Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 75/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Piotr Brodniak (spr.)

Sędziowie: SA Małgorzata Jankowska

SA Janusz Jaromin

Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie Marty Mokrzyńskiej-Łukaszczuk

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2022 r. sprawy

T. W.

oskarżonej z art. 284 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 18 stycznia 2021 r. sygn. akt III K 349/19

I. na podstawie art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. umarza postępowanie karne prowadzone wobec T. W. o czyn z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. polegający na tym, że w dniu 19 listopada 2012 r. w T. w Portugalii przywłaszczyła sobie prawo majątkowe S. K. w postaci prawa własności połowy nieruchomości położonej w M., w Portugalii, gmina S. (...), powiat T., o wartości 100.000 euro, czyli 435.979,50 złotych, wpisanej do Rejestru Nieruchomości w T. nr (...), w ten sposób, że na mocy aktu notarialnego zbyła M. W. należące do pokrzywdzonego prawo własności wymienionej nieruchomości za kwotę 33.887,55 euro, stanowiącą 217.985,25 złotych, czym działała na szkodę S. K.,

II. kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.

SSA Janusz Jaromin SSA Piotr Brodniak SSA Małgorzata Jankowska