Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 146/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA Katarzyna Capałowska

Sędziowie: SA Izabela Szumniak (spr.)

SA Zbigniew Kapiński

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Kamińska

przy udziale Prokuratora Stanisława Wieśniakowskiego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2022 roku sprawy:

A. B., syna E. i E. z domu F., urodzonego (...) w W., oskarżonego o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2020 r. sygn. akt VIII K 152/19

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok ;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. Kancelaria Adwokacka w W., kwotę 600 zł (sześćset złotych), powiększoną o 23% VAT, za pomoc prawną udzieloną oskarżonemu z urzędu w instancji odwoławczej;

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej;

IV.  zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 146/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r., sygnatura akt VIII K 152/19

Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać fakt.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

Świadek A. K. (1) od 17 marca 2017 r. odbywa karę pozbawienia wolności

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać fakt.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

--------------------------------------------------------------n

-------------------------------

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać fakt

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

Informacja z systemu NOE-SAD

Dowód jest w pełni wiarygodny, wskazuje od jakiej daty A. K. (1) jest pozbawiony wolności.

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać fakt

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1.  błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia poprzez niezasadne przyjęcie, że oskarżony doprowadził spółkę (...) Sp. Z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, podczas gdy prawidłowa analiza materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż A. B. działał wyłącznie w granicach zawartej z A. C. umowy, a z uwagi na brak wiedzy o wezwaniu do odbycia kary pozbawienia wolności i w konsekwencji przymusowe doprowadzenie do zakładu karnego nie był w stanie wywiązać się ze zobowiązania;

2.  naruszenie przepisów postępowania karnego mającego wpływ na treść wydanego orzeczenia, a to art. 7 k.p.k. w zw. z art. 4 k.p.k., poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny zeznań A. K. (1), D. P. oraz P. K.;

3.  naruszenie przepisów postępowania karnego mającego wpływ na treść wydanego orzeczenia, a to art. 410 k.p.k., art. 7 k.p.k. w zw. z art. 4 k.p.k., poprzez nieuwzględnienie przy wyrokowaniu, niewyjaśnienie w uzasadnieniu wyroku, jak i nie poddanie ocenie zgodnie z treścią art. 7 k.p.k. okoliczności:

- skąd oskarżony miał wiedzę na temat szczegółów działalności A. K. oraz jego powiązań z radcami prawnymi D. P. oraz P. K., w sytuacji gdy cała trójka świadków stanowczo zaprzeczyła aby znała, bądź kiedykolwiek kontaktowała się z oskarżonym;

- pobytu A. K. w AŚ w Białorusi w czasie popełnienia zarzucanego oskarżonemu czynu, w sytuacji gdy brak jest w aktach dowodów na tę okoliczność, a zgodnie z informacją z systemu NOE-SAD (k. 376) dopiero w dniu 11 lipca 2017 r. został on przyjęty do zakładu karnego w B.;

- braku odbioru wezwania do odbywania kary pozbawienia wolności, Sąd I Instancji wskazał, że oskarżony wiedział od dnia wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (3 marca 2017 r.) o konieczności stawiennictwa w zakładzie karnym w dniu bliżej nieokreślonym, jednakże zaniechano ustalenia z jakiego powodu wezwanie zostało nieodebrane;

4.  z ostrożności procesowej zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonej kary pozbawienia wolności

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ wszystkie zarzuty niezasadne

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny lub niezasadny.

Apelacja obrońcy oskarżonego jest bezzasadna, a zarzuty w niej zawarte nie mogły podważyć prawidłowości rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w zakresie sprawstwa oskarżonego A. B..

Wbrew zarzutom apelacji obrońcy sformułowanym w jej punktach 1 - 3 Sąd orzekający w niniejszej sprawie nie naruszył wskazanych przepisów postępowania karnego i ustalił prawidłowy stan faktyczny w sprawie.

Nie wykazał obrońca aby orzekający w sprawie Sąd Okręgowy naruszył zasadę swobodnej oceny dowodów (art. 7 kpk). Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i lektura pisemnego uzasadnienia wskazują, że przekonanie Sądu meriti o wiarygodności jednych dowodów i niewiarygodności innych pozostaje pod ochroną przepisu art. 7 kpk. Zostało bowiem poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy, stanowi wyraz rozważenia wszystkich okoliczności przemawiających zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego, wbrew zarzutom jest zgodne ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego i zostało wyczerpująco uargumentowane. Obrońca nie wykazał wad w ocenie wskazanych dowodów z zeznań A. K. (1), D. P. i P. K.. Sąd Okręgowy słusznie obdarzył je walorem wiarygodności i prawidłowo i wyczerpująco swoje stanowisko w tym zakresie uzasadnił. Wysnuł słuszny wniosek, że zeznania A. K. (1) w sposób niebudzący wątpliwości podważyły wersję zdarzeń prezentowaną przez oskarżonego, jakoby mieli współpracować przy sprzedaży nieruchomości A. C.. Sąd prawidłowo ustalił bowiem, że w okresie objętym zarzutem świadek K. był pozbawiony wolności. Sąd apelacyjny załączył na potrzeby procesu odwoławczego wydruk z NOE-SAD dotyczący świadka, z którego bezsprzecznie wynika, że od 17 marca 2017 r. przebywał on w zakładzie karnym. Wbrew zarzutom obrońcy Sąd meriti nie zaprzeczał, ze oskarżony dysponował częściową wiedzą na temat działalności A. K. na rynku nieruchomości, niemniej odnotował, że dotyczyło to innego okresu i nie miało nic wspólnego z przedmiotową transakcją. Zeznania świadków D. P. i P. K. jedynie potwierdzają wersję A. K. (1), wykluczającą prowadzenie wspólnie z oskarżonym jakichkolwiek negocjacji czy transakcji związanej z mieszkaniem oferowanym przez oskarżonego pokrzywdzonej.

