Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 305/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Strzelczyk

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2022 r. sprawy

A. G.

s. W. i D. z domu C.

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

W okresie od 22 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. w K., uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie nr III RC 166/17 z dnia 22 maja 2018 r., na utrzymanie małoletniej Z. N., przy czym łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

tj. o przestępstwo z art. 209§1kk

I.  oskarżonego A. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 209§1kk skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 305/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

A. G.

W okresie od 22 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. w K., uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie nr III RC 166/17 z dnia 22 maja 2018 r., na utrzymanie małoletniej Z. N., przy czym łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

tj. o przestępstwo z art. 209§1kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

zaległości stanowiące równowartość co najmniej 3 świadczeń

okresowych

Zeznania świadka N. N. (1)

11, 63v

Zawiadomienie z MOPS z załącznikami

1-7

Dokumentacja dłużnicza

18-27

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

A. G.

W okresie od 22 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. w K., uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie nr III RC 166/17 z dnia 22 maja 2018 r., na utrzymanie małoletniej Z. N., przy czym łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

Wyjaśnienia oskarżonego

63

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Zeznania świadka N. N. (1)

Zawiadomienie z MOPS z załącznikami

Dokumentacja dłużnicza

Dowody te wskazują na oczywisty fakt braku obowiązku alimentacyjnego, czemu zresztą sam oskarżony nie zaprzecza. Dowody są jasne, logiczne, odzwierciedlają zaistniały stan faktyczny

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony wszystko i wszystkich obarcza winą za brak realizowania obowiązku alimentacyjnego: działania komornika, dokonywane potrącenia z wynagrodzenia, wysokie koszty życia – rachunki, dojazdy. Tylko w sobie nie widzi winy. Przecież mu tak ciężko, a ktoś się jeszcze czepia o alimenty. Przy tym zupełnie zapomina, że chodzi tu o alimenty na jego dziecko z N. N. (2). Nikogo innego tylko jego i to na nim właśnie ciąży obowiązek utrzymania tego dziecka. Obowiązek nieodwołalny, którego niespełnienie mało co może usprawiedliwić, ale na pewno nie powody użalającego się nad sobą oskarżonego. Ma sześcioro dzieci i winien wiedzieć, że one nie mogą utrzymywać się z powietrza, nie można też tego obowiązku cedować na innych, bo byłoby to niesprawiedliwe społecznie. Fakt, że z jego pensji dokonywane są różne potrącenia komornicze jest jego problemem. Niech szuka zajęcia z wyższym zarobkiem. W stan jakim jest wpędził się własnym przestępczym życiem. Z kary karnej wynika, że był wielokrotnie karany, za brak nierealizowania obowiązku alimentacyjnego, ale i za liczne oszustwa, fałszerstwa, przywłaszczenie mienia. Świadczy to o systematycznym wykorzystywaniu innych dla swoich korzyści. Dlatego nie sposób przyjąć linii obrony oskarżonego, a realizowaną należy uznać za infantylną.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

A. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego, którego łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych wyczerpuje znamiona art. 209§1 kk, który nie posiada w swych znamionach szczególnych uwarunkowań zaniechania tego obowiązku

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. G.

I

I

Wielokrotna karalność oskarżonego (k. 37) zdecydowanie wskazuje na konieczność orzeczenia najsurowszego rodzaju kary, choć jej wysokość nie musi być wielka. Ma wystarczyć do uświadomienia oskarżonego, że niewykonywanie obowiązków kończy się negatywnie i spowodować, że oskarżonego zaboli jego zaniechanie. Poza tym brak skruchy i szereg pretensji do innych wskazują, że oskarżony nie rozumie naganności swego zachowania. I dlatego winien dostać czas na przemyślenie swej sytuacji w zaciszu zakładu karnego.

Oskarżony jest młodym, zdrowym człowiekiem i przy odrobinie chęci z pewnością poradziłby sobie z obowiązkiem alimentacyjnym. Musi jednak wiedzieć, że brak dostatecznych starań spotka się z realną karą. Idąc dalej – w kontekście wysokości swoich zarobków i obciążeniu ich zajęciami komorniczymi oskarżony może teoretycznie wszystkich wokół wykorzystywać czerpiąc od nich korzyści, a gdy przyjdzie czas spłaty wytłumaczyć się, że on mało zarabia, ma wiele innych zobowiązań, jest mu ciężko, zatem niech się reszta od niego, kolokwialnie mówiąc, „odczepi”.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Trudna sytuacja materialna oskarżonego uzasadnia natomiast zwolnienie go z sądowych kosztów postępowania w całości.

1.1Podpis