Pełny tekst orzeczenia

Post. z dnia 15.07.22r. sprostowano sygn. niniejszego orzeczenia (sprostowanie naniesione w I Cz 143/22 p-I)

Sygn. akt I C 436/22

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 9 maja 2022r sąd udzielił zabezpieczenia roszczeń powodów odstępując od uzasadnienia orzeczenia na podstawie art. 357§ 6 koc.

Po złożeniu zażalenia przez pełnomocnika pozwanego banku wezwano go do złożenia pełnomocnictwa, które nie zostało załączone do zażalenia. Jednocześnie w zarządzeniu o przyjęciu zażalenia poczyniono adnotację, iż zażalenie nie zostało poprzedzone wnioskiem o uzasadnienie – co skutkowało odrzuceniem zażalenia postanowieniem z dnia 23 czerwca 2022r. Uszło uwadze sądu, że wydając postanowienie z dnia 9 maja 2022r sąd podzielił w całości argumenty przytoczone w pozwie – a przemawiające za uwzględnieniem wniosku o zabezpieczenie, co zwalniało pozwanego od obowiązku składania wniosku o uzasadnienie postanowienia z dnia 9 maja 2022r. W tej też sytuacji nie zachodziły podstawy do odrzucania zażalenia postanowieniem z dnia 23 czerwca 2022r. Uchybienie powyższe może zostać usunięte na podstawie art. 395 § 2 kpc na skutek zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia.

SSO Cezary Olszewski