIKmp 59/92 Komornika przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu.

Zdaniem Sądu Rejonowego z powołanego przez wnioskodawczynię postanowienia Komornika J. K. nie wynika, aby postępowanie egzekucyjne zostało zakończone. Podstawę wykreślenie ostrzeżenia może stanowić jedynie dokument sporządzony w odpowiednej formie, w tym przypadku przez komornika, stwierdzający zakończenie postepowania egzekucyjnego.

W apelacji na to postanowienie wnioskodawczyni podniosła, iż umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa, co miało miejsce w przypadku egzekucji prowadzonej w sprawie IIKmp59/92, nie wymaga wydania postanowienia przez komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Ponadto skarżąca podniosłą, iż organem posiadającym uprawnienia do stwierdzenia prawomocności jest sąd, co wynika z art. 364 k.p.c.

Apelująca wniosła o zmianę rozstrzygnięcia i wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji oraz o przeprowadzenie dowodu z dokumentu dołączonego do jej wniosku głównego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art.626 8§2 k.p.c. zakreśla kognicję sądu wieczystoksięgowego. Sąd ten rozpoznając wniosek o wpis bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów i treść księgi wieczystej. Do wniosku, B. P. nie dołączyła dokumentu ale powołała się na dokument w aktach księgi wieczystej w postaci postanowienia Komornika J. K., w sprawie IIKmp 59/92 z dnia 29 października 2012 roku. Dokument ten obejmuje postanowienie Komornika o ustaleniu kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a z jego uzasadnienia wynika, że spadkobiercy wierzyciela nie podjęli stosowanych czynności, w związku z czym komornik postanowił jak w sentencji, na podstawie art. 823 k.p.c. Wbrew treści uzasadnienia tego postanowienia, podstawy ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego nie stanowił powołany przepis. Przepis ten wskazuje przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa.

Ma rację skarżąca, iż nie jest wymagane w tym przypadku wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania. Jednakże dla potrzeb wykazania, że postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, a zatem ustały podstawy do istnienia w księdze wieczystej ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji, wnioskodawczyni winna przedstawić stosowny dokument sporządzony przez Komornika J. K., potwierdzający umorzenie postępowania egzekucyjnego. Dopiero taki dokument dawałby podstawę do uwzględnienia wniosku przez sąd wieczystoksięgowy, zgodnie z powołanym na wstępie przepisem.

Sąd Okręgowy dostrzega, że w aktach księgi wieczystej znajduje się, dołączona przez wnioskodawczynię do skargi, kopia zaświadczenia Komornika J. K. z 24 czerwca 2013 roku, w którym potwierdza on umorzenie postępowania egzekucyjnego (k.93). Jednakże ten dokument nie spełnia wymogów co do formy. Jest to bowiem kserokopia. Wpisy w księdze wieczystej są dokonywane dla odzwierciedlenia pewnych stanów prawnych. Stwierdzenie istnienia takiego stanu nie może wynikać z kserokopii dokumentu. Kserokopia dokumentu nie ma waloru dowodu. Wnioskodawczyni winna była dołączyć oryginalne zaświadczenie, którym niewątpliwe dysponuje.

Ubocznie tylko, w odniesieniu do zawartego w apelacji wniosku dowodowego wskazać należy, że artykuł 626 8 § 2 k.p.c. stanowi przeszkodę do prowadzenia przez sąd odwoławczy postępowania dowodowego wykraczającego poza wskazane we wniosku o wpis dokumenty, jeżeli miałyby one stanowić podstawę uwzględnienia wniosku. Sąd odwoławczy bada jedynie, czy w świetle dokumentów załączonych do wniosku wpis bądź jego odmowa przez sąd pierwszej instancji była uzasadniona.

Mając na uwadze przytoczone okoliczności Sąd Okręgowy oddalił apelację na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 13§2 k.p.c.

SSO M.Klesyk SSO M.Bajor - Nadolska SSO R.Adamczyk

(...)