Nie może być uznaną za nic ponad przyjętą linię obrony konstatacja obrońcy, sprowadzająca się do tego, że oskarżonego przed sfinalizowaniem transakcji z pokrzywdzoną powstrzymać miało niespodziewane zatrzymanie i doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności. Słusznie Sąd Okręgowy przyjął przy tym, że oskarżony już od momentu powzięcia informacji o zapadnięciu prawomocnego wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie miał pełną świadomość konsekwencji z tym się wiążących, w tym w szczególności konieczności stawiennictwa w zakładzie karnym celem odbycia kary. Dodajmy do tego cały modus operandi sprawcy, wprowadzenie pokrzywdzonej w błąd co do złożenia depozytu u notariusza oraz niejasne i sprzeczne informacje dotyczące losu przekazanych przez A. C. pieniędzy i uzasadnioną staje się konkluzja, iż wbrew postawionym zarzutom Sąd meriti prawidłowo zrekonstruował przebieg stanu faktycznego w niniejszej sprawie. Jego argumentacja w tym zakresie jest przy tym szczegółowa, logiczna i w pełni przekonywująca. Obrońca nie wykazał również, aby sąd w jakikolwiek sposób uchybił zasadzie obiektywizmu (art. 4 k.p.k.), a zatem aby naruszył jakiekolwiek przepisy służące realizacji tej zasady. Brak jest również podstaw do przyjęcia by naruszył art. 410 k.p.k., a zatem uwzględnił okoliczności nieujawnione w toku rozprawy, czy też pominął przy wyrokowaniu ujawnione w toku rozprawy głównej okoliczności korzystne i niekorzystne dla oskarżonego.

Konkluzja przedmiotowej apelacji, jakoby w przedmiotowej sprawie brak było danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa, a roszczenia z umowy, z której nie wywiązał się oskarżony winny być dochodzone w postępowaniu cywilnym słusznie została przez Sąd meriti odrzucona. W przedmiotowej sprawie oskarżony zrealizował bowiem wszystkie znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.

Zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonej kary pozbawienia wolności nie zawiera żadnego uzasadnienia. Dość zatem będzie wskazać za Sądem Okręgowym, że wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności, choć surowa jest adekwatna zarówno do stopnia winy jak i stopnia szkodliwości społecznej przypisanego oskarżonemu czynu zabronionego. Spełnia swoją funkcję zarówno w zakresie prewencji szczególnej jak i ogólnej – zgodna jest bowiem ze społecznym poczuciem sprawiedliwości, co ma niebagatelne znaczenie w szczególności dla środowiska osoby pokrzywdzonej tego typu przestępstwem. Nie sposób zatem uznać, że wymierzona kara jest rażąco, nadmiernie surowa.

Wniosek

1.  o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanego czynu, ewentualnie

2.  uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I Instancji

3.  obniżenie kary

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ wszystkie wnioski niezasadne

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny lub niezasadny.

Wobec braku potwierdzenia zarzutów apelacji wnioski są niezasadne.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Wskazać wszystkie okoliczności, które sąd uwzględnił z urzędu, niezależnie od granic zaskarżenia
i podniesionych zarzutów (art. 439 k.p.k., art. 440 k.p.k.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1

Przedmiot utrzymania w mocy

Całość rozstrzygnięcia Sądu I Instancji

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy.

Podniesione w apelacji zarzuty nie zostały potwierdzone w postępowaniu apelacyjnym, a nadto sąd odwoławczy nie stwierdził także okoliczności prowadzących do zmiany bądź uchylenia zaskarżonego orzeczenia poza granicami środków odwoławczych.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

----------------------------------------------------------------------------------------

Zwięźle o powodach zmiany.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

------------------------------------------------------------------------------------

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Konieczność warunkowego umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i warunkowego umorzenia ze wskazaniem podstawy prawnej warunkowego umorzenia postępowania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

---------------------------------------------------------------------------------

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Inne rozstrzygnięcia z wyroku

Lp.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

6.  Koszty Procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

II, III, IV

zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. Kancelaria Adwokacka w W., kwotę 600 zł (sześćset złotych), powiększoną o 23% VAT, za pomoc prawną udzieloną oskarżonemu z urzędu w instancji odwoławczej;

zasądzono od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej;

zwolniono oskarżonego w całości od zapłaty kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

7.  PODPIS

Katarzyna Capałowska

Izabela Szumniak Zbigniew Kapiński

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Całość rozstrzygnięcia Sądu I Instancji

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